ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดแสมดำ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article

ประวัติ :

เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลแสมดำ 3   เปิดสอน เมื่อ 17 พฤษภาคม 2477 มี พระเจริญ น้อยหลักแหลม เป็นครูสอนชั่วคราว  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2495  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดแสมดำ

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ 3 ซอยแสมดำ  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน : โรงเรียนวัดแสมดำ  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนจำนวน 1,045 คน   เป็นนักเรียนชาย 536 คน นักเรียนหญิง 509 คน  มีครูและบุคลากร รวม 59 คน  นางอัจฉรา สุขีบุญ เป็นผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ : ความเจริญรุ่งเรือง งอกงาม สว่างไสว เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และแสงสว่างแห่งปัญญา
สิ่งเคารพสักการะหรือสิ่งยึดเหนี่ยวภายในโรงเรียน : พระศากยมุนีศรีแสมดำ
คติพจน์  : “สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา  การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม”


บางส่วนของ ...
โรงเรียนวัดแสมดำ

... ภัยคุกคามที่มาพร้อมกับสื่อต่างๆ สามารถทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบได้
และสามารถแทรกซึมเข้ามาสู่นักเรียนในพื้นที่ชานเมืองได้ไม่ยากด้วย
ทางโรงเรียนจึงได้หันมาใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นที่อยู่รอบโรงเรียน
มาเป็นด่านปราการป้องกันภัยคุกคามเหล่านั้น ...

โรงเรียนวัดแสมดำตั้งอยู่ในท่ามกลางป่าชายเลน  โซนสุดท้ายของอ่าวไทย เป็นโรงเรียนชายแดนด้านทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร เขตติดต่อสมุทรสาคร  สภาพแวดล้อมโดยรอบจะเป็นบ้านสวน  เป็นชุมชนเล็กๆ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง รวมถึงเป็นลูกจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป  แม้ว่านักเรียนส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางจนถึงรายได้น้อย  แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องยาเสพติด และอบายมุข  ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  ได้ตระหนักถึงภัยคุกคาม  ที่มาพร้อมกับสื่อต่างๆ สามารถทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบได้  และสามารถแทรกซึมเข้ามาสู่นักเรียนในพื้นที่ชานเมืองได้ไม่ยากด้วย  ทางโรงเรียนจึงได้หันมาใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นที่อยู่รอบโรงเรียนจึงได้หันมาใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นที่อยู่รอบโรงเรียนมาเป็นด่านปราการป้องกันภัยคุกคามเหล่านั้น

โครงการ “หน่วยพิทักษ์ลิงแสม”  เป็นจุดเริ่มต้นของการนำสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ในการสร้างและฝึกฝนนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  โดยสอนให้มีความเมตตา เอื้ออาทรต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณป่าชายเลน  นั่นก็คือ ลิงแสมฝูงสุดท้ายของกรุงเทพมหานคร  ที่อยู่บริเวณริมคลองสนามชัย  อันเป็นโครงการแก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน  ในการปกป้องลิงแสมไม่ให้ถูกชาวบ้านทำร้าย  และบุกรุกพื้นที่อาศัยของฝูงลิง  โครงการ “ป่าชายเลนคืนชีพที่แสมดำ” สอนให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  โดยเริ่มจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  เป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจ  เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  โครงการ”เล่นกลคนช่วยนก”  เป็นโครงการที่นักเรียนได้มีโอกาสก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครน้อยแห่งป่าชายเลน  ได้สำรวจทดลองให้อาหารนก  ทำให้นกมาพักพิงอาศัยในป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น  ทำให้ชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้บทเรียนเป็นตัวอย่าง  และนักเรียนยังได้พัฒนาจิตใจให้เป็นคนที่มีความเสียสละ อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจรรมต่างๆ ขึ้นมา  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ฝึกให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น้อย  คอนแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้สนใจเกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่รอบโรงเรียน  นอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนเอาเวลาไปใช้ในทางที่ผิดแล้ว  นักเรียนยังจะได้ฝึกฝนเรื่องการกล้าแสดงออก  พัฒนาทักษะทางด้านการพูด การวางตัว และมารยาทต่างๆ ต่อผู้มาเยือนรวมถึงการดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  ให้มีระเบียบวินัย เช่น การเดินแถวหน้าเสาธง การเดินขันลงบันได การทำความเคารพ การจัดวางเรียงรองเท้า การเข้าแถวรับประทานอาหาร เป็นต้น  อีกทั้งยังสร้างกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นแสมดำ  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ  ทำให้นักเรียนได้ซึมซับสิ่งที่ดีงาม  มีสิ่งยึดเหนี่ยวและช่วยจัดเกลาจิตใจ เช่น การจัดค่ายพุทธบุตร  การเข้าค่ายอบรมจริยธรรม  การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น 

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนวัดแสมดำ  ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนสามารถนำสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นที่อยู่รอบโรงเรียน  มาสร้างให้เกิดประโยชน์ สร้างกิจกรรมทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม  อีกทั้งยังขยายผลต่อไปให้เกิดกับชุมชนของตนเอง  ทำให้ป่าชายเลนที่คุ้นชินของคนในท้องถิ่น  กลายเป็นขุมทรัพย์ที่ทรงคุณค่าแก่บุคคลภายนอกอีกด้วย
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๔๘

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนวัดราชโอรส (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนราชดำริ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org