ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article

ประวัติ:  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน  พ.ศ.2475  โดยหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม  และหม่อมเจ้าหญิงสุขศรีสมร เกษมศรี  ทรงปรารถนาจะตั้งโรงเรียนขึ้นในวังแบบโรงเรียนราษฎร์ (Private School)  ในประเทศอังกฤษ  เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก  จึงจัดตั้งขึ้นเป็นทานมัยโดยมุ่งส่งเสริมการศึกษาให้กุลบุตรกุลธิดาในสมัยนั้น  เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6 ส่วนระดับขั้นมัธยมศึกษารับเฉพาะนักเรียนหญิง   และได้ก่อตั้งขึ้น ณ เลขที่ 3 ถนนขาว ฝั่งพระนคร  ในเนื้อที่ 5 ไร่เศษ  ในวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ในราชสกุลเกษมศรี  โดยชื่อ “เขมะสิริอนุสสรณ์”  ตั้งขึ้นตามพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ  ประวัติเมื่อครั้งยังมิได้ทรงกรม โดยทรงพระนามว่า  พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค  ซึ่งในภาษาบาลีเขียนว่า “เขมะสิริสุภโยโค”  ราชาสกุล “เกษมศรี”  จีงเป็นที่มาของชื่อเขมะสิริอนุสสรณ์  ซึ่งแปลว่า “ระลึกถึงเกษมศรี”

  • ปี พ.ศ. 2475  ได้ก่อตั้งขึ้นและจัดการเรียนการสอนเลื่อนชั้นตามหลักสูตรและระเบียบที่กระทรวงธรรมการกำหนด  นอกจากนั้นยังเปิดสอนวิชาชีพ เช่น การช่าง การครัว การตัดเย็ยเสื้อผ้า ฯลฯ
  • ปี พ.ศ. 2482  เปิดสอนวิชาชีพครูเพิ่มเติม
  • ปี พ.ศ. 2483  ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล  และมีหม่อมเจ้าหญิงสุขศรีสมร เกษมศรี เป็นอาจารย็ใหญ่พระองค์แรก  และหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี เป็นอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่ 2
  • ปี พ.ศ. 2485  ได้โอนนักเรียนฝึกหัดครูไปอยู่กับกรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  แล้วเปิดสอนชั้นมัธยม 6 พิเศษขึ้น  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยังเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมไม่ได้
  • ปี พ.ศ. 2489  เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษาทั้งแผนกอักษรศาสตร์ แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกทั่วไป
  • ปี พ.ศ. 2510  ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากบริเวณในวัง  มาตั้งอยู่เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 210 ถนนราชวิถี  แขวงบางยี่ข้น  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน:  โรงเรียนฯ เป็นโรงเรียนสตรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 บนเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา มีนักเรียนทั้งสิ้นรวม 2,777 คน มีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ รวม 162 คน  และบุคลากรอื่นๆ รวม 69 คน  โดยมี นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ  และมี นางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่

เอกลักษณ์: รักประเพณี มีมรรยาทงาม “ We honor tradition and value graciousness”
ปรัชญา:  “นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม  นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้”


บางส่วนของ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

……ในปัจจุบันทางโรงเรียนกลับพบว่า
สื่อต่างๆ ที่นักเรียนได้รับจากภายนอก
กลับมีผลกระทบทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นอย่างมาก..........

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  ตั้งอยู่บริเวณใกล้สะพานกรุงธน  ถนนราชวิถี  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  สภาพชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนส่วนมากประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง  คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  บริเวณในซอยวัดเทพากรมีการประกอบอาชีพการทำหัวโขน  ส่วนซอยวัดเทพนารี หรือจรัญสนิทวงศ์ 68 มีวิทยาลัยสารพัดช่าง  ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพ  ซึ่งอาชีพที่หลากหลายเหล่านี้ยอมมีแหล่งอบายมุขลารเสพติดปะปนอยู่  แต่สภาพแวดล้อมชองชุมชนกลับไม่ได้มีผลกระทบกับนักเรียนในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  มากนัก  เนื่องจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  มีโอกาสคัดเลือกและกลั่นกรองเด็กที่จะเข้ามาเรียนในรั้วของเขมะสิริอนุสสรณ์ได้มาก

แต่ในปัจจุบันทางโรงเรียนกลับพบว่าสื่อต่างๆ ที่นักเรียนได้รับจากภายนอกกลับมีผลกระทบทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เป็นอย่างมาก เช่น นิตยสารบางประเภทที่เผยแพร่เนื้อหาและภาพที่ไม่เหมาะสม  หนังสือการ์ตูนที่มีภาพและเนื้อหาส่องไปในทางลามกอนาจาร  รวมทั้งละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์  ตลอดจนเว็บไซด์ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต  ที่นักเรียนในยุคปัจจุบันค้นหาหรือสัมผัสได้ง่าย  ทางโรงเรียนจึงได้มีการแนะนำนักเรียนตลอดเวลาเกี่ยวกับการเลือกบริโภคหรือค้นคว้าจากสื่อให้เหมาะสมเสมอ

ทางผู้บริหารของโรงเรียน   เห็นความสำคัญของปัญหาด้านการขาดคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก  จึงพยายามให้มีกิจกรรมที่ส่งเสิรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องให้มากที่สุด   โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุธรรมจริยธรรมทั้งผู้บริหาร ครู-อาจารย์  ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนควบคู่กันไป  เพื่อให้บังเกิดผลสูงสุด  โดยได้ดำเนินการตลอดหลายปีที่ผ่านมา เช่น โครงการปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลกรของโรงเรียน  ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านนี้  เช่น การทักทายผู้อาวุโสกว่าด้วยการไหว้  พร้อมสวัสดีทุกวัน  การแต่งกายด้วยผ้าไหม  โครงการธารน้ำใจช่วยเหลือกัน  การแสดงมสุทิตาจิตต่อครูอาวุโส  การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพุทธศาสนา  การทำบุญเลี้ยงพระในวันสำคัญของโรงเรียน งานวันรื่นเริงที่พยายามส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยไว้ด้วย  กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ  การยกย่องผู้ทำความดี  โดยทุกกิจกรรมทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อาทิ ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรของโรเงรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก  เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน  ซึ่งพบว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

ตลอดระยะเวลาโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนถึงแม้จะจบการศึกษาออกไปจากรั้วของเขมะสิริอนุสสรณ์แล้วก็ตาม  ดังนั้น การพร่ำอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  การหล่อหลอมให้ลูกศิษย์เป็นผู้รู้จักและรักในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย  การปลูกฝังให้ลูกศิษย์เป็นผู้มีความกัญญูรู้คุณคนและแผ่นดินเกิดและมีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมหรือการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าถึงปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์  และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ปฏิบัตกันมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ทุกคนได้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นบุคลกรที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทยและประเทศไทยได้ตลอดไป
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๔๗

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org