ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article

รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดี) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๔๙-๕๐

ประวัติ :

โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  ก่อตั้งเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๑ มีเนื้อที่ประมาณ  ๕ ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคจากคุณหญิงแจ๋ว  จตุรงคกุล จำนวน ๒ ไร่  และ นายเย็น  ยังอยู่  จำนวน ๓  ไร่

สถานที่ตั้ง : เลขที่  ๒๗๓  หมู่  ๑๐ ซอยเพชรเกษม ๖๕  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๖๐

ปัจจุบัน :

โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนชาย – หญิงจำนวน ๘๖๖ คน และครูจำนวน ๓๘ คน มีนางสาวอัญชลี  ศรีตะลาลัย  เป็นผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ : รูปเพชรส่องประกาย  แสดงถึงจิตใจที่มีความบริสุทธิ์  แข็งแกร่งมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและต้องการในทุกแห่ง
ช้าง        หมายถึง   สังกัดกรุงเทพมหานคร
สีน้ำเงิน   หมายถึง   ความสุขุม  เรียบร้อย  มีวินัย
สีแสด     หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง  ความกระตือรือร้น

สิ่งเคารพสักการะ : พระพุทธรูปปางสมาธิ
คติพจน์ : ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

ปรัชญา : การศึกษา  ทำให้คนทำความดี  เพื่อความดี

วิสัยทัศน์ :

มุ่งเน้นบริหารจัดการด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ และจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ศาสตร์การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ มีจิตสำนึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และภูมิใจในความเป็นไทย มีพลามัยสมบูรณ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมภายในปี ๒๕๕๐


บางส่วนของ...
โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)

...ถ้าทุกคนร่วมมือกันพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ  ของสังคมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมแล้ว   ก็จะช่วยส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย  และสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่ผาสุกอย่างยั่งยืนไม่สับสนวุ่นวายเช่นทุกวันนี้…

 เดิมโรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) ตั้งอยู่ในแถบชานเมืองที่ประชากรยังไม่หนาแน่นมากนัก แต่ต่อมาความเจริญจากในเมืองได้ขยายมาอย่างรวดเร็วทำให้บริเวณใกล้โรงเรียนมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในระยะ ๗-๘ ปี ที่ผ่านมาประชาชนจากต่างจังหวัด  ย้ายถิ่นฐาน เข้ามาอยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพตามโรงงานอุตสาหกรรม  และได้นำบุตรหลานย้ายตามเข้ามาเรียนด้วยทำให้โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่เนื่องจากนโยบายการรับนักเรียนของกรุงเทพมหานคร ทำให้โรงเรียนไม่สามารถปฏิเสธหรือคัดกรองนักเรียนเข้าเรียนได้ จึงทำให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนมีสภาพแตกต่างที่หลากหลาย ทั้งสภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของครอบครัว  สังคม ฯลฯ  จากการสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่อพยพย้ายถิ่นฐานไปตามแหล่งประกอบอาชีพของผู้ปกครอง ประมาณร้อยละ ๘๐ อยู่ในสภาพครอบครัวแตกแยก  ที่ต้องอาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง หรือญาติ ทำให้ขาดความอบอุ่น ไม่ได้รับการเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนเท่าที่ควร ถูกเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย  ทำให้นักเรียนมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม พอจะสรุปได้คือ นักเรียนขาดระเบียบวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีมารยาท  พูดจาไม่สุภาพ  ไม่มีสัมมาคารวะ พูดปด  ไม่มีน้ำใจและ ไม่รู้จักประหยัดในการใช้ทรัพยากร

หน้าที่และภารกิจหลักของโรงเรียนคือการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) ตระหนักในภารกิจดังกล่าว จึงดำเนินการระดมสมองจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์  โครงการและกิจกรรมต่างๆ  ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีความตระหนัก มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เมตตากรุณา ประหยัด รู้จักการปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น เห็นประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  โครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก โครงการค่ายคุณธรรม  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการพัฒนาคุณธรรม  ฯลฯ  ซึ่งแต่ละโครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโครงการที่โรงเรียน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น  โดยทุกภาคส่วนต่างก็มีบทบาท มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม  ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากบุคลากรทั้งภายในและบุคคลภายนอกโรงเรียน รวมทั้งตัวนักเรียนเอง ก็เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการด้วยความกระตือรือร้น สม่ำเสมอ  การจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามแนวทางวิถีพุทธนั้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จะเน้นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยใช้หลักไตรสิกขาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตน   นั่นก็คือ นักเรียนจะต้องปฎิบัติกิจกรรมทุกอย่าง ด้วยศีล (ทำด้วยความซื่อสัตย์)  ด้วยสมาธิ (ทำด้วยความสงบ มีสติ) ด้วยปัญญา (ทำด้วยความพินิจพิจารณา มีเหตุผล)  โดยเน้นในด้านการปฏิบัติจริงที่โรงเรียนและนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านพร้อมเผยแพร่แก่ชุมชน       

จากผลของการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ   และการปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ  ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความซาบซึ้งและศรัทธาในศาสนา ได้ทำความดี แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ บริหารจิตอย่างถูกต้อง ควบคุมตนเองตามหลักธรรม ใช้ศีลมาควบคุมกาย วาจา   ให้บริสุทธิ์  ใช้สมาธิ มาควบคุมจิต ให้คิดในทางที่ดี  ใช้ปัญญา  ทำให้รู้เท่าทันโลก รู้เท่าทันชีวิต รู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นที่พึงพอใจแก่ ผู้ปกครอง  ชุมชน

สำหรับบางส่วนของนักเรียนที่อาจจะยังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คณะครูและผู้เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนโดยสร้างนวัตกรรม  นำวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อพัฒนา  ปรับปรุงและแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยใช้กระบวนการของการวิจัยรายกรณี  และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น   โดยผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่า  ถ้าทุกคนร่วมมือกันพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ  ของสังคมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมแล้ว ก็จะช่วยส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม สิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย  และสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่ผาสุกอย่างยั่งยืนไม่สับสนวุ่นวายเช่นทุกวันนี้
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๔๙-๕๐

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก ๒) (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org