ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดราชโอรส (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article

รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดี) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๔๘

ประวัติ :

โรงเรียนวัดราชโอรส เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ตั้งอยู่ในเขตวัดราชโอรสาราม  ด้านหน้าติดกับคลองสนามไชยชื่อโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคม ต่อมาได้โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาลขึ้นกับกระทรวงธรรมการ โดยรองอำมาตย์เอกหลวงพิรุณพิทยาพรรณ เจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการกับพระธรรมุเทศาจารย์ เจ้าอาวาส ได้พิจารณาร่วมกันว่ายังไม่มีโรงเรียนมัธยมในละแวกนี้จึงเสนอให้โอนโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาคมไปขึ้นกับกระทรวงธรรมการ มีชื่อว่า โรงเรียนวัดราชโอรส ในวันที่ 19 มีนาคม 2458 เปิดสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2458 โดยมี ขุนจงจิตต์ฝึก(ราชบุรุษโชติ ไวยกฏ)ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และคนแรก
ระยะแรกโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนเพียง 2 ชั้นคือ ประถมปีที่ 1 และประถมปีที่ 2ในช่วงเวลา 13 ปี ที่ขุนจงจิตต์ฝึกเป็นครูใหญ่ ได้ขยายการศึกษาอย่างเต็มที่ คือมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาตั้งแต่ปี 2474 ได้เปลี่ยนบุคคลมาดำรงตำแหน่างครูใหญ่อีกหลายคน จนถึงได้มีครูใหญ่และผู้อำนวยการทั้งหมด 18 คน

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 4 ซอยสุทธานินทร์ ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ปัจจุบัน : 

โรงเรียนวัดราชโอรส เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีนักเรียนจำนวน 2,502 คน เป็นนกัเรียนชาย 1,413 คน นักเรียนหญิง 1,089 คน มีครู 95 คน ครูจ้างสอน 12 คน ครูต่างชาติ 3 คน และนักการภารโรง 16 คน มีพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเดโช ป.ธ.9) เป็นองค์อุปการะโรงเรียน และมี นายปรีชา บุญคมรัตน์ เป็นผู้อำนวยการ

สัญญลักษณ์ : เลข ๓ เหนืออักษร ร.อ. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง กษัตริย์รัชการที่ 3 (พระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า

สิ่งสักการะหรือยึดเหนี่ยวภายในโรงเรียน  : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  ณ ปราสาทตรีมุข กลางสระน้ำ พระบรมประบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องเจษฎาบดินทร์

คติพจน์ประจำโรงเรียน : อตตนา โจทยตตนํ “จงเตือนตนด้วยตนเอง”
 


บางส่วนของ...
โรงเรียนวัดราชโอรส

... ความเจริญทางด้านสื่อและเทคโนโลยี่อันทันสมัย 
โดยที่รัฐไม่สามารถกำกับดูแลได้   จีงเป็นช่องว่างให้เด็กนักเรียนสามารถแสวงหาอบายมุข
และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ได้โดยง่าย...

ด้วยความที่โรงเรียนวัดราชโอรสก่อตั้งขึ้นมากว่า 90 ปี และอยู่บนพื้นที่ย่านถนนเอกชัย เขตจอมทองซึ่งมีชุมชนแออัดรายล้อมเป็นจำนวนมากกว่า 10 ชุมชน  และชุมชนต่างๆ เหล่านี้นับเป็นแหล่งเพาะบ่มปัญหาด้านอบายมุขที่สำคัญ  ดังนั้น จึงเป็นความปกติที่นักเรียนซึ่งต้องมาจากแหล่งชุมชนเหล่านี้จำนวนไม่น้อย “ยังขาดคุณธรรมจริยธรรม”

ระบวนการการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  จึงเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนและนโยบายในการกำกับดูแล ป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้นักเรียนเป็นผ้ามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดียิ่ง  เพราะปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจากความอ่อนแอของครอบครัวอันเนื่องมาจากครอบครัวแตกแยก  ผู้ปกครองไม่มีเวลาและไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุตรหลาน  ความอ่อนและของสังคมและชุมชนอันเนื่องมาจากค่านิยมความเจริญด้านวัตถุและวัฒนธรรมตะวันตก  ความเจริญทางด้านสื่อและเทคโนโลยีอันทันสมัยโดยที่รัฐไม่สามารถกำกับดูแลได้  จึงเป็นช่องว่างให้เด็กนักเรียนสามารถแสวงหาอบายมุขและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ได้โดยง่าย  แต่เมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนเหล่านี้แล้ว  การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนก็สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

พันธกิจที่โรงเรียนได้ทำสัญญาประชาคมไว้กับชุมชนและผู้ปกครองว่า “โรงเรียนจะผลิตนักเรียนให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่เชื่อถือได้รับการยกย่องจากสังคมและชุมชน” เป็นปัจจัยเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดราชโอรสให้บรรลุสู่เป้าหมาย คือ “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”

ดังนั้นทุกปี ไม่ว่าจะมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เข้ามาอยู่ในโรงเรียนวัดราชโอรสมากน้อยแค่ไหน ก็เป็นหน้าที่และความตั้งใจของผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน  รวมทั้งผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและขัดเกลาเด็กนักเรียนเหล่านี้ให้กลับมาเป็นเด็กดี และมีคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมและโครงการในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับนโยบายและมีการดำเนินกากรอย่างเข้มงวด  โดยผู้ปกครองมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ส่วนชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับการประสานสัมพันธ์จากโรงเรียนในรูปแบบของการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น วัดราชโอรสราม วัดปัญญานันทาราม วัดนางนอง วัดสังฆทาน วัดเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  โรงเรียนวัดราชโอรสได้จัดกิจรรมเพื่อแก้ปัญหามากมาย  ทั้งการแก้ปัญหาเร่งด่วนอย่างทันทีทันใดร่วมกับผู้ปกครอง เช่น หากนักเรียนไม่มาโรงเรียนทางโรงเรียนจะติดต่อไปยังผู้ปกครองเพื่อสอบถามทันที  จากนั้นจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และหารทางแก้ไขร่วมกัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นระบบการดูแลและหล่อหลอมนักเรียนและบุคคลกรของโรงเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน เช่นการอบรามพัฒนาจิตใจทุกคนและทุกระดับชั้น อาทิ การบวชเนกขัมมะ อบรมปฏิบัติธรรม อบรมความรู้คู่ธรรมะ ค่ายพุทธบุตร ทำบุญตักบาตร เป็นต้น  กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญ กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย และความประพฤตินักเรียน  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความเมตตาจากทุกฝ่าย ด้วยความมุ่งหวังและตั้งใจมิใช่เพียงแค่หน้าที่   ของคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทำให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่สามารถชี้วัดได้ว่ากิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนวัดราชโอรสได้ร่วมมือกันดำเนินการมาโดยตลอดนั้น  ทำให้ปัญหาพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนเบาบางลง และมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเป็นลำดับเป็นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครอง เพื่อนและสังคมรอบข้าง   ปัจจุบันสามรถที่จะกล่าวได้ว่านักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดราชโอรสเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พิงประสงค์ เป็นคนเก่งและเป็นคนดี  สามรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๔๘

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนราชดำริ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนวัดแสมดำ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org