ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (รางวัลฯ ดีเด่น) article

ประวัติ:  ก่อตั้งขึ้นโดย พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก (กากพย์ ทัตตานนท์)  ผู้บังคับบัญชาทหารอากาศ (คนที่ 3)  เมื่อวันที่ 18 กันยายน พศ.2490

สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171/3151 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ปัจุบัน:  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระบบสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียนชาย-หญิงรวม 3,983 คน มีครู-อาจารย์ จำนวน 19*1 คน และมีนางลัดดา พร้อมมูล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน: เป็นรูปนกกางสองปีก มีรูปเสมาธรรมจักรอยู่ภายใต้อักษรย่อ ฤ.ว. คั่นอยู่กึ่งกลางภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี

พุทธภาษิตของโรงเรียน: “ปญญา นรานํ รจนํ”  ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดี


บางส่วนของ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

... หากไม่ใช่ความเพียรพยายาม ความอดทน
ความรักและความเข้าใจในปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง
ฤทธิยะวรรณาลัยในวันนี้คงไม่มีความแตกต่างจากฤทธิยะวรรณาลัยในอดีตอย่างแน่นอน

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน  ในบริเวณชุมชนท่าดินแดง  ซึ่งเป็นเขตบ้านพักของข้าราชการกองทัพอากาศใกล้กับชุมชนชายคลองและชุมชนสายไหม ชุมชนในเขตพื้นที่สายไหมยังได้ชื่อว่าเคยมีปัญหาการจำหน่ายและเสพสารเสพติดในอันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ และในปัจจุบันสภาพของชุมชนโดยรวมก็ยังมีการแพ่ระบาดของสารเสพติดยู่บ้าง

ทุกๆ ปีที่มีการรับนักเรียนใหม่เข้ามาอยู่ในรั้วของฤทธิยะวรรณาลัย  ปัญหานักเรียนในเขตพื้นที่ชุมชนที่เข้ามาเรียนมักจะพกพาพฤติกรรมส่วนตัวที่เป็นปัญหาติดเข้ามาด้วยเสมอ  ทั้งเรื่องสารเสพติด การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท การเล่นการพนัน ฯลฯ

ระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้จึงได้เริ่มขึ้น  โดยแบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มปัญหาอื่นๆ จากนั้นจะเน้นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากที่สุด  โดยจัดกิจกรรม “โฮมรูม” เพื่อให้ครู-อาจารย์ ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง  โดยครู-อาจารย์แต่ละคนจะออกเยี่ยมเยียนครอบครัวของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกคนถึงบ้านพัก   โดยเฉลี่ยครู 1 คน จะรับผิดขอบนักเรียน 20-25 คน

คณะครู-อาจารย์ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ได้ให้การเอาใจใส่ควมเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด  ได้ทำการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองแบบการพูดคุยอย่างเป็นกันเองทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความสบายใจและยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี  จากนั้น คณะครู-อาจารย์จึงได้ใช้กลยุทธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน  โดยการจัดตั้ง “โครงการผู้ปกครองเครือข่ายและนักเรียนเครือข่าย” ขึ้น  ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการนักเรียน ชุมชน และ หน่วยงานภายนอก เช่น กองทัพอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สถานีตำรวจนครบาลสายไหม สารวัตรทหารอากาศ ฯลฯ  โดยให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีบทบาทเป็นคณะกรรมการฝ่ายปกครอง  มีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในร่วมกัน

นอกจากนี้ คณะครู-อาจารย์  และผู้บริหารของโรงเรียน  ยังได้พยายามจัดตกแต่งและปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และไม่ให้มีมุมอับ  เพื่อลดการมั่วสุมของนักเรียน และยังได้ประสานงานกับสารวัตรทหารอากาศ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.น.สายไหม  เพื่อแจ้งหรือช่วยส่งกลับมายังโรงเรียน  กรณีมีนักเรียนไปมั่วสุมตามร้านเกมส์  หรือสถานที่ภายนอกที่อาจก่อให้เกิดเหตุไม่เหมาะสม  หรือไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้

จากการดูแลเอาใจใส่ของคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ คณะกรรมการนักเรียน และหน่วยงานภายนอก  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จากที่มีนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด  ทั้งยาบ้าและบุหรี่  ทั้งเสพและจำหน่าย  จนในปัจจุบันปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ลดน้อยจนเกือบหมดไปเหลือเพียงนักเรียนเข้าใหม่ในบางครั้งที่มีพฤติกรรมเสพติดตัวมา  ซึ่งทางครู-อาจารย์ ก็ได้ให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  ในการักษาบำบัดให้หายและเลิกเสพ  และหันมาพัฒนาตัวเองในด้านการเรียนและการกีฬาเท่านั้น

กลยุทธ์ในการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและนักเรียนเครือข่าย  ตลอดจนหน่วยงานภายนอก  นับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายเพราะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตำรวจ  ทหาร ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง หรือนักเรียนด้วยกัน  ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยจนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน  ทำให้คณะครู-อาจารย์สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที  หากมีนักเรียนบางคนหลงผิดไปในบางครั้ง  จึงนักเป็นการสร้างระบบป้องกันไปสู่อนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม  และนับเป็นตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนสีขาวที่มีแนวคิดพัฒนาตนเองในการสร้างเกราะป้องกันได้อย่างดียิ่ง

อีกทั้งนับเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าของครู-อาจารย์  และผู้บริหารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยที่สามารถขยายความร่วมมือจากภายในไปสู่ภายนอกได้อย่างเป็นผล  และหากไม่ใช่ความเพียรพยายาม คยามอดทน ความรักและความเข้าใจในปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง  ฤทธิยะวรรณาลัยในวันนี้คงไม่มีความแตกต่างจากฤทธิยะวรรณาลัยในอดีตอย่างแน่นอน
ทำเนียบรางวัลฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2545

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (รางวัลฯ ดีเด่น) article
โรงเรียนนวมินทร์ราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี (รางวัลฯ ดีเด่น) article
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนรัตนสินทร์สมโภชบางเขน (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ (รางวัลฯ ชมเชย) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org