ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ article

สถานศึกษาต้นแบบปี 2553

มูลนิธิธารน้ำใจ นำผู้แทนสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาฯ จำนวน  ๙  โรงเรียน  เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ กล่าวแสดงความห่วงใยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยในสังคมปัจจุบันว่า นับวันปัญหาของเยาวชนไทยจะทวีความรุนแรงและเป็นเรื่องน่าวิตกมากขึ้น เพราะขณะนี้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ได้ถูกมองข้ามและเห็นเป็นเรื่องล้าหลัง อีกทั้งยังถูกลดค่าลงทุกวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สวนทางกับวัฒนธรรมตะวันตกที่ในทุกวันนี้ได้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเยาวชนจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากค่านิยมในการดำรงชีวิตที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิม ปรากฏให้เห็นได้อย่างเด่นชัดในหลายประการ เช่น แฟชั่นการแต่งกาย การออกเดทของหมู่วัยรุ่น เห็นความสำคัญของผู้อื่นน้อยกว่าตนเอง ให้ความสำคัญกับวัตถุนิยม นอกจากนี้ ยังแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ก้าวร้าว นิยมใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเล่นการพนัน ติดเกมออนไลน์ สารเสพติด และอบายมุขต่างๆ ที่กล่าวมานี้นับเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของปัญหาเท่านั้น โดยต้องยอมรับว่า ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ กำลังจะเป็นภัยร้ายที่กำลังคุกคามและพร้อมที่จะแพร่กระจายและแทรกซึมเข้าไปในทุกภาคส่วนของสังคมไทย และสิ่งเลวร้ายที่สุดนั่นคือ ผลกระทบที่ตกไปอยู่ในกลุ่มเยาวชนไทยที่ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ซึ่งทุกวันนี้เด็กไทยยังคงวนเวียนและติดอยู่ในวังวงของสิ่งกระตุ้น   ยั่วเย้าต่างๆ ที่มอมเมาให้มีความเชื่อและหลงใหลไปกับค่านิยมที่ผิดทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังที่เป็นข่าวในทุกวันนี้

ทั้งนี้ จากปัญหาและวิกฤตการณ์ทางสังคมดังกล่าวข้างต้น นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มูลนิธิธารน้ำใจ ได้จัดให้มี โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเสาะแสวงหาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมูลนิธิฯ จะยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบเหล่านั้น     ให้เป็นที่ปรากฏและเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นได้ปฏิบัติตาม ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี (นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน )  โดยมีสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ รวมทั้งสิ้นแล้ว ๖๒ โรงเรียนโดยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมโดดเด่น และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ รวมทั้งสิ้น ๙ โรงเรียน แบ่งออกเป็น รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ “ดีเด่น” จำนวน ๕ โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน คือ

โรงเรียนทรงวิทยา และโรงเรียนวัดเปรมประชากร ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  โรงเรียนปทุมวิไล และโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สำหรับรางวัลที่สถานศึกษาจะได้รับคือ โล่เชิดชูเกียรติและรางวัลเงินสด สถานศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ สำหรับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ “ชมเชย” มีสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนสุขเจริญผล และโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา และโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รางวัลที่สถานศึกษาจะได้รับ คือ โล่เชิดชูเกียรติและรางวัลเงินสด สถานศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมูลนิธิฯ จะนำผู้แทนสถานศึกษาทั้ง ๙ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญาธรรมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้

“อย่างไรก็ดี เชื่อมั่นว่าปัญหาที่สังคมไทยขาดคุณธรรมนั้น จะสามารถพัฒนาแก้ไขและก้าวพ้นวิฤตการณ์ทางสังคมได้ หากได้รับความร่วมมือจากทุกคนในสังคม โดยขอให้คิดว่าการทำความดีเป็นหน้าที่หลักของสมาชิกทุกคนในสังคม ขอให้เริ่มจากตัวเราเองก่อน ซึ่งจะมีทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด หากเราเป็นผู้ใหญ่ก็ควรที่จะประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้แก่เด็กและเยาวชนได้เจริญรอยตาม

ขณะที่ กลุ่มเยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติบ้านเมืองนั้น ก็ควรที่จะต้องตระหนักในคุณค่าของตนเอง และจำเป็นต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อช่วยกันนำพาประเทศชาติให้พัฒนาสืบไป ทั้งนี้หากทุกคนร่วมมือ ร่วมใจที่จะผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมจริยธรรมแล้ว สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย และสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่ผาสุกอย่างยั่งยืน ไม่สับสนวุ่นวายเหมือนเช่นทุกวันนี้” พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ กล่าวในที่สุด

-----------------------------------------------
ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชลาลัย  ถิระโชติ  (วุ้นเส้น)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิธารน้ำใจ
โทร. 085 165 3525 / 02 681 2020 ต่อ 213
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๗
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีมอบรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๓
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๒
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๑
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๐
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๙
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
รายการ รักเมืองไทย ตอน : มูลนิธิธารน้ำใจ
งานวันสัญญาธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๗
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ article
มูลนิธิธารน้ำใจ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น article
คณะกรรมการโครงการฯ ตรวจประเมินโรงเรียน article
“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานให้คณะมูลนิธิธารน้ำใจเข้าเฝ้าฯ article
หนังสือ "ความดี" ให้สถานศึกษา article
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๘Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 09-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org