ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article

นายสุชีพ ปุญญานุภาพคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐

นายสุชีพ ปุญญานุภาพ

 การส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือนั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผู้ที่จะปฏิบัติได้ดีจะต้องเสียสละอุทิศตน ศึกษาหาความรู้อย่างรู้แจ้งเห็นจริงทั้งทางโลกและทางธรรม สามารถนำหลักวิชาการสมัยใหม่ มาประยุกต์กับหลักธรรม จนทำให้คนทั่วไปมองเห็นพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนามีความทันสมัยน่าสนใจ บุคคลผู้ซึ่งได้ดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จมาแล้ว คือ “นายสุชีพ ปุญญานุภาพ”

 นายสุชีพ ปุญญานุภาพ เป็นชาวอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันอายุ ๘๐ ปี เมื่อศึกษาวิชาสามัญจบชั้นประถมปีที่ ๕ ได้บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษานักธรรมและบาลี ย้ายเข้ามาพำนักที่วัดกันมาตุยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สอบไล่ได้นักธรรมเอก และบาลี ได้เป็นเปรียญธรรม ๗ ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้รับฉายาว่า “สุชีโว” สอบไล่เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ระหว่างเวลาที่ผ่านมา ได้พยายามศึกษาหาความรู้ในวิทยาการใหม่ ๆ ที่มีในขณะนั้น มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในภาษาอังกฤษ บาลีสันสกฤต ได้พยายามถ่ายทอดความรู้ไปสู่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ทั้งยังได้ประพันธ์นวนิยายอิงหลักธรรมออกเผยแพร่ในหนังสือต่าง ๆ โดยเขียนถ้อยคำสำนวนที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย ทำให้คนทั่วไปเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ดีและง่ายขึ้น

 หนังสือที่เขียนขึ้นมีจำนวนมาก เช่น ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ กองทัพธรรม ลุ่มน้ำนัมมทา เชิงผาหิมพานต์ อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก เป็นต้น นอกจากการเขียนนวนิยายอิงหลักธรรมแล้ว ได้ดำเนินการเทศนาสั่งสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่ทันสมัย จนเป็นที่นิยมชมชอบของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศในขณะนั้น ในกิจกรรมทางสงฆ์ ก็ได้ช่วยงานอย่างเต็มที่ นายสุชีพฯ เป็นผู้เสนอแนวคิดและผลักดันให้มีการก่อตั้งสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยฯ เป็นรูปแรก ในขณะดำรงสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวิสุทธิญาณ นอกจากนั้นท่านยังได้ทำประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกมาก เช่น สนับสนุนให้คนหนุ่มรวมกลุ่มกันตั้งเป็นยุวพุทธิกสมาคม เป็นต้น

 นายสุชีพ ปุญญานุภาพ ลาสิกขา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เข้ารับราชการในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ต่อมาภายหลังไปปฏิบัติงานที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ตามลำดับ ได้ทำประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี จนกระทั่งเกษียณอายุในปี พ.ศ. ๒๕๒๐

 นายสุชีพ ปุญญานุภาพ ใช้ชีวิตในขณะเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติและศาสนาเป็นอันมาก นับตั้งแต่ลาสิกขาก็ได้ช่วยงานโดยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บรรยายทางพระพุทธศาสนา ทีสภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ประพันธ์หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น จัดทำพจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาไทย – อังกฤษ และอังกฤษ – ไทย ทำการย่อพระไตรปิฎก จาก ๔๕ เล่ม มาเหลือเล่มเดียว ชื่อ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ซึ่งมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบมราชูปถัมถ์ ได้พิมพ์จำหน่ายในราคาเผยแผ่พระพุทธศาสนามากกว่าแสนเล่มแล้ว เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป ปัจจุบัน นายสุชีพ ปุญญานุภาพ เป็นกรรมการอำนวยการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก รับผิดชอบช่วยเหลือทางด้านวิชาการ

 นายสุชีพ ปุญญานุภาพ ได้ทุ่มเทเวลากว่า ๖๕ ปี ศึกษาเล่าเรียนทางพระพุทธศาสนา และสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง จนทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อย ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น


มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายสุชีพ ปุญญานุภาพ
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐”


 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org