ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
มูลนิธิธารน้ำใจ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น article

มูลนิธิธารน้ำใจ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สานต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

มูลนิธิธารน้ำใจ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ กว่า ๕๐ โรงเรียน ร่วมเสวนาเพื่อสานต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ กล่าวว่า     “มูลนิธิธารน้ำใจ ได้เตรียมจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ รางวัลพระราชทานจาก      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานรางวัลให้แก่สถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและลด ละเลิก สารเสพติดของเยาวชน และโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๓ โรงเรียน”

เสวนา

“งานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน และบุคลากรภายในสถานศึกษา รวมไปถึง การหยิบยกปัญหา อุปสรรค และผลสำเร็จที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมอง ตลอดจน เป็นการเสริมสร้างให้กำลังใจซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษา จะได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและวิธีการที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาฯ ได้เผยแพร่กว้างขวางออกไป   ยังสถานศึกษาอื่นๆ ” พลอากาศเอก กำธน กล่าว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาฯ  กล่าวว่า “เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๔ มูลนิธิฯ ได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและลด ละเลิก สารเสพติดของเยาวชน ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้เปลี่ยนชื่อโครงการ รวมทั้ง รูปแบบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ ในชื่อโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้มีสถานศึกษาผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ จำนวนทั้งสิ้น  ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี  โรงเรียนปัญจทรัพย์ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) และโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์”
 
“สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ มูลนิธิฯ ได้เปิดรับการจัดส่งข้อมูลกิจกรรมหรือผลงานที่สามารถวัดผล ในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาฯ ระหว่างวันเดือน ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงคำว่า คุณธรรมและจริยธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม กล่าวในที่สุด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๗
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีมอบรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๓
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจำปี ๒๕๖๒
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๑
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๐
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๙
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
รายการ รักเมืองไทย ตอน : มูลนิธิธารน้ำใจ
งานวันสัญญาธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๗
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ article
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ article
คณะกรรมการโครงการฯ ตรวจประเมินโรงเรียน article
“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานให้คณะมูลนิธิธารน้ำใจเข้าเฝ้าฯ article
หนังสือ "ความดี" ให้สถานศึกษา article
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐
มูลนิธิธารน้ำใจ นำสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๘Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 09-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org