ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (รางวัลฯ ดีเด่น) article

ประวัติ:  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2490  โดยบรรดาพ่อค้า หรบดี ข้าราชการ และประชาชนชาวหนองแขม  ซึ่งมีหลวงดรุณ กิจวิทฑูรย์ เป็นแกนนำ  ได้ร่วมใจกันคั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นเพื่อหาทุนสร้างโรงเรียนจนประสบผบสำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อรองรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนประชาบาลแล้วหาสถานที่เรียนต่อในชั้นสูงได้ยาก  เพราะอยู่ไกลโดยมีพระครูเขมาภิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส และกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายแสวง สุขะหุต ครูตรีโรงเรียนวัดรางบัว มารักษาการในคำแหน่งครูใหญ่ตรี  จนเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 2511

สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 91 หมู่ 8 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 20 ไร่ 40 ตารางวา

ปัจจุบัน:  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นมัธยนศึกษาตอนตันถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียนชาย-หญิงรวม 3,289 คน มีครู-อาจารย์ จำนวน 134 คน และมีนายเจริญ เลื่อนธรรมรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน: เป็นรูปเสมาธรรมจักร มีอักษรย่อคือ น.ข. อยู่ภายใน
ปรัชญาประจำโรงเรียน: “โรงเรียนย่อมประกอบด้วยร่างกาย ชีวิต จิตใจ”


บางส่วนของ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

... เราจะพยายามทุ่มเทแรงการยแรงใจ
ด้วยจิตวิญญานของความเป็นครู และสำนึกในหน้าที่
ที่จะปกป้องภัยให้นักเรียนรอดพ้นจากภัยยาเสพติดตลอดไป

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้   ในซอยเพชรเกษม 81 หนองแขม  มีนักเรียนชาย-หญิงรวม 3,289 คน  สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนเป็นชุมชนแออัด  ครอบครัวที่อาศัยอยู่ส่วนมากอพยพมาจากที่อื่นและมีรายได้ค่อนข้าต่ำ  มีอาชีพรับจ้างทำงานตามโรงงานต่างๆ ที่อยู่รายรอบทั้งหนองแขมและสมุทรสาคร  ดังนั้นจึงไม่มีเวลาในการอบรมดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร  ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้คนว่างงาน  จึงทำให้การค้ายาเป็นทางเลือกที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอด  และลูกค้าที่จะทำรายได้ดี คือ นักเรียน

ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่  โรงเรียนถึงแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  แต่ก็มีมุมอับที่พอจะเป็นแหล่งมั่วสุม หรือจำหน่ายสารเสพติด คือ บริเวณห้องน้ำ เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากจึงเป็นภาระหนักสำหรับครู-อาจารย์ในการสอดส่องดูแล  และสารเสพติดที่สามารถตรวจพบจากนักเรียน  อาทิ บุหรี่ กัญชา ยาบ้า ฯลฯ ซึ่งนักเรียนบางคนมีอาการติดยาขั้นรุนแรงถึงขนาดต้องนำส่งไปบำบัดที่โรงพยาบาล

นอกจากแหน่งจำหน่ายที่มีอยู่ตามขุมชนภายนอกโรงเรียนแล้ว  ที่บริเวณตลาดใกล้โรงเรียน หรือบริเวณรั้วของโรงเรียนก็ยังแอบมีการส่งมอบเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายภายในโรงเรียน  ซึ่งนักเรียนบางคนไม่สามารถซื้อหามาเสพได้เนื่องจากยามีราคาแพงขึ้น  จึงได้ผันตัวเองไปเป็นผู้ค้าแทน  และได้ชักชวนให้นักเรียนคนอื่นลองทีละน้อยจนติด  ก็จะทำให้ลูกค้าเพื่อมากขึ้น  ประกอบกับนักเรียนบางคนที่ซื้อไปจะนำไปเสพนอกโรเงรียนจึงทำให้ยากในการตรวจพบ

คณะครู-อาจารย์  และผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เริ่มตั้งแต่การคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน  และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อดูแลนักเรียนให้ถ่องแท้ตามสภาพจริง  เพื่อจะได้ประสานงานกับผู้ปกครองได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

หลังจากที่คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมโดยแบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพและกลุ่มปัญหาอื่นๆ จากนั้นจะเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากที่สุด  พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนที่ปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจ  และนำนักเรียนที่ใช้สารเสพติดพบแพทย์เป็นระยะๆ หรือส่งไปบำบัดที่โรงพยาบาลธัญญรักษ์  จังหวัดปทุมธานี  และให้การดูแลอย่างใกล้ขิดเพื่อคืนคนดีให้สังคม  พร้อมทั้งจัดให้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ  เพื่การป้องปรามไม่ให้นักเรียนไปเสพสารเสพติด  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์ 48 และสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม  นอกจากนี้ยังได้ตั้งขมรมนักเรียนแกนนำหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเลือกตามความสนใจและจัดนักเรียนแกนนำทุกปีเพื่อขยายเครือข่ายแกนนำในโรงเรียน  และยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เช่น การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตามความสนใจ  เพื่อไม่ให้นักเรียนมีเวลาว่างมากเกินไปแล้วอาจหันไปทดลองหรือเสพสารเสพติด

สำหรับกิจกรรมภายนอกโรงเรียน  คณะครู-อาจารย์ และผู้บริหารของโรงเรียน  ได้สร้างเครือข่ายชุมขนโดยการประสานกับผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวยสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม  หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน  ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน  ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เยาวชนผู้หลงผิดและคิดกลับใจที่ศูนย์สร้างพลังใจเขตหนองแขม  และได้รณรงค์ให้ความรู้โดยแจกเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับสารเสพติดสู่ชุมชนเป็นระยะๆ ตลอดปี  นอกจากนี้ในข่วงปิดภาคเรียนโรงเรียน  ยังจัดให้มีการสอนวิชาชีพแก่ผู้สนใจในชุมชน  เพื่อเป็นทางเลือกในการหารายได้โดยสุจริตซึ่งผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและทำให้ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนหันหลังให้กับสารเสพติด

ทางโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  ยังได้จัดครูและนักเรียนแกนนำออกไปเผยแพร่ความรู้ในด้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี  และได้นำนักเรียนออกพัฒนาวัดและชุมชนในโอกาสต่างๆ ทั้งยังช่วยดูแลลูกหลานและเยาวชนในชุมชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดอีกด้วย

จากการดูแลเอาใจใส่ขอบคณะครู-อาจารย์ ผู้บริหาร ตลอดจนนักเรียนและหน่วยงานภายนอก  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง  มีผลทำให้การแก้ไขปัญหาสารเสพติดประสบความสำเร็จด้วยดี  คณะครู-อาจารย็ และผู้บริหาร  จึงเกิดปณิธานร่วมกันว่า “เราจะพยายาทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู  และสำนึกในหน้าที่ที่จะปกป้องภัยให้นักเรียนรอดพ้นจากภัยยาเสพติดตลอดไป”
 
ทำเนียบรางวัลฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2546

โรงเรียนหอวัง (รางวัลฯ ดีเด่น) article
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (รางวัลฯ ดีเด่น) article
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 (รางวัลฯ ชมเชย) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org