ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) article

ประวัติ: โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  เดิมชื่อ โรงเรียนสหกรณ์นิคมนาเกลือ (สามัคคีชาวสหกรณ์)  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 เปิดสอนครั้งแรกมีนักเรียน 50 คน  โดยมี นายอั๋น คุ้มเผ่า เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2499 ได้ก่อตั้งขึ้นโดยประชาชนในชุมชนร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 1 หลัง บนเนื้อที่ 1 ไร่เศษ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2501 คณะกรรมการการศึกษาได้ร่วมกันขอที่ดินจากรมส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อขยายอาคารเรียน จำนวน 82 ไร่
ปี พ.ศ. 2514 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนตลองพิทยาลงกรณ์  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  ผู้ก่อตั้งกิจการสหกรณ์ของไทย

สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่เลขที่ 54/2 หมู่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน: โรงเรียนมีอาคารเรียน 4 หลัง  เปิดสอนระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 580 คน ข้าราชการครู 23 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา 14 คน  มีนายไพบูลย์ กล่อมบรรจง เป็นผู้อำนวยการ

คำขวัญของโรงเรียน: เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
สิ่งเคารพสักการะ: พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
ปรัชญาของโรงเรียน:  “การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต”


บางส่วนของ
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

......คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ของโรงเรียน
มุ่งหวังที่จะปลูกต้นกล้าให้เติบใหญ่
เป็นไม้ดอกไม้ผลที่มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ....

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์  ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  สภาพแวดล้อมของครอบครัวเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม  ทำการประมงชายฝั่ง  มีเวลาว่างมาก  จึงใช้เวลาให้หมดไปกับเรื่องอบายมุข เช่น เล่นการพนัน ดื่มสุรา เป็นต้น  กอปรกับบุคคลที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบมักใช้วาจาที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมเหล่านี้จึงติดตัวมากับเด็กนักเรียนที่มีทั้งการขาดระเบียบวินัย ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน  ขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากครอบครัวที่แตกแยก  ทำให้นักเรียนต้องอยู่ในความดูแลของญาติพี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย   ซึ่งไม่สามารถให้การอบรมดูและได้อย่างเต็มที่   ดังนั้น การจัดเกลาและอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์จึงเพิ่มความยากลำบากขึ้นเป็นทวีคูณ

ความเพียรพยายามและความมุมานะอดทนของคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ของโรงเรียนฯ ที่มุ่งหวังจะปลูกต้นกล้าให้เติบใหญ่เป็นไม้ดอกไม้ผลที่มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ  จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลนักเรียนโดยการสัมภาษณ์ สอบถามและออกแบบสำรวจ  จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโดยได้ประสานและระดมความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน  ในการจัดบูรณาการการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเจตคติที่ดี  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาคุณธรรมจริยธรรมให้คำแนะนำปรึกษา  จัดกิจกรรมแนะแนว และเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบผู้ปกครอง

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้ได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ดนตรีนาฏศิลป์  กีฬา ศิลปะ และกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสาระวิชา  พร้อมทั้งจัดกิจกรรม  ที่ส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่นกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวามหาราช กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี กิจรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วิสาขบูชา และการบรรพชาสมเณรภาพฤดูร้อน เป็นต้น  นอกจากนี้คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ของโรงเรียนฯ ยังได้พยายามจัดกิจรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เสริมสร้างระเบียบวินัยให้เด็กนักเรียนรู้จักกับความเสียสละ ความซื่อสัตย์ การออม การประหยัด ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม

และจากแผนพัฒนาด้านการศึกษาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในโรงเรียนและการประสานงานจากบุคคลและองค์กรภายนอกโรงเรียน เช่น คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพันฐาน ผู้นำชุมชน สำนักงานเขตบางขุนเทียน วัดปทีปพลีผล วัดธรรมคุณาราม  สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล สโมสรโรตารี สภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน ฯลฯ ทำให้เด็กนักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะนิสัยอันถึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชุนและสังคมมากขึ้น  มีวินัยใฝ่การเรียนรู้มาเรียนตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเมตตา กรุณาและมีความกตัญญูกตเวทิตา   รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด  ไม่มีปัญหาทางเพศ มีกริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยมากขึ้น  มีความสามัคคี ลดการทะเลาะวิวาท มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีนิสัยรักการประหยัด

นอกจากนี้คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ของโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์  ยังได้กำหนดเป้าหมายในอนาคต  เพื่อมุ่งหวังที่จะให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามที่สังคมคาดหวัง  โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้นำศักยภาพและความสามารถที่ตนเองมีอยู่   มาใช้เพื่อสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น  โดยได้จัดสัมมนาเป็นระยะๆ  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง กรรมการชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และวางแผนจัดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล  จากนั้นจะรายงานผลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ   และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข  เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๔๗

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org