ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการอื่นๆ

นอกจากโครงการหลักที่มูลนิธิธารน้ำใจได้จัดขึ้นแล้ว  มูลนิธิฯ ยังได้ดำเนินโครงการอื่นๆ และร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกหลายโครงการ เช่น

โครงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ  โดยมูลนิธิธารน้ำใจได้จัดทำภาพยนตร์พระราชกรณียกิจออกฉายพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ขณะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  และส่งให้โรงภาพยนตร์ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นำออกฉายแทนพระบรมฉายาลักษณ์นิ่ง

โครงการสร้างโรงเรียนธารน้ำใจ 2  โดยได้รับความช่วยเหลือจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน และวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  จัดสร้างโรงเรียนขนาด 6 ห้องเรียน  พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้เรียน ที่บ้านทุ่งกบินทร์ กิ่งอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อปีการศึกษา 2526

โครงการมอบทุนการศึกษา  ได้จัดให้มีขึ้นในปีพุทธศักราช 2534  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสศึกษาสูงขึ้นตามความสามารถของแต่ละบุคคล  โดยได้เน้นนักเรียน นักศึกษาในส่วนภูมิภาคและชนบทเป็นหลัก  และจนถึงปีการศึกษา 2540  มูลนิธิฯ ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาไปแล้วเป็นจำนวน 153 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,576,520 บาท

โครงการให้ทุนทรัพย์แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ   โดยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต นักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ

นอกจากนี้  มูลนิธิฯ ยังได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติราชการอยู่ในเขตพื้นที่อันตราย และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ  อีกทั้งได้ให้การสนับสนุนเงินและอุปกรณ์เพื่อโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี และเยาวสตรีของจังหวัดเชียงใหม่  โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการของโรงพยาบาลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัดซอ จังหวัดอุดรธานี โครางการสร้างเมรุเผาศพผู้ป่วยโรคเรื้อนละโรคเอดส์ของนิคมแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นต้นหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 09-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org