ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม




โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 (รางวัลฯ ชมเชย) article

ประวัติ:  พ.ศ. 2535 ก่อตั้งโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชการที่ 9 เนื่องในวโรกาสมีพระชนมพรรษาครบ 5 ครบ  และเพื่อให้มีโรงเรียนเป็นจุดสกัดกั้นในการรับสมัครนักเรียนข้ามเขตเข้าไปเรียนในเมือง  ตลอดจนเพื่อลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 11 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน:  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตันถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีนักเรียนชาย-หญิง รวม 2,298 คน  มีครู-อาจารย์ และผู้บริหาร จำนวน 95 คน  โดยมี นายบัณฑิต เกตุช้าง เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน: พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ประดับมงกุฎขัตติยราชนารี
ตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเข้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และชื่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2   เนื่องจากโรงเรียนฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเข้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  จึงได้ขอพระราชทาน “ตราประจำพระองค์” และอัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ปรัชญาประจำโรงเรียน “มีคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา ใฝ่หาอาชีพสุจริต”


บางส่วนของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

... ทุกคนได้ร่วมกันทำความดี
โดยตระหนักถึงบุญคุณของพระบรมวงศานุวงศ์
และบุญคุณของแผ่นดิน โดยการไม่ซื้อ ไม่ขาย และไม่เสพสิ่งเสพติด

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษา  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยสถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนา ห่างจากถนนใหญ่ (ถนนนิมิตรใหม่)  เป็นระยะทาง 900 เมตร  มีต้นไม้ของชาวบ้านปลูกไว้ตลอดทาง  ครอบครัวต่างๆ ที่อยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพทำไร่หญ้า รับจ้างทำนา ทำสวน มีฐานะค่อนข้างยากจน  นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม  ซึ่งโรงเรียนต้องจัดหาทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ทุนหนังสือเรียน ทุนพาหนะเดินทาง ปีละประมาณ 300 ทุน และกองทุนกู้ยืมประมาณ 120 ทุน

ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2542  โรงเรียนพบการแพร่ระบาดของสารเสพติดในชุมชนไร่หญ้าและชุมชนรับจ้าง  มีผู้ใหญ่ใช้สารเสพติดซึ่งแพร่ระบาดสู่ลูกหลานและชุมชน  จนถึงขั้นให้นักเรียนนำมาเผยแพร่และจำหน่ายในโรงเรียน และเมื่อครู-อาจารย์ ตลอดจนผู้บริหารของโรงเรียนทราบ  ดังนั้นจึงได้รีบดำเนินการแก้ไขโดยประสานงานกับตำรวจชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี และสถานีตำรวจสนครบาลนิมิตใหม่  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี  เพื่อเร่งจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง นักเรียน และชาวบ้าน   โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อต่อต้านป้องกัน และแก้ไข  ไม่ให้สารเสพติดเหล่านั้นได้แพร่กระจายมากขึ้น  ตลอดจนได้ทำการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในช่วงแรกที่ตรวจพบนักเรียนส่วนหนึ่งที่ใช้สารเสพติด   โรงเรียนได้ประสานไปยังโรงพยาบาลธัญญรักษ์ จังหวัดปทุมธานี  เพื่อส่งนักเรียนเข้าบำบัดรักษา และเชิญผู้ปกครองมาร่วมกันดูแลแก้ไขพฤติกรรม  นักเรียนอย่างใกล้ชิด  หลังจากการกลับเข้าสู่ระบบการเรียนปกติแล้ว  กิจกรรมที่หลากหลายในการป้องปรามและแก้ไขปัญหาสารเสพติดจึงได้ถูกกำหนดและดำเนินการขึ้น อาทิ

กิจกรรมการคัดกรอง จัดกลุ่ม และเยี่ยมบ้านนักเรียน  โดยโรงเรียนได้ทำการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มเสพ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาอื่นๆ และกลุ่มปกติ  เพื่อง่ายต่อการดูแลแก้ไขและป้องกัน  พร้อมทั้งให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุกคน  เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนได้อย่างเข้าใจ  ทั้งยังนำข้อมูลมาพิจารณา  เพื่อขอทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน

กิจกรรมถวายพระพรและถวายสัจจะปฏิญาณ  ในทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี  โรงเรียนจะจัดให้นักเรียนครู-อาจารย์  ตลอดจนบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน  ได้ทำการถวายพระพรและถวายสัจจะปฏิญาณ “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่เสพสิ่งเสพติด” แด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันทำความดี  โดยตระหนักถึงบุญคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ และบุญคุณของแผ่นดิน  โดยการไม่ซื้อ ไม่ขาย และไม่เสพสิ่งเสพติด

กิจกรรมเฝ้าระวังภัยจากสารเสพติด  โดยนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  จะช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน  หากพบเห็นผู้ใดมีพฤติกรรมเสี่ยงก็จะเตือน หรือบอกครู/ ผู้ปกครอง / เจ้าหน้าที่  เพื่อช่วยเหลือและดูแลให้ชุมชนปลอดสารเสพติด การตรวจปัสสาวะครู-อาจารย์  นักเรียน และบุคคลากรในโรงเรียนทุกคน โดยโรงเรียนได้ประสานงานกับสาธารณสุขเขตคลองสามวา  เพื่อขอความร่วมมือตรวจหาสารเสพติดครู-อาจารย์  และนักเรียนในโรงเรียนทุกคน

กิจกรรมต้านยาเสพติด  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  และเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด  โดยจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยผู้อำนวยการโรงเรียน จัดแข่งขันกีฬา”พิกุลแก้วเกมส์”  ปั่นจักรยานต้านยาเสพติด  ตลอดจนการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความต้องการและแสดงความสามารถทางด้านดนตรี  โดยการจัดประกวดหรือแข่งขันการแสดงดนตรีสากล     และการจัดคอนเสิรต์ต่างๆ  เพื่อรณรงค์ต่ดต้านยาเสพติด

กิจกรรมนักเรียนและครูเกียรติคุณพิกุลแก้ว  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีและทำกจิกรรมตลอดทั้งปี  มีการประเมินเพื่อรับเกียรติบัตรโรงเรียนและเกียรติบัตรศูนย์ส่งเสริมเยาวชน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับประเมินนักเรียน  ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรมากว่า 1,000 คน

นอกจากนี้  ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  โดยการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6   ไปเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งจะมีการขัดเกลาและสอดแทรกให้ตระหนักถึงโทษและภัยของสารเสพติด  และการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่เบีดเบียนซึ่งกันและกัน  แต่ต้องให้ความช่วยเหลือกัน

และจากการเร่งรีบแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดอย่างทันทีทันใด  ในการประสานงานกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  ประกอบกับความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  โดยเปรียบนักเรียนทุกคนเสมือนลูก  การดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงการให้โอกาส  และการให้ความอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  ทำให้นักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2   ทุกคนกล้าที่จะร่วมกันกระทำความดีโดย “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่เสพสิ่งเสพติด”  และกล้าที่จะเผยแพร่ความดีเหล่านี้ออกไปสู่ชุมชนและสังคมภายนอก  จึงเป็นความภาคภูมิใจของคณะครู- อาจารย์ และผู้บริหารของโรงเรียน  และนับเป็นความสำเร็จในการป้องปรามที่ได้ดำเนินการมา  เพราะปัจจุบันนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2   ไม่พบการเสพและจำหน่ายสารเสพติดแต่อย่างใด




ทำเนียบรางวัลฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2546

โรงเรียนหอวัง (รางวัลฯ ดีเด่น) article
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (รางวัลฯ ดีเด่น) article
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (รางวัลฯ ดีเด่น) article
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รางวัลฯ ชมเชย) article
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (รางวัลฯ ชมเชย) article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org