ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article

รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดี) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๔๘

ประวัติ :

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2483 เป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกในเขตภาษีเจริญ โดยมีนายทองคำ  ปานขำ    ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรกเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่  นางจีบ ปานขำ มารดาผู้ล่วงลับไปแล้ว  ทั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระพุทธพยากรณ์ (เจริญ อปติโส )  อดีตเจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์วรวิหารในขณะนั้น  ได้แบ่งที่ดินของวัดให้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน  จึงใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (จีบ  ปานขำ) สำหรับชื่ออัปสรสวรรค์นั้น  ได้นามมาจากเจ้าจอมน้อยในรัชกาลที่  3  ที่ได้มาบูรณะและปฏิสังขรณ์  วัดหมู (ชื่อขณะนั้น) เสร็จแล้วรัชกาลที่ 3  จึงพระราชทานนามวัดว่า “อัปสรสวรรค์” ตามลักษณะของเจ้าจอมน้อย ผู้ซึ่งมีรูปร่างงดงาม   และกล่าวกันว่ามีดวงตางามดั่งนางอัปสรที่สถิตอยู่บนสวรรค์

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 162/2   ถนนเทิดไท  แขวงปากคลอง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ปัจจุบัน  : โรงเรียนวัดอัปสรสวรรค์  เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมกาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 48 ตารางวา  มีนักเรียนหญิงล้วนจำนวน 2,480 คน  ครู 106 คน มีนางสุภาณี โลหิตานนท์ เป็นผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ : นางฟ้าโปรยดอกไม้ประทานพร
สิ่งเคารพสักการะ : สมเด็จพระศากยะมุนีศรีอับสรสวรรค์ (หลวงพ่อก้าวหน้า) และศาลเจ้าแม่ศรีอับปสร
คติธรรม :  “สุขา สงฆสส สามคคี (ควาพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข)”
คำขวัญ : “เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น”


บางส่วนของ ...
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

... ผลที่ได้รับจากการที่นักเรียนได้ดำเนิกิจกรรมด้วยคนเอง
ทำให้สามารถแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้
เพราะทำให้นักเรียนรู้คุณค่าของตนเองรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ ...

โรงเรียนวัดอัปสรสวรรค์เป็นโรงเรียนหญิงล้วน  ตั้งอยู่บนถนนเทอดไท แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  จากในอดีตของสถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ รอบวัดอัปสรสวรรค์  ทุกคนเป็นเสมือนญาติมิตร  รู้จักมักคุ้นกันดี สามารถคอยดูแลเอื้อเฟื้อกันได้ จนถึงปัจจุบัน  บริเวณโดยรอบได้เปลี่ยนแปลงไป  มีบ้านเรือน ร้านค้า รวมถึงอู่รถเมล์เกิดขึ้น  จึงทำให้บริเวณนั้นมีความหลากหลาย  ทั้งทางด้านของการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิต  จากความหลากหลายดังกล่าว  ทำให้ผู้คนกลายเป็นคนแปลกหน้า ต่างคนต่างอยู่ไม่เหมือนเช่นในอดีต

นอกจากนี้ยังพบว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ได้ส่งผลโดยตรงกับครอบครัวของนักเรียน ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพ คำนึงถึงปากท้อง  จนกระทั่งไม่จัดสรรเวลาให้กับนักเรียน  ไม่มีเวลาใกล้ชิดลูก  ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างพ่อแม่ลูก ขาดความรักและความเข้าใจอันดีต่อกัน ขาดการดูแลเอาใจใส่  จนไม่ได้สังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูก เช่น ไม่มีสัมมาคารวะ พูดคำหยาบ ก้าวร้าว เป็นต้น  รวมถึงปัญหาครอบครัวแตกแยก หย่าร้างกัน ทำให้นักเรียนขาดความรัก  มีจิตใจที่แข็งกระด้าง  จึงชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  ไม่มีความสามัคคีในหมู่คณะ

เนื่องจากเป็นโรงเรียนหญิงล้วน  มักพบปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเยนทางเพศ  นักเรียนบางคนต้องการแสดงความเป็นชาย  ไม่ให้ใครเห็นความอ่อนแอ  จึงแสดงออกด้วยความแข็งกร้าว  สร้างฐานบารมี  ก่อเหตุทำร้าย ตบตี  ทำให้ผู้อื่นเห็นว่าสามารถคุ้มครอบเพื่อนหญิงได้  อีกทั้งกระแสการบริโภคนิยมตามสื่อโฆษณาที่จูงใจในรูปแบบต่างๆ ทำให้นักเรียนคล้อยตาม  มีความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย   บางคนต้องการโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ  เพื่อเอาไว้อวดเพื่อน  ให้เพื่อนยอมรับ  จนต้องตัดสินใจขโมยทรัพย์ของเพื่อน

จากปัญหาดังกล่าว  นอกจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  จะได้ประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักการภารโรง บุคลากรทุกคนในโรงเนียน  รวมถึงผู้ปกครองที่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน  อีกทั้งหน่วยงานภายนอก เช่น คณะกรรมการชุมชน สถานีตำรวจ พระวิทยากรท้องถิ่น สถาบันจิตเวช เป็นต้น  เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลให้คำปรึกษา  และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาแล้ว  ยังได้ตระหนักว่า  ควรจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนเหล่านั้น  โดยเฉพาะแก้ปัญหาเร่งด่วน ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม   ด้วยการให้นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง  ผลที่ได้รับจากกการที่ให้นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง  ทำให้สามารถแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยะธรรมของนักเรียนได้  เพราะทำให้นักเรียนคู้คุณค่าของตนเองรู้ว่าตนเองมีคุณค่า  เป็นที่ยอมรับของกลกลุ่มเพื่อนจึงไม่กระทำตนเป็นคนไม่มีค่าของสังคมโรงเรียนและชุมชนต่อไป

การแก้ปัญหาของนักเรียน  ได้จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และประสบผลสำเร็จ  เรียงตามลำดับดังนี้คือ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนจับกลุ่มผู้ที่มีความสนใจเหมือนกันจัดตั้งชุมนุมวางแผนดำเนินกิจกรรมด้วยคนเอง มีครูให้คำปรึกษากิจกรรมที่นักเรียนดำเนินการมีส่วนรับใช้สังคม เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน สร้างรายได้ สร้างความภาพภูมิใจให้แก่นักเรียน   ชุมนุมที่ได้รับการยกย่องเป็นกิจกรรมที่มีความยั่งยืน  “พี่ก่อ น้องสาน สร้างสรรค์ คนดีมีคุณภาพ” เช่น ชุมชม Balloon Art  ชุมนุมเทควันโด ชุมนุมยุวอาสากาชาด ชุมนุมร้อยลูกปัด ชุมนุมเนตรนารี ชุมนุมร่วมด้วยช่วยกัน เป็นต้น

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น การออมทรัพย์ การบริจาคโลหิต การทำบุญตักบาตร การบวชอุบาสิกา การเข้าค่ายคุณธรรม วันกตัญญูเชิดชูเกียรติ การประกวดมารยาท “ลูกอัปสรไหว้สวย”  กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันภาษาไทย เป็นต้น  โรงเรียนตระหนักดีถึงการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ยั่งยืน  โรงเรียนจึงได้กำหนดแผนในการพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข  สามารถอยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงนี้ได้
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๔๘

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนวัดราชโอรส (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนราชดำริ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนวัดแสมดำ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org