ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article

รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดี) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๔๘

ประวัติ :

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2506  โดยมีบาทหลวงชาวอิตาเลียน บาทหลวงการ์โล เดลลาโตเร คณะซาเลเซียน เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนด้วยปณิธานแน่วแน่ที่มุ่งช่วยเยาวชนทั้งด้านการศึกษาและการอบรม  เพื่อให้เป็นศาสนิกที่ดีและพลเมืองที่สัตย์ซื่อ

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ปัจจุบัน  :

เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนหญิง-ชาย ตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)  มีนักเรียนจำนวน  1,321 คน เป็นนักเรียนชาย 667 คน นกัเรียนหญิง 654 คน ครู 80 คน บริหารงานโดยคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล มีซิสเตอร์ ดร.รัชนิดา รัชนีลัดดาจิต เป็นผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ : กางเขนบนอักษรย่อ พ.ม.ส. หมายถึง องค์พระเยซู ซึ่งเป็นองค์แห่งความรัก และรัศมีรอบกางเขน หมายถึง การนำความรักและพระพรของพระเยซูมาสู่เพื่อนมนุษย์

คติพจน์ : “คุณธรรมเด่นเน้นการศึกษา พัฒนาสังคม”
ปรัชญา : “ความรู้คู่คุธรรม”


บางส่วนของ ...
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

..........จากสภาพแวดล้อมที่หลีเลี่ยงไม่ได้นั้น  ทางโรงเรียนจึงพยายามล้อมกรอบปัญหาเหล่านี้
ด้วยการสร้าค่านิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ให้ผู้เรียนมีความสุข สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศแห่งความรักและเอื้ออาทร…………

โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์  ตั้งอยู่บนถนนสาธุประดิษฐ์  ใกล้ตลาดรุ่งเจริญ และรายล้อมด้วยแหล่งชุมชนสภาพแวดล้อมเหล่านี้ทำให้หลักหนีไม่พันกับปัญหาเรื่องอบายมุข สารเสพติด และการทะเลาะวิวาท ด่าทอกัน รวมถึงนักเรียนก็มีความแตกต่าง ทั้งทางฐานะ และความเป็นอยู่ในครอบครัว  จึงส่งผลให้นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ซึ่งติดมาจากครอบครัว หรือเลียนแบบมาจากชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่  จากสภาพแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้  ทางโรงเรียนจึงพยายามล้อมกรอบปัญหาเหล่านี้  ด้วยการสร้างค่านิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  ให้ผู้เรียนมีความสุข  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศแห่งความรักและเอื้ออาทร  โดยหาแนวร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนสถาบันทางศาสนา  ทั้งด้านทุนทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ  ตลอดจนข้อเสนอแนะมาโดยตลอด  ทั้งกิจกรรมในระดับโรงเรียน ระดับชุมชน หรือในระดับชาติ

ภาระกิจการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรมนั้นสำคัญยิ่ง  เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ   โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เช่น การทำสมาธิตอนเช้าก่อนโฮมรูม ใช้เวลาประมาณ 5 นาที  เพื่อไตร่ตรองและรำพึงจ้อความที่คิดมาจากพระคามภีร์ หรือพระรมราโชวาท  ซึ่งให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีจุดหมายในแต่ละวัน  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติกิจกรรมแบบเข้มข้นเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน  ไตร่ตรองชีวิต  เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตนเอง  และรู้จักเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง  โครงการนักเรียนอาสาเพื่อฝึกความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคมภายในโรงเรียน  การบริจาคทรัพย์เพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยธรรมชาติ โครงการเด็กดีประจำสัปดาห์  เป็นโครงการที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กได้รู้จักและฝึกคุณธรรมจริยธรรม  โดยทำป้ายนิเทศเด็กดีประจำสัปดาห์ของแต่ละห้องเรียน  และจัดมอบรางวัล  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กดีเหล่านั้น

โครงการ “บ้านอุ่นใจ” ซึ่งดำเนินงานด้วยวิธีทางจิตวิทยาและด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยสร้างสัมพันธภาพกับนักเรียนเพื่อการเข้าถึงจิตใจและเรียนรู้ปัญหารายบุคคลและปัญหาของส่วนรวม  แล้วนำมาวิเคราะห์วางแผนดำเนินงานกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์ให้เหมาะสมกับวัยวุฒิของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่ร่วมกิจกรรม  ซึ่งให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบในตัวเอง  รู้จักเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง  กล้ายอมรับเมื่อกระทำผิด สุภาพอ่อนโยน เอื้ออาทร รู้จักเสียสละ เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ เข้าใจชีวิต  เห็นคุณค่าของตนเองช่วยให้ผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน  ผู้เรียนแต่ละคนได้เห็นแบบอย่างที่ดีและได้เรียนรู้จากกันและกัน  เป็นการร่วมกันสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษา  โครงการนี้ได้รับการคัดสรรเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการที่มีคุณภาพสามารถเป็นนวัตกรรมต้นแบบและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” จากสำนักเลขาธิการคุรุสภา  ประจำปีการศึกษา 2548

นอกจากนี้โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  โครงการและกิจกรรมต่างๆ นั้นมีสองส่วน คือ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน (Moral Formation) และการเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Formation)  ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร  ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการสร้างคนดีให้สังคม
 
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๔๘

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนวัดราชโอรส (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนราชดำริ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนวัดแสมดำ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org