ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article

ประวัติ:  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2477  โดยท่านอธิการิณี เซราฟิน เดอ มารี จากความเห็นชอบของ ฯพณฯ เรอเน แปรโรส ประมุขแห่งมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  ไดรับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2480

สถานที่ตั้ง:  ตั้งอยู่เลชที่ 94   ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน:  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนมาเป็นเวลา 68 ปี  โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีครูจำรวน 209 คน  นักเรียน 4,324 คน  มีซิสเตอร์ ดร.สมพิศ กตัญญู เป็นผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์: สัญลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นรูปอักษร H  ซึ่งบ่งบอกกถึงคุณธรรม 6 ประการ คือ Heart ดวงใจที่เปี่ยมด้วยความรัก เมตตา  Holy ฝึกฝนตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  Honest ความซื่อสัตย์  Honour เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  Humble ความสุภาพ อ่อนโยน  Home   ความเป็นครอบครัวเดียวกัน

ปรัชญาของโรงเรียน: “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” หมายถึง คุณลักษณะของความประพฤติที่ตรง มั่นคง จริงใจ ยุติธรรม ปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุช มีความรัก จิตใจอ่อนโยน ตามคำสอนของพะเจ้าที่ว่า รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง  รู้จักการแสวงหาความรู้  แสดงออกถึงความมั่นคงของจิตใจที่ฝักใฝ่คุณธรรมเสมอ  สิ่งเคารพสักการะของโรงเรียน คือ องค์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า


บางส่วนของ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

....สภาพของโลกปัจจะบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก
แต่ก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยเรา
ซึ่งไม่เหมือนก่อนที่เรามีความเอื้ออาทร  มีความช่วยเหลือกันและกัน
ปัจจุบันนี้ทุกคนต่างก็แก่งแย่งกัน  พยายามที่จะเอารัดเอาเปรียบกัน....

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  ตั้งอยู่บนถนนสุนทรโกษา  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนแออัดจำนวนมาก  เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนทางรถไฟ และชุมชนคลองเตย  และตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา  โรงเรียนมีปัญหาในด้านการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมสู่ระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาอันเป็นหัวใจสำคัญต่อการเหนี่ยวรั้งต่อกระแสค่านิยมที่ผิดไป  รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันที่มีแนวโน้มด้านค่านิยมทางวัตถุมากขึ้น  มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลีองและเกินความจำเป็น  การให้ความสำคัญต่อคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของไทยลดลง  ขาดความตระหนักและการยึดมั่นต่อการทำความดี  รวมถึงการอุทิศตนเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม  การมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติในวันนี้  กอปรกับสภาพของโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก  แต่ก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยเรา  ซึ่งไม่เหมือนก่อนที่ทเรามีความเอื้ออาทร  มีความช่วยเหลือกันและกัน  ปัจจุบันนี้ทุกคนต่างก็แก่งแย่งกัน  พยายามที่จะเอารัดเอาเปรียบกัน

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์โดยคณะผู้บริหาร ครู นักการภารโรง  ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นคนดี  เป็นคนเก่ง และเป็นคนที่มีความสุขในชีวิต  จึงได้ประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะสถาบันศาสนา  องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงชุมชน  ในการสานต่อนโยบายของโรงเรียนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  โดยคณะผู้บริหาร ครู และนักการภารโรงได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา  นำความรัก  ความเมตตา  สู่การปฏิบัติแก่คนรอบข้าง  ภายในใต้ 4 นโยบายหลัก คือ

  • นโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัย (Light of Life)
  • นโยบายส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาประเพณีไทย (Thai Culture)
  • นโยบายส่งเสริมแบะอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน (Care for the Environment)
  • นโยบายส่งเสิรมสุขภาพของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน (Healthy)

ในการดำเนินการโรงเรียนได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งาน โครงการและกิจกรรม  สู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการทุกกิจกรรมทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach)  ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน  สู่แผนงานจิตตาภิบาล  อันประกอบด้วย  งานอภิบาล  แพร่ธรรม  ช่วยเหลือผู้ยากไร้  เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนำสู่สังคมไทย  โดยการจัดการเรียนการสอนจริยศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน  ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ธรรมะกับเยาวชน ค่ายจริยธรรมนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาจิตใจในค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  การนั่งสมาธิพัฒนาจิต  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการสอนหนังสือเด็กในชุมชน  โครงการกระดาษรีไซเคิล  โครงการขยะหอม  การรณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ การสร้างเกม และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน เป็นต้น

ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหาและจัดกิจกรรม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสานศึกษา  ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการสร้างจิตวิญญาณแห่งความดีที่ปรากฎอย่างเด่นชัดและยั่งยืน  อันส่งผลต่อการสร้างเสริมให้นักเรียนจุดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา  สำนึกในความรับผิดชองต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม  อีกทั้งเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยจิตใจของความมีเมตตา  ความมีจิตใจที่อ่อนโยน เสียสละ และเป็นมิตรกับทุกกคน  อีกทั้งภาพแห่งความภาคภูมิใจของนักเรียนที่ได้แสดงออกถึงศักยภาพของแต่ละคน  ได้ส่งผลต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในพัฒนาได้ครบทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงสามารถดำรงชรีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  มีศักดิ์ศรี และมีความสุข  และโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  ยังได้กำหนดนโยบายและแผนงานในการสร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อไปในอนาคต  โดยจะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองต่อการพัฒนารอบด้านอย่างต่อเนื่อง  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการประยุกต์ความรู้มาใช้ปัองกันแก้ปัญหาและรียนรู้จากประสบการณ์จริง  รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์สู่สังคมรอบข้าง  โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีบทบาทในการพัฒนาจริยธรรมและความดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ปรากฎถาวรสืบไป
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๔๗

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org