ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article

รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๑

ประวัติ :

เดิมชื่อโรงเรียนสตรีปทุมธานี ตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับจังหวัดปทุมธานี คือที่ทำการเทศบาลเมืองปทุมธานี  ในปัจจุบัน เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว มีบริเวณแคบมาก ไม่มีรั้วรอบขอบชิด ไม่มีทางขยาย พระครูบวรธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์เชียงราก หลวงนรกิจกำจร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และชาวบ้านได้พร้อมใจกัน ย้ายโรงเรียนมาตั้งในพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดโบสถ์เชียงราก บนเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา ริมฝั่งด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรคณะราษฎร์ ให้ทุนในการก่อสร้างอาคารเรียน เริ่มใช้เรียน   เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีปทุมธานี “คณะราษฎร์บำรุง ๓” ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง: เลขที่ ๘๕ หมู่ ๕ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

ปัจจุบัน :

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทสหศึกษา เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนชาย - หญิง จำนวน ๒,๒๘๗ คน ครูและบุคลากร จำนวน ๑๐๒ คน มี นางสาวกาญจนา สอนง่าย เป็นผู้อำนวยการ

 

 

สัญลักษณ์ : ดอกบัวสัตตบงกชเหนือน้ำในรูปโล่ หมายถึง ลูก “ค.ป.” ทุกคนต้องเป็นผู้มีความประพฤติสุภาพ เรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งกาย และใจ มีความรู้เฉลียวฉลาดดุจดังบัวเหนือน้ำ

 

 

 

 

สิ่งเคารพสักการะ : พระพุทธมงคลนิมิต พระพุทธรูปประจำโรงเรียน และเจ้าแม่จำปาทอง

คติพจน์ : ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ปรัชญา : วินัย สามัคคี ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเอง

วิสัยทัศน์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม นำความสุข


บางส่วนของ ...
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

การแสดงออกถึงความมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีจิตสาธารณะ ของลูกคณะราษฎร์   จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนจังหวัดปทุมธานีนั้น เป็นความภูมิใจของโรงเรียน...

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ตระหนักถึงความสำคัญที่ว่า เยาวชนคืออนาคตของชาติ  จึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ให้ความร่วมมือกับชุมชน จังหวัด หรือประเทศ เพื่อสร้างพื้นฐานให้นักเรียนนำกระบวนการคิดมาพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โรงเรียนได้นำหลักคำสอนของพระพุทธองค์ และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มาใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อสร้างความพร้อมให้นักเรียนทุกด้าน เช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล โครงการนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อชีวิตที่พอเพียง โดยความร่วมมือของทางราชการและเอกชน โครงการรักการอ่าน เพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสภาพปัญหาสังคม โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานการจัดกิจกรรมสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  

เพื่อให้เห็นการส่งเสริม และการพัฒนาด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนจึงจัดอบรมนักเรียน ทุกระดับชั้นเป็นประจำทุกปี โดยมีเนื้อหาตามความเหมาะสม ดังนี้ ชั้น ม.๑ อบรมโครงการค่ายพุทธบุตร  ชั้น ม.๒ อบรมโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ชั้น ม.๓ ค่ายทักษะชีวิต ชั้น ม.๔ อบรมโครงการค่ายพุทธธรรม “วัยใส หัวใจใฝ่ธรรมะ”  ชั้น ม.๕ อบรมโครงการป้องกันภัยคุกคามเยาวชน ชั้น ม.๖ อบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดบ้านคุณธรรม โครงการตักบาตร ปล่อยปลา ทุกวันพฤหัสบดี โครงการชวนกันเข้าวัดทำบุญ ทุกวันพระที่ตรงกับวันที่นักเรียนมาเรียนโดยจัดนักเรียนทุกระดับชั้นหมุนเวียนกันไปทำบุญที่วัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจ)  

เพื่อแสดงถึงความมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม นักเรียนจึงรวมกลุ่มกันทำโครงการต่าง ๆ ขึ้น เช่น โครงการลดน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้เจ้าพระยา เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการดูแลแม่น้ำเจ้าพระยา  มีการอบรมอาสาสมัคร การให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อนำไปใช้กับชุมชน จนกระทั่งชุมชนบ้านศาลาแดง ได้เป็นชุมชนตัวอย่างในการมาศึกษา ดูงาน การอนุรักษ์แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  โครงการขยะเพื่อสี  พี่สอนน้อง  ดนตรีในสวน  ดนตรีต้านยาเสพติด  กีฬาต้านยาเสพติด แอโรบิคเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทำโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม คือโครงการปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โครงการรับบริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อนำไปบริจาคให้ วัดพระบาทน้ำพุ ตำรวจตระเวนชายแดนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ขอรับบริจาคหนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  การเรียนเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนน้อง คือโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ๓ จังหวัดยะลา โรงเรียนคลองบ้านพร้าว โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

การแสดงออกถึงความมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีจิตสาธารณะ ของลูกคณะราษฎร์จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนจังหวัดปทุมธานีนั้น เป็นความภูมิใจของโรงเรียนที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า   จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประเทศชาติ ตลอดไป
 
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๕๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสมุทรปราการ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนบ้านบางกะปิ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนวัดเปรมประชากร (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org