ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article

นางชุลีมาสก์ พานนท์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑

นางชุลีมาสก์ พานนท์

 “ครู” คือ ผู้ให้ความรู้ ความคิดอ่าน ปลูกฝังระเบียบ วินัยและมโนสำนึก

 “แม่” คือ ผู้ให้ชีวิต ให้ความรัก อุ้มชูอุปการะจนบุตรเติบใหญ่

 จิตใจความเป็นผู้ใหญ่อันสูงส่งทั้งสอง ปรากฏรวมกันในบุคคลคนเดียว เป็นครูผู้หญิงเล็ก ๆ คนหนึ่ง ผู้รับเด็กขาดโอกาสจำนวนมากมาเลี้ยงดูเหมือนลูกตนเอง และส่งให้ศึกษาต่อถึงขั้นมัธยมและอุดมศึกษา ทั้งหมดนี้ จากหัวใจอันยิ่งใหญ่ และจากรายได้อันน้อยนิดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาสิบสี่ปีเต็ม “แม่ครูผู้ให้” ท่านนี้คือ “นางชุลีมาสก์ พานนนท์”

 นางชุลีมาสก์ พานนนท์ อายุ ๔๒ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม ปัจจุบันรับราชการเป็นครูสอนชั้นเตรียมประถมที่โรงเรียนบ้านโคกล่ามตำแย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ท้องที่แห่งนี้มีสภาพกันดาร แห้งแล้ง ชาวบ้านในวัยทำงานต่างอพยพเข้าไปขายแรงงานในเมืองใหญ่ บางหมู่บ้านเหลือแต่เด็กกับคนชรา ผู้ที่ยังอยู่ก็ล้วนต้องการให้ลูกมาช่วยทำนามากกว่าปล่อยให้เรียนต่อ

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ครูชุลีมาสก์ฯ พยายามสนับสนุนให้ลูกศิษย์คนเก่งคนหนึ่ง ได้มีโอกาสเรียนต่อชั้นมัธยม โดยต้องเจรจากับผู้ปกครองหลายครั้ง ต้องอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นโอกาสดี ๆ ในอนาคตเด็กและครอบครัวที่เกิดจากการศึกษา จนผู้เป็นพ่อแม่คล้อยตามแต่ก็ไม่มีเงินพอจะส่ง ในที่สุดคุณครูฯ ก็ขอเป็นผู้อุปการะเอง จึงเป็นจุดเริ่มต้น ของโครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาเด็กในเวลาต่อมา

 จากสภาพอันแร้นแค้นของพื้นที่ ความจำเป็นต้องอพยพแรงงาน และการที่พ่อแม่เชื่อถือในตัวคุณครูฯ ทำให้จำนวนเด็กในความอุปการะของครูชุลีมาสก์ฯ เพิ่มขึ้นเป็น ๔๒ คน ภายในห้าปีต่อมา เรียกกันว่า “เด็กโครงการนอก” และมีเด็กอีก ๖ คน มาอาศัยอยู่ในบ้าน เรียกกันว่า “เด็กโครงการใน” คุณครูฯ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนของลูก ๆ ทั้งหมด โดยหวังแต่เพียงให้เด็กได้เรียนหนังสือชั้นสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้

 คุณครูฯ ได้ตั้งวงดนตรีและวงหมอลำ ซึ่งฝึกจากเด็ก ๆ ขึ้นมา มีโอกาสได้แสดงในงานทอดผ้าป่าบ้างเป็นครั้งคราว เงินที่ได้จากเจ้าภาพก็เข้าสู่โครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาเด็ก กิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นใน “ศูนย์ลูกรัก” บ้านที่เด็ก ๆ กับคุณครูอยู่ด้วยกันมีการทำหัตถกรรมเพื่อหารายได้เสริม และเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ทำเครื่องโปงลางชิ้นเล็ก ๆ ขายเป็นของที่ระลึก ทอผ้าฝ้าย ประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม มีการทำการเกษตรในบ้านเพื่อนำผลผลิตมาบริโภค เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อฝึกอาชีพพื้นฐานให้แก่เด็ก ๆ เช่น ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ เป็ดไก่พื้นเมือง เลี้ยงปลา และเพาะเห็ด เป็นต้น

 องค์กรสงเคราะห์เด็กบางแห่ง บริจาคเงินก้อนเข้ามาช่วยเหลือโครงการส่งเสริมฯ เช่น องค์กร Save the Children , Japan – Thailand มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท เงินบริจาคเหล่านี้ เมื่อรวมกับรายได้เสริมต่าง ๆ และเงินเดือนของคุณครูก็ยังไม่พอ เนื่องจากจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี และวัยที่โตขึ้นของเด็ก ทำให้ต้องกินต้องใช้มากกว่าก่อน ค่าเล่าเรียนก็สูงขึ้นเมื่อเด็กขึ้นสู่ชั้นที่สูงกว่าเดิม เช่น เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา

 การให้สัมภาษณ์ของครูชุลีมาสก์ฯ เพื่อออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ ได้ช่วยสภาพ “ศูนย์ลูกรัก” ให้ดีขึ้น โครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาเด็ก ได้รับเงินบริจาคเข้ามามาก ทั้งจากผู้มีจิตศรัทธา และจากองค์กรสาธารณูปการต่าง ๆ ข้าวของที่บริจาคเข้ามาส่วนที่เหลือ คุณครูฯ จะนำไปแจกจ่ายคนชราแปดสิบกว่าชีวิตในหลายหมู่บ้าน หลายคนในจำนวนนี้ ก็คือปู่ย่าหรือตายายของเด็กโครงการใน นั่นเอง

 จนถึงขณะนี้ โครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาเด็กของครูชุลีมาสก์ฯ มีเด็กโครงการใน ๖๐ คน และเด็กโครงการนอกอีก ๑๘๐ คน มีเด็กที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว ๕ คน ทั้งจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ และสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีเด็กเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษา ๑๔ คน ที่เหลือส่วนใหญ่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา

 ครูชุลีมาสก์ฯ ได้โอบอุ้มเด็กผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก ให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อความยากจน หยิบยื่นโอกาสที่จะเรียนต่อให้โดยไม่หวังการตอบแทนใด ๆ ตลอดสิบสี่ปีที่ผ่านมา คุณครูฯได้ช่วยด้านทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ และการฝึกอาชีพ ตลอดจนอบรมความประพฤติและศีลธรรมแก่เด็ก ๆ บางครั้งคุณครูฯ ถึงขนาดยอมกู้เงินมีดอกเบี้ยมาเพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือกัน จิตวิญญาณแห่งความเป็น “แม่ครู” ของเด็กสองร้อยสี่สิบชีวิตนี้ เป็นสิ่งหาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบัน

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นางชุลีมาสก์ พานนนท์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org