ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านบางกะปิ (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article

รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดี) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๑

ประวัติ :

โรงเรียนบ้านบางกะปิ  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่   12  ไร่  เป็นที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เดิมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร  กรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทยในปี 2516 ได้โอนมาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในปี  2540  มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดของกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 4,212  คน ต่อมาได้แยกเป็น 2 โรงเรียน โดยแบ่งส่วนมัธยมออกไปอีก  1  โรงเรียน  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางกะปิ มีนักเรียนระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา

สถานที่ตั้ง :

เลขที่  93  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240

ปัจจุบัน :

โรงเรียนบ้านบางกะปิ  สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนชาย  จำนวน  1,662  คน  นักเรียนหญิง  จำนวน  1,623  คน รวมทั้งสิ้น  3,285  คน  และจำนวนครูชาย  26  คน  ครูหญิง  115  คน  รวม  141  คน  มีนางสุนันท์ วชิรมนตรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

สัญลักษณ์ :

รูปหลังคาสีเขียวครอบสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครและแถบชื่อโรงเรียนสีเหลืองที่อยู่ภายใต้หลังคา หมายถึง  บ้านที่รวมความความรัก  ความอบอุ่น  ความสามัคคี  มีคุณธรรมและความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

คติพจน์ : มีวินัย  รักสะอาด    มารยาทงาม

ปรัชญา : วิชาการดี   กิจกรรมเด่น       เน้นคุณธรรม 

วิสัยทัศน์ : นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    ก้าวทันเทคโนโลยี   สัมพันธ์ดีชุมชน  ครูทุกคนมีมาตรฐานผู้บริหารมืออาชีพ

สิ่งเคารพสักการะ :
พระพุทธรูปโรจนฤทธิ์   เป็นสิ่งเคารพสักการะ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบูชาให้ทุกคนกระทำความดี


บางส่วนของ ...
โรงเรียนบ้านบางกะปิ

สังคมเราต้องการคนดี  มีคุณธรรม  โรงเรียนจึงเป็นสถานที่สำคัญในการบ่มเพาะคนดีออกสู่สังคม  คุณธรรม  จริยธรรม  ไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียว  ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะให้หยั่งลึกถึงรากแก้ว  ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านบางกะปิทุกคนจึงตระหนักถึงการสร้างคนดีสู่สังคมให้มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านบางกะปิทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ในการผลิตเยาวชนที่ดี  มีคุณภาพให้แก่สังคม สังคมเราต้องการคนดี  มีคุณธรรม โรงเรียนจึงเป็นสถานที่สำคัญในการบ่มเพาะคนดีออกสู่สังคม  คุณธรรม  จริยธรรม  ไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียว  ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะให้หยั่งลึกถึงรากแก้ว  ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านบางกะปิทุกคนจึงตระหนักถึงการสร้างคนดีให้มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน  โดยโรงเรียนจัดบรรยากาศให้เสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ครูทุกคนอบรมสั่งสอนศิษย์โดยมีความรักความเมตตาเป็นพื้นฐาน  มอบความอบอุ่น  ดูแล  เอาใจใส่  อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ที่จะสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของสังคมได้ทุกสถานการณ์  และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ในการพัฒนาผู้เรียน  ครูโรงเรียนบ้านบางกะปิทุกคนยึดหลักไตรสิกขา (ศีล  สมาธิ ปัญญา) โดยบูรณาการ ในกระบวนการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมของโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง  ตระหนักในหน้าที่  มีความกตัญญู ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในความดูแลของโรงเรียน นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าวด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมช่วงเช้า  เมื่อนักเรียนมาถึงหน้าประตูโรงเรียน   มีคุณครูเวรประจำวันรอรับ  นักเรียนไหว้ทักทายคุณครูด้วยความนอบน้อม   เวรประจำวันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อถึงเวลาเข้าแถว  จะมีเพลงเป็นสัญญาณให้นักเรียนทราบหน้าที่ของตนในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งเป็นกิจกรรมเทิดทูนชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรมคารวะธรรม  ได้แก่ กิจกรรมเพื่อนไหว้เพื่อน เพื่อนรับไหว้เพื่อน นักเรียนไหว้ครู   ครูรับไหว้นักเรียน  เป็นการฝึกความอ่อนน้อม  มีการกล่าวคำปฏิญาณตน สวดมนต์  นั่งสมาธิ โดยใช้เพลงบรรเลง เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนและสร้างสมาธิก่อนเข้าเรียน  มีกิจกรรมฝึกความเป็นผู้นำของนักเรียน โดยให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ประชาสัมพันธ์  แนะนำสินค้า  ทุกวันศุกร์จะมีการสวดมนต์สรภัญญะ  ครูให้นักเรียน นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกวิชา 3  นาที ให้นักเรียนบันทึกคุณธรรมวันละข้อจากการฟังกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อสร้างความตระหนักในคุณธรรมที่ได้ฟังในแต่ละวันนำไปสู่การปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักไตรสิกขา

กิจกรรมช่วงกลางวัน   ก่อนรับประทานอาหารมีการท่องคำรำลึกถึงแม่โพสพเพื่อให้รู้คุณค่าของข้าว  และรำลึกถึงพระคุณของผู้ปรุงอาหาร ปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง  ความกตัญญู นักเรียนจะได้รับประทานอาหาร ที่ถูกหลักโภชนาการ   ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารให้กับนักเรียน เน้นการรู้จักความพอประมาณ โดยให้นักเรียนตักอาหารแค่พอรับประทานและให้รับประทานให้หมด ไม่ส่งเสียงดังในขณะรับประทานอาหาร ก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย จะใช้บทเพลงเป็นสัญญาณให้นักเรียนเข้าห้องเรียน  เป็นการฝึกวินัย ในตนเองของนักเรียน

กิจกรรมช่วงเย็น    ก่อนกลับบ้านทุกชั้นเรียนจะมีการท่องสูตรคูณเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการ หลังจากนั้นครูให้นักเรียนสวดมนต์สั้นเพื่อฝึกสมาธิ  ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนโดยให้เวรประจำวัน  ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

นอกจากกิจวัตรประจำวันของนักเรียนดังกล่าวแล้ว  โรงเรียนได้ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยให้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและมีสภานักเรียนเพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เช่น มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนาเพื่อให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับ  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา มีพระสงฆ์มาช่วยสอนจริยศึกษาในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ  ปลูกฝัง  คารวะธรรมและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข  มียุวเทศกิจพิทักษ์ความสะอาดในบริเวณโรงเรียนด้วยการเก็บขยะเพื่อฝึกให้มีจิตสาธารณะ มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม   มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีโครงการพี่ช่วยน้องโดยนักเรียน ยุวเทศกิจทำหน้าที่รอรับน้องจากผู้ปกครองในตอนเช้าเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  มีโครงรักการอ่านเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน โดยมีกิจกรรมลงสู่ทุกกลุ่ม    สาระการเรียนรู้  มีกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้มีความซาบซึ้ง ในพุทธศาสนา ให้นักเรียนยึดมั่นในศีลธรรมของพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู เพื่อปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความกตัญญู  มีการเข้าค่ายพุทธบุตรเพื่อฝึกด้านความมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่  อดทนอดกลั้น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  

ผลจากการจัดกิจกรรมได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนบ้านบางกะปิที่ได้ลูกศิษย์ที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความเป็นผู้นำ  มีความรู้  เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
 

 
ทำเนียบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ปี ๒๕๕๑

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสมุทรปราการ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ (รางวัลฯ ดี ระดับมัธยมศึกษา) article
โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) (รางวัลฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) article
โรงเรียนวัดเปรมประชากร (รางวัลฯ ดี ระดับประถมศึกษา) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org