ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนนวมินทร์ราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี (รางวัลฯ ดีเด่น) article

ประวัติ:  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ 2535  อันเนื่องมาจากกาที่กรมสามัญศึกษา  ได้กำหนด  โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 ในวโรงกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่เลขที่ 119/1  หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา

ปัจจุบัน:  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระบบสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียนชาย-หญิง รวม 3,096 คน  มีครู-อาจารย์ จำนวน 145 คน  และมีนายประสิทธิ์ มีแต้ม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน: ตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ ชื่อโรงเรียนนวมนทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  เนื่องจากโรงเรียนได้ก่อตั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  จึงได้พระราชทาน “ตราประจำพระองค์ฯ” และอัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

คำขวัญประจำโรงเรียน: “รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”


บางส่วนของ
โรงเรียนนวมนทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

......ชุมชนเหล่านี้เป็นชุมชน
ในเขตพื้นที่ที่ต้องรักบนักเรียนเข้าเรียน 100 เปอเซ็นต์
จึงไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนได้
ซึ่งบางครั้งพบว่าผู้ปกครองเป็นผู้ค้าสารเสพติดเสียเอง.....

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนขนาดพิเศษใหญ่พิเศษ  มี 72 ห้องเรียน  โดยกรมสามัญศึกษาได้ก่อตั้งขึ้นจำนวน 9 โรงเรียน  เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เพื่อถวายเป็นราชสักการะและเป็นอนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านสืบไป  โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคารอบนอกและปริมณฑล  เพื่อเป็นช่วยลดปัญหาการจราจรได้ส่วนหนึ่ง

สภาพแวดล้อมบริเวณของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   นั้นอยู่ท่ามกลางแหล่งค้ายาเสพติดมีชื่อติดอันดังของจังหวัดนนทบุรี  อันได้แก่ชุมขนสายบัว(โคกเจ๊ก) ชุมชนมิตรประชา ชุมชุนดวงแก้ว ชุมชนบ้านใหม่ ฯลฯ  ชุมชนเหล่านี้เป็นชุมชนในเขตพื้นที่ที่ต้องรับนักเรียนเข้าเรียน 100 เปปอร์เซนต์  จึงไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนได้  ซึ่งบางครั้งพบว่าผู้ปกครองเป็นผู้ค้าสารเสพติดเอง  โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงยากจน  มีอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอบโรงเรียน เช่น โรงงานเป๊ปซี่ โรงงานโค๊ก โรงงานน้ำมันพืชทิพย์ โรงงานเบียร์ โรงสีข้าง โรงงานแบตตอรี่ ฯลฯ  และจากการสำรวจและหาข้อมูลของทางโรงเรียน  ทำให้พบว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน  มีพฤติกรรมในการใช้สารเสพติด  อีกทั้งการอบรมเลี้ยงดูไม่เหมาะสมทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น ฯลฯ  นักเรียนบางส่วนจึงหันไปเสพยา  ทั้งเกิดจาการประชดชีวิต ถูกหลอกให้เสพ อยากลอง อยางสนุก ตามเพื่อน  และต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากเพื่อในกลุ่มเดียวกัน  ดังนั้นเมื่อเพื่อนชวนก็ใช้สารเสพติดโดยง่าย  และบางคนต้องการบบปมด้วยของตนเองจึงเสพสารเสพติดเพื่อให้เกิดความกล้าในการแสดงออกต่อหน้าเพื่อนๆ ซึ่งสารเสพติดที่นักเรียนบางคนนำมาเสพนั้น มีทั้ง “ยาบ้า” และ “บุหรี่”

การแพร่ระบาดเริ่มมีจำนวนมากขึ้น  ดังนั้นคณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ได้ศึกษา “แนวพระราชดำรัส” และ “นโยบายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล” มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพของโรงเรียนในการแก้ไขและป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน    โดยได้กำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนศิษย์เก่า พระ ผู้นำชุมชน ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานของรัฐ  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้ติดตามดูและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง และได้ประสานงานไปยังสถานีอนามัย กรมสุขภาพจิต และสำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อทำการตรวจนักเรียนกลุ่มนี้ว่ามีการใช้สารเสพติดหรือไม่  และเมื่อตรวจพบแล้วจึงได้นำไปบำบัดรักษาเพื่อให้เลิกเสพจนหายเป็นปกติ  และสามารถกลับมาเรียนจนจบการศึกษาได้

คณะครู อาจารย์ และผู้บริหารของโรงเรียน  ยังได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  และนักเรียนทั่วไปในการเซ็นหนังสือยินยอมให้ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด  และในการมีส่วนร่วมกำกับดูแลไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด  โดยเฉพาะให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจในโทษของสารเสพติดและหันมาให้ความอบอุ่นหรือเติมส่วนที่ขาดหายไปให้แก่ลูกเพื่อไม่ให้หันไปหาสารเสพติดซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากตามสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อาศัยอยู่  ซึ่งผู้ปกครองบางส่วนที่ไม่มีเวลามาประชุมที่โรงเรียนเนื่องจากต้องทำงานหรือค้าขายเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว  คณะครูและอาจารย์  จึงต้องเดินทางไปยังบ้านในชุมชนเพื่อโน้มน้าวให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเหล่านี้ให้หันมาให้ความสำคัญกับลูกของตนให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของโรงเรียนยังได้นำนโยบายในการดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านสารเสพติด   มาเป็นกุศโลบายเพื่อให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติดและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดอีก  โดยกำหนดถึงเป็นคำขวัญ  เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและดำเนินการ ดังนี้ 

สืบสานพระราชดำริ   ให้นักเรียนยึดมั่นต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยการถวายความเคารพถวายสัตย์ปฏิญาณและเผยแพร่พระราชเสาวนีย์ต่อต้านยาเสพติด

ขอมติจากครอบครัว สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน   การทำหนังสือสัญญตรวจปัสสาวะ  เชิญผู้ปกครองปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเอกสารเผยแพร่ความรู้กับผู้ปกครอง  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเครือข่าย

สร้างรั้วคุ้มโรงเรียน  มีกิจกรรมป้องกัน  โดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน   จัดให้มีลานดนตรี ลานกีฬา ลานศิลปะ นิทรรศการ อบรมนักเรียนแกนนำ ธนาคารความดี การบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรมต่างๆ เพื่อนเตือนเพื่อน ทักษะชีวิต แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมรณรงค์ในวันสำคัญเกี่ยวกับเอดส์ สารเสพติด การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน  ฉายวีดิทัศน์วงจรปิด  เสียงตามสาย  ฝึกสมาธิเดือนละครั้ง

กิจกรรมป้องปราม   จัดให้มีสารวัตรนักเรียน  การตรวจสปัสสาวะ เวรยาม ครู-อาจารย์ ตามจุดต่างๆ ตำรวจประสานงานโรงเรียน สายสืบนักเรียน  ติดตามพฤติกรรมนักเรียน  จัดตู้รับความคิดเห็น  ตรวจสุขภาพนักเรียน

กิจกรรมแก้ไข  โดยเชิญผู้ปกครอง ทำสัญญา ติดตามพฤติกรรม ตรวจสารเป็นระยะ กลุ่มเพื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมบำบัด เพื่อส่งนักเรียนที่เสพสารเสพติดไปรักษายังโรงพยาบาล กรมสุขภาพจิต ค่ายบำบัด ค่ายทักษะชีวิต เยี่ยมเยียนชุมชน  ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ  ประสานงานกับสถานีอนามัยบ้านใหม่ กับตำรวจประสานงานโรงเรียน  ออกตรวจพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับสารวัตรนักเรียน  ประสานงานเจ้าอาวาสวัดเพื่อจัดกิจกรรมศาสนา  จัดตั้งคณะกรรกรรมการโรงเรียนสีขาวประกอบด้วยครู ทหาร ตำรวจ ผู้ปกครอง และชุมชน และประสานงาน กับ ปปส.

ลูกหอวังนนท์ ปลอดภัย  หลังจากการแก้ไขปราบปราม  และป้องกัน

กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ได้ดำเนินมาอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม  จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง หน่วยราชการ และชุมชน  ทำให้นักเรียนที่ได้ชื่อว่า “ลูกหอวังนนท์” ทุกคน  มีความภาคภูมใจและปลอดภัยจากสารเสพติด
ทำเนียบรางวัลฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2545

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (รางวัลฯ ดีเด่น) article
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (รางวัลฯ ดีเด่น) article
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนรัตนสินทร์สมโภชบางเขน (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ (รางวัลฯ ชมเชย) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org