ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (รางวัลฯ ดีเด่น) article

ประวัติ:

  • ในปี พ.ศ. 2451  ได้ก่อตั้งขี้นโดยมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนวัดท้ายเมือง”
  • ในปี พ.ศ. 2467 ทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี  ใช้ชื่ออักษรย่อว่า น.บ.1
  • ในปี พ.ศ. 2470 พรเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารถาวรหลังแรก  ประทานนามโรงเรียนว่า “ศรีบุณยานนท์”

สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ 41 ตำบลสวนใหญ่ อำเภเมือง จังหวัดนนทบุรี

ปัจจุบัน:  โรงเรียนศรีบุณยานนท์  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระบบสหศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนชาย-หญิง รวม 2,588 คน  มีครู-อาจารย์ จำนวน 136 คน  มีนายเฉลิม กลั่นกุล เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน:  เป็นรูปทั่งและเข็ม ความหมายคือความสำเร็จที่ต้องใช้ความพยายามดุลฝนทั่งให้เป็นเข็ม

คำขวัญประจำโรงเรียน: “สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพื่อทำดี มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา”


บางส่วนของ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์

... โรงเรียนแบบอย่างของการประสานความมือจากชุมชน
ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า จนสามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม

โรงเรียนศรีบุณยานนท์  ก่อตั้งขึ้นด้วยวความริเริ่มของหลวงพ่อพระครูเดช  เจ้าอาวานวัดท้ายเมือง   ร่วมกับพระยาสยามนนทเขตขยัน  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  ขุนการรัฐ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  ขุนศิริแมน จ่าศาล และ นายซิวซองอ้วน ศรีบุญเรือง  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2451  โดยตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่  ปัจจุบันเป็นเขตชุมชนเมืองติดกับตลาดขวัญ  ซึ่งบริเวณล้อมรอบในอำเภอเมืองมีชุมชนมากกว่า 10 ชุมชนที่เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ตามนโยบายรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เช่น ชุมชนตลาดขวัญ ชุมชนวัดสมรโกษฐ์ ชุมชนสนามบินน้ำ เป็นต้น  ชุมชนเหล่านี้เป็นจุดเสี่ยงและล่อแหลมต่อปัญหาด้านสารเสพติดที่มีมาสู่โรงเรียนและตัวนักเรียนได้ง่าย  เพราะสภาพแวดล้อมของบ้านพักอาศัยและเยาวชนที่พักอาศัยอยู่ในภายในนั้น  เป็นแหล่งมั่วสุมของอบายมุขจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ลักขโมย ทะเลาะวิวาท และสิ่งเสพติดต่างๆ 

ดังนั้น คณะผู้บริหารและครู-อาจารย์ของโรงเรียนศรีบุณยานนท์  จึงได้ระดมความคิดพื่อหามาตรการป้องการปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  กิจกรรมต่างๆ จึงได้ถูกนำเสนอขึ้นจากแนวคิดของคณะครู-อาจารย์อย่างมากมาย กอปรกับการนำนโยบายพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน

และเพื่อให้กิจกรรมและมาตรการต่างๆ ประสบความสำเร็จ  แนวคิดในการขอความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ จึงได้ประสานขึ้นช่วยเหลือนักเรียน  ให้ครูจัดทำระบียนสะสะมรายบุคคลเพื่อรับผิดชอบนักเรียน 20 คน ต่อครู 1 คน  กิจกรรมการเชิญผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมประชุมปรึกษาหารือพร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเป็นประจำ  เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและอาจารย์  และให้ครูที่ปรึกษาชั้นออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนในความรับผิดชอบให้ครบทุกบ้าน  ซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน  และยังสามารถดึงให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมดูแลนักเรียนด้วย

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดตกแต่งและสร้างภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม และลดมุมอับหรือที่ลับตาให้เหลือน้อยที่สุด  เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดการมั่วสุมได้จัดลานกีฬาต้านภัยยาเสพติดขึ้นตามนโยบายของรัฐ  โดยเปิดให้นักเรียนและเยาวชนทั่วไปได้เข้ามาใช้เล่นกีฬา   ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด  ดังนั้น ถึงแม้โรงเรียนจะพยายามหามาตรการป้องกันมิให้มีกานำสารเสพติดเข้ามาที่ลานกีฬาฯ  แต่เยาวนที่เสพยาเหล่านี้ก็ยังแอบนำเข้ามาเสพตามห้องน้ำของโรงเรียนในวันหยุด  จึงเป็นช่องทางที่สามารถแพร่กระจายสู่นักเรียนบางคนได้

ทุกๆ เช้า  โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิดนั่งสมาธิ เจริญภาวนา  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต  และจัดกิจกรรมใจถึงใจ  โดยเฉพาะกิจกรรม Matrix Program (จิตสังคามบำบัด)  ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมเพื่อเรียนรู้  มีครูเป็นผู้นำกลุ่มและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตันหรือตอนปลายที่มีพฤติกรรมใช้สารเสพติดเป็นสมาชิก  โดยจะมีผู้ปกครองเข้าร่วมอย่างน้อย  3 ครั้ง จาก 17 ครั้ง  ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ในระหว่างการศึกษา  เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีบทบาทในการดูแลนักเรียนมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งนักเรียนและผู้ปกครองจะได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพิษภัยของสารเสพติด  เส้นทางสู่การเลิกยา การป้องกัน การตัดสินใจและการปฏิเสธ  การพัฒนาตนเองด้านการศึกษา  และการเกิดสัญญาใจจากความรับผิดชอบที่ต้องมีร่วมกัน

สำหรับนักเรียนที่เสพยาขั้นรุนแรง  ทางโรงเรียนศรีบุณยานนท์  ก็จะจัดส่งไปบำบัด ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี  เพื่อให้หายเป็นปกติและกลับมาเรียนต่อจนสำเร็จ  โดยจะให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันคอยเป็นห่วงและตักเตือนกัน  และชักชวนให้นักเรียนทุกเข้าเป็นสมาชิกสู่โครงการ To Be Number One   เพื่อร่วมกันต้านยาเสพติด  พร้อมกับร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ความรู้และยกย่องนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนและการเป็นคนดี  เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนคนอื่นได้ทำตาม และเพื่อให้ห่างไกลจากสารเสพติด

มาตรการและกิจกรรมในการแก้ไข ป้องกันและติดตามประเมินผลต่างๆ นี้  นับเป็นกลยุทธ์อย่างดียิ่งที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ  นอกจากนี้โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ยังสามารถประสานความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เข่น สมาคมผู้ปกครองและครู  สมาคมศิษย์เก่า สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กรมสุขภาพจิต กองบังคับการและสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดต่างๆ อาทิ วัดท้ายเมือง วัดสวนแก้ว วัดพระศรีอารย์ วัดสังฆทาน ฯลฯ และยังได้รับควาร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานสามัญศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ป.ป.ส. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุมชน และผู้นำชุมชน

จึงนับเป็นความสำเร็จของคณะครู-อาจารย์ และผู้บริหารโรงเรียนศรีบุณยานนท์  ที่สามารถแก้ไขและป้องกันสารเสพติดไม่ให้แพร่กระจายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  อีกทั้ง ยังสามารถพัฒนาเยาวขนให้คิดดี เรียนดี และสามารถดึงเยาวชน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอกเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเยาวชนแบะต่อต้านสารเสพติดซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีขจองโรงเรียนในยุคปัจจุบัน
ทำเนียบรางวัลฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2545

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (รางวัลฯ ดีเด่น) article
โรงเรียนนวมินทร์ราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี (รางวัลฯ ดีเด่น) article
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนรัตนสินทร์สมโภชบางเขน (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ (รางวัลฯ ชมเชย) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org