ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการยกย่องพลเมืองดี

จากโครงการคนไทยตัวอย่าง....สู่โครงการยกย่องพลเมืองดี

เมื่อมูลนิธิธารน้ำใจจัดโครงการคนไทยตัวอย่างได้ประสงผลาสำเร็จสมตามเจตนารมณ์  ซึ่งสามารถลดช่องว่างและปัญหาชนชั้นทางสังคมได้ในระดับหนึ่ง  และทำให้คนที่ตั้งใจทำความดีได้มีกำลังใจในการประพฤติดีต่อไปแล้ว  โครงการอีกโครงการหนึ่งซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการ คือ โครงการยกย่องพลเมืองดี  ซึ่งเป็นโครงการยกย่องบุคคลที่ประกอบความดีโดยการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น หรือเป็นการกระทำที่อยู่นอกเหนือหน้าที่ปกติ  หรือช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น การช่วยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล หรือช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับโจรผู้ร้ายเป็นต้น

อย่างไรก็ดี การยกย่องพลเมืองดีนี้ เป็นการยกย่องบุคคลที่กระทำความดีเฉพาะครั้ง  โดยมูลนิธิฯ จะไม่คำนึงถึงประวัติส่วนตัวของผู้ทำความดี  ซึ่งต่างจากการยกย่องคนไทยตัวอย่างที่ต้องมีประวัติส่วนตัวและหน้าที่ไม่ด่างพร้อย โครงการยกย่องพลเมืองดี  เป็นโครงการที่ท่านอาจารย์สัญญาฯ ได้บอกแก่คณะกรรมการามูลนิธิฯ ว่า “คนที่มีโอกาสทำความดีโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน  หากเราสามารถให้กำลังใจเขาได้  เขาก็จะมีใจอยากสร้างความดีต้องไปอีก  และคนเหล่าหนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นๆ ได้ปฏิบัติตามมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุประสงค์และหน้าที่ของมูลนิธิธารน้ำใจ  ที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนคนดี และสร้างสาธารณประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมตามอัตภาพที่มูลนิธิฯ จะสามารถกระทำได้
 

มูลนิธิธารน้ำใจได้ยกย่องบุคคลที่เป็นพลเมืองดีเป็นที่ประจักษ์ไปแล้วตั้งแต่ปี พุทธศักราช2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวม 33 คน ด้วยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้   โดยท่านอาจารย์สัญญาฯ ได้ให้ความสำคัญโดยท่านได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นมาโดยตลอด
 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 09-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org