ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article

รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดี) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๑

ประวัติ :

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ถือกำเนิดจากความรัก ความเสียสละ และความมุ่งหวังตั้งใจของ ดร.สุขุม นวพันธ์ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและทรัพย์สิน พร้อมทั้ง ส่งเสริมการศึกษาสืบเนื่องมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2540 จนกระทั่งปัจจุบัน 

สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 818  หมู่ 4  ซ.เสรีไทย 43  ถ.เสรีไทย  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เว็บไซต์ www.sukum.ac.th 

ปัจจุบัน : โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทสหศึกษา รวม 1,9356 คน ครูและบุคลากร จำนวน 99 คน มีนายจำลองเชย  อักษร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

อักษรย่อ :  ส.อ.  

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน  : อักษร “ส” ภายในทิศทั้งหกรองรับด้วยแพรแถบชื่อโรงเรียน

 

 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน :   พระพุทธชัยวัฒนคุณะเกษมมงคลบพิตร 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ 

 

คำขวัญ :  ประพฤติดี มีคุณธรรม นำวิชาการ
ปรัชญา  : สุโข ปฺญญา  ปฏิลาโภ  “ ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข ”
คติพจน์  : สถาบันนี้สร้างคนดีศรีราชพฤกษ์
สีประจำโรงเรียน  : เขียว-เหลืองทอง
วิสัยทัศน์ :  มุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนเพื่อชุมชนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย  บนพื้นฐานความเป็นไทย
ท่านผู้อุปถัมภ์ :  ดร.สุขุม คุณเมธ์วดี  นวพันธ์        

 

         


บางส่วนของ...
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สถาบันที่สร้างคนดีให้สังคม

 

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ถือกำเนิดจากความรักความเสียสละและความมุ่งหวังตั้งใจของ ดร.สุขุม นวพันธ์ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและทรัพย์สิน ส่งเสริมการศึกษาสืบเนื่องมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  ในปี  พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ด้วยปณิธานที่จะให้มีโรงเรียนชั้นนำเพื่อชุมชนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ครอบครัวขาดความเข้มแข็ง เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม รวมถึง คุณธรรมพื้นฐานของประชาชน และเยาวชน

 

โรงเรียนจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นโรงเรียนเพื่อชุมชน ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย บนพื้นฐาน ความป็นไทย”  จึงจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คุณธรรม ดำรงตนเป็นคนดี โดยมีอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาว่า

 

“ จักสร้างคนสนองคุณของแผ่นดิน
ด้วยดวงจินต์ประจักษ์รักลูกท่าน
ประพฤติดี มีคุณธรรม นำดวงมาน
วิชาการให้เสริมส่งธำรงไทย..”

 

 

โรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า  ประพฤติดี  มีคุณธรรม นำวิชาการโครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นมุ่งหล่อหลอมกล่อมเกลาปลูกจิตสำนึกให้ลูกราชพฤกษ์  ดำรงตนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ริเริ่มโครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดิน (ลูกราชพฤกษ์เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่องานสร้างสรรค์  ผูกพันรักแม่  มอบแด่มาตุภูมิ) จัดหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกวิชาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2551  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบรมนักเรียนแกนนำ คนดีศรีสุขุมฯ  เข้าร่วมกับมูลนิธิ “ เราจะเป็นคนดี ” ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์  มีวินัย  การประหยัดและการออม  มีลักษณะนิสัยของการเสียสละ  มีจิตสาธารณะ  สร้างความรัก  ความสามัคคี  ในโรงเรียนครอบครัว  และชุมชน  มีผลปรากฏให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีเป้าหมายในชีวิต  พัฒนาตนด้วย ความมีศีล  สมาธิ  ก่อให้เกิดปัญญา โดยมีโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ดังนี้ 

 

โครงการสืบสานพระศาสนาสร้างคุณค่าชีวิต กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ  เช่น ธรรมะ พระ โรงเรียน ธรรมะสู่ใจ สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ สมาธิประจำวัน ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตร บรรพชาสามเณร และปฏิญาณตนเป็น    พุทธมามกะ ในส่วนของโครงการคุณธรรมนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ  เช่น ปลูกรากแก้วของแผ่นดิน (ออมวันละบาท)  ธนาคารความดี  เกษตร ส.อ  ขยะรีไซเคิล อบรมผู้นำนักเรียน ค่ายลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้ง อาสาจราจร โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีไทย มีกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ  เช่น ปฐมนิเทศนักเรียนวันไหว้ครู วันแม่  วันพ่อ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  การประกวดมารยาท การส่งเสริมประชาธิปไตย และวันปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมี โครงการส่งเสริมกีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต มีกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ อาทิ เส้นสาย ลายศิลป์ ยินเสียง กีฬาฟุตซอล กีฬาภายในราชพฤกษ์เกมส์ กีฬาชุมชนคนรักสุขภาพ กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ทัศนศึกษาค่ายวิชาการ ค่ายศิลปะ วงโยธวาทิต วงดนตรีไทย นาฏศิลป์ ขับร้องประสานเสียง และให้การศึกษาหาความรู้ตามหลักสูตร  สร้างประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาศักยภาพเด่นของนักเรียนให้เป็นที่ปรากฏ ทั้งด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรมนำวิชาการตามคำขวัญของโรงเรียนและทำให้ส่งผลถึงความสำเร็จของส่วนรวมที่โรงเรียนได้ผ่านประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2551 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิเราจะเป็นคนดี อันจะเป็นเกียรติ ศักดิ์ศรี สิริมงคล ที่เป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของครู นักเรียนให้ดำรงตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๕๑

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสมุทรปราการ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนบ้านบางกะปิ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนวัดเปรมประชากร (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org