ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดเปรมประชากร (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article

 

รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดี) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๑

ประวัติ :

โรงเรียนวัดเปรมประชากร เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1  กันยายน 2476  โดยใช้ศาลา        การเปรียญของวัดเปรมประชา  เมื่อปี พ.ศ. 2482  มีอาคารเรียนและในปี พ.ศ. 2545  มีการสร้างอาคารเรียนใหม่แทนอาคารหลังเก่าได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ลักษณะเป็นตึก  3  ชั้น         และยังเป็นอาคารเรียนจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง : เลขที่  78  หมู่  2 ตำบลบางพูน  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบัน : โรงเรียนวัดเปรมประชากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนชาย-หญิง  876  คน  ครูประจำการ 22  คน  ครูอัตราจ้าง  8  คน  มีนางนันทนิจ  เที่ยงพูนโภค เป็นผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ : 

รูปบัวบานเหนือน้ำล้อมด้วยคติพจน์ของโรงเรียน ขอบนอกเป็นกลีบบัว  หมายถึง ความขยันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอันหลักแหลมไวต่อการรับรู้ ดุจบัวรับแสงตะวันแล้วผลิบาน ได้ฉับพลันและมีความสวยงามเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น

อักษรย่อ:  ปก.  หมายถึง  โรงเรียนวัดเปรมประชากร

คติพจน์ : คนเกียจคร้าน  ย่อมไม่พบทางด้วยปัญญา

ปรัชญา  : ขยัน  อดทน มีวินัย  ใจกตัญญู (ทำงานอย่างแข็งขัน อดทน มีระเบียบแบบแผน  และเคารพต่อผู้มีพระคุณ)

วิสัยทัศน์ : จัดสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การอ่านออกเขียนได้  มีจิตใจใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำความเป็นไทย พ้นภัยยาเสพติด มีชีวิตสดใส

สิ่งเคารพสักการะ : พระพุทธมหามงคลศรีวิชัย  (หลวงพ่อใหญ่)


บางส่วนของ...
โรงเรียนวัดเปรมประชากร

การใช้คุณธรรมนำความรู้เป็นภารกิจสำคัญของครูโรงเรียนวัดเปรมประชากร ที่ต้องจัดให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมกับการเป็นผู้ผลิตเยาวชนที่ดี มีคุณธรรมให้แก่สังคม

นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดเปรมประชากร   อย่างมากที่มีส่วนร่วมในการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามออกสู่สังคม   ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “จัดสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่การอ่านออกเขียนได้มีจิตใจใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำความเป็นไทย พ้นภัยยาเสพติด มีชีวิตสดใส”

การใช้คุณธรรมนำความรู้เป็นภารกิจสำคัญของครูโรงเรียนวัดเปรมประชากร ที่ต้องจัดให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมกับการเป็นผู้ผลิตเยาวชนที่ดี มีคุณธรรมให้แก่สังคม โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ มีความกตัญญู ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใฝ่คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำพาตนเอง ให้พ้นจากภัยของยาเสพติด และมีชีวิตที่สดใส

โรงเรียนวัดเปรมประชากร ให้ความสำคัญ และส่งเสริมด้านประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ฝึกการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ มีการสวดมนต์ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์โดยความร่วมมือของครูพระวัดเปรมประชา จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร เน้นฝึกปฏิบัติและเรียนรู้หลักธรรม คุณค่าของพระพุทธศาสนา ให้ธรรมะนำจิตใจใฝ่ดี ประพฤติปฏิบัติตน ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง ห่างไกลยาเสพติด สืบทอดวัฒนาธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ซึมซับความกตัญญูจากการร่วมกิจกรรมแสงเทียนแสงธรรม ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ได้ทำบุญตักบาตร ศึกษาสารคดี การให้กำเนิดทารก ฟังการแสดงธรรมพระคุณของมารดา ทำให้เกิดความซาบซึ้งถึงพระคุณของมารดาจนร่ำไห้ ทำให้ผู้อ่อนโยนมากขึ้น โรงเรียนจัดให้มีการศึกษาธรรมะวันอาทิตย์ โดยมีครูพระวัดเปรมประชาทำการสอนให้นักเรียนที่สนใจ และสามารถสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เป็นจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน มีความตระหนักในการเป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมพื้นฐานในชีวิต เป็นกิจกรรมประจำวัน ประจำสัปดาห์  และกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ไหว้ครูหน้าประตูโรงเรียน ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกๆเช้า กิจกรรมยกย่องคนดี น้องไหว้พี่ ครูไหว้ครู ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา การฟังเทศน์ ฟังธรรม การเวียนเทียน พัฒนาวัดเปรมประชา ริมคลองเปรมฯ  ไหว้ครู อำลาอาลัย ใจกตัญญู วันพ่อ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม (สอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการทุกสาระ) จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมพฤติกรรม เช่น กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม  ค่ายคุณธรรม

ผลที่ปรากฏ นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างชัดเจน สภาพแวดล้อมบรรยากาศและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศเหรียญทองในโครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้โครงการเมืองไทย เมืองคนดี จากสำนักวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นของเขตพื้นที่ และผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำดีเด่น จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูได้รีบการยกย่องเป็นครูดีในดวงใจ และครูรางวัลเกียรติยศ และอื่นๆจำนวนหลายคน นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านคุณธรรมจริยธรรมมากมาย ผู้บริหารได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการตัวอย่าง และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี”  จากกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนา โดยใช้ “คุณธรรมนำความรู้” ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเกิดประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างการศึกษาดูงาน ในเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนำ สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนวัดเปรมประชากรที่ได้สร้างเยาวชนที่มีระเบียบวินัย มีจิตใจใฝ่คุณธรรม สืบทอด วัฒนธรรมไทย และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผู้มีจิตสาธารณะ พร้อมมีชีวิตที่สดใส พ้นภัยยาเสพติด    
 
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๕๑

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสมุทรปราการ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนบ้านบางกะปิ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org