ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
ภาพกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
รายละเอียด:

มูลนิธิธารน้ำใจได้จัดงานประกาศรางวัล โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องคริสตัลบอลลูม โรงแรมตะวันนา

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาจากจำนวนสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ามาให้มูลนิธิฯ จำนวนมาก โดยมีโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  สมควรได้รับการยกย่อมเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดังนี้

ระดับประถมศึกษา “ดีเด่น” จำนวน ๒ โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด ๕๐,๐๐๐บาท ได้แก่ โรงเรียนสาธิตพัฒนา และโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)

ระดับประถมศึกษา “ดี” จำนวน ๒ โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด ๓๐,๐๐๐บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดช่องนนทรี และโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

ระดับมัธยมศึกษา “ดี” จำนวน ๑ โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด ๓๐,๐๐๐บาท ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

จำนวนรูป : 79 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2558
รายละเอียด:

มูลนิธิธารน้ำใจได้จัดงานประกาศรางวัล โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลลูม โรงแรมตะวันนา

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาจากจำนวนสถานศึกษาที่ส่งผล งานเข้ามาให้มูลนิธิฯ จำนวนมาก โดยมีโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  สมควรได้รับการยกย่อมเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา “ดีเด่น” จำนวน 2 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท ได้แก่ 

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์, โรงเรียนแสงอรุณ

ระดับมัธยมศึกษา “ดี” จำนวน  1  โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท

ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

ระดับประถมศึกษา “ดีเด่น” จำนวน  1  โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท ได้แก่

โรงเรียนวัดบางนานอก

ระดับประถมศึกษา “ดี” จำนวน  1  โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท ได้แก่

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

จำนวนรูป : 51 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2557
รายละเอียด:

มูลนิธิธารน้ำใจได้จัดงานประกาศรางวัล โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2557 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลลูม โรงแรมตะวันนา

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาจากจำนวนสถานศึกษาที่ส่งผล งานเข้ามาให้มูลนิธิฯ จำนวนมาก โดยมีโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  สมควรได้รับการยกย่อมเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา “ดีเด่น” จำนวน 2 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท ได้แก่ 
โรงเรียนชลประทานวิทยา, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ระดับประถมศึกษา “ดีเด่น” จำนวน  2  โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเซนต์เทเรซา, โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ระดับประถมศึกษา “ดี” จำนวน  1  โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2556
รายละเอียด:

มูลนิธิธารน้ำใจได้จัดงานประกาศรางวัล โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลลูม โรงแรมตะวันนา

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาจากจำนวนสถานศึกษาที่ส่งผล งานเข้ามาให้มูลนิธิฯ จำนวนมาก โดยมีโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  สมควรได้รับการยกย่อมเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา “ดีเด่น” จำนวน  3 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท ได้แก่ 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์, โรงเรียนเทพศิรินทร์ร้มเกล้า, โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

ระดับมัธยมศึกษา “ดี”  จำนวน  2 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเกษมพิทยา, โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ระดับประถมศึกษา “ดีเด่น” จำนวน  1  โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)

ระดับประถมศึกษา “ดี” จำนวน  1  โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล

จำนวนรูป : 88 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2555
รายละเอียด:

มูลนิธิธารน้ำใจได้จัดงานประกาศรางวัล โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2555 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลลูม โรงแรมตะวันนา

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาจากจำนวนสถานศึกษาที่ส่งผล งานเข้ามาให้มูลนิธิฯ จำนวนมาก โดยมีโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  สมควรได้รับการยกย่อมเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา “ดีเด่น” จำนวน  2 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท ได้แก่
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา, โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต

ระดับมัธยมศึกษา “ดี”  จำนวน  3 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

ระดับประถมศึกษา  “ดีเด่น” จำนวน 2 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท  ได้แก่ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา, โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต

ระดับประถมศึกษา “ดี” จำนวน  3  โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวาสุเทวี, โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

จำนวนรูป : 38 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2554
รายละเอียด:

มูลนิธิธารน้ำใจได้จัดงานประกาศรางวัล โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2554 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลลูม โรงแรมตะวันนา

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาจากจำนวนสถานศึกษาที่ส่งผล งานเข้ามาให้มูลนิธิฯ จำนวนมาก โดยมีโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  สมควรได้รับการยกย่อมเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา “ดีเด่น” จำนวน  3 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท ได้แก่
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์, โรงเรียนอัสสมชัญคอนแวนต์

ระดับประถมศึกษา  “ดีเด่น” จำนวน 2 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท  ได้แก่ โรงเรียนโชคชัย (สาขาลาดพร้าว) , โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

ระดับประถมศึกษา “ดี” จำนวน  1  โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเซนต์เทเรซา

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2555
รายละเอียด:

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาจากจำนวนสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ามาให้มูลนิธิฯ จำนวนมาก เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมชมโครงการ

จำนวนรูป : 41 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2549-2550
รายละเอียด:

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาจากจำนวนสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ามาให้มูลนิธิฯ จำนวนมาก โดยมีโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  สมควรได้รับการยกย่อมเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา “ดีเด่น”  ไม่มีโรงเรียนได้รับรางวัล

ระดับมัธยมศึกษา “ดี”  จำนวน  2 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์, โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ระดับประถมศึกษา  “ดีเด่น” จำนวน 1 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท  ได้แก่ โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนภิเษก 2)

ระดับประถมศึกษา “ดี” จำนวน  3  โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา, โรงเรียนเพชรเกษม, โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ (200 ปี)

จำนวนรูป : 46 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2015
ชื่ออัลบั้ม : โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2548
รายละเอียด:

ปี 2548 มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาจากจำนวนสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ามาให้มูลนิธิฯ จำนวนมาก โดยมีโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  สมควรได้รับการยกย่อมเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์

ระดับมัธยมศึกษา “ดีเด่น” จำนวน 3 โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 50,000 บาท  ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ระดับมัธยมศึกษา “ดี”  จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนราชดำริ, โรงเรียนวัดราชโอรส, โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

ระดับประถมศึกษา “ดีเด่น” ไม่มีโรงเรียนใดได้รับรางวัล

ระดับประถมศึกษา “ดี” จำนวน  4  โรงเรียน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติ และเงินสด 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์, โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ, โรงเรียนวัดแสมดำ, โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา

จำนวนรูป : 54 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 09-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org