ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article

แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙

แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ

 แพทย์หญิงผู้เสียสละและมีอุดมการณ์ที่มั่นคง แม้จะรับภาระทั้งด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการบริหารโรงพยาบาลก็มิได้ย่อท้อยังคงมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้า เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลในชนบทมีความสมบูรณ์พร้อม สามารถเป็นที่รับใช้และที่พึ่งพิงของประชาชน ทำให้คนยากไร้มีความหวังและมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น แพทย์หญิงผู้นั้นคือ “แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ”

 แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ เป็นชาวหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษาเป็นแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ แล้วไปเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลหนองคาย ซึ่งแม้จะมิใช่โรงพยาบาลในจังหวัดบ้านเกิดตามที่ตั้งใจไว้แต่เดิม แพทย์หญิงอรไทฯ ก็ได้ตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเป็นที่เคารพรักของคนทั่วไป

 แพทย์หญิงอรไทฯ ย้ายกลับมาอุดรธานีบ้านเกิดในอีกสองปีต่อมา โดยรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชนบท มีแพทย์เพียงคนเดียว ต้องดูแลงานทั้งด้านรักษา พยาบาลผู้ป่วยและบริหารบุคลากร มิใช่งานที่ง่ายเลย สำหรับสตรีที่เพิ่งมีประสบการณ์การทำงานเพียง ๒ – ๓ ปี แต่ด้วยความรักท้องถิ่นและความตั้งใจจริง แพทย์หญิงอรไทฯ ได้พัฒนาโรงพยาบาลหนองวัวซอ จนได้มาตรฐานเป็นศูนย์รวมด้านความร่วมมือร่วมใจจากพ่อค้าประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับบริจาคที่ดินจากวัดบุญญานุสรณ์ เป็นจำนวนถึง ๒๕ ไร่ ในการขยายโรงพยาบาล โดยมีพ่อค้าประชาชนร่วมบริจาคเงินค่าก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรองรับประชาชนที่เจ็บป่วย ทั้งนี้อำเภอหนองวัวซอมีประชากรทั้งหมดกว่าหกหมื่นคน แต่นั้นมาจึงมีโรงพยาบาลหนองวัวซอสองแห่ง แต่มีแพทย์ประจำเพียงคนเดียวเช่นเดิม แพทย์หญิงอรไทฯ บริหารงานโรงพยาบาล จัดการด้านการรักษาพยาบาล จนโรงพยาบาลหนองวัวซอ ได้รับรางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ดีเด่นระดับเขต และระดับภาค ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ หลังจากที่ได้รับรางวัลเกียรติยศอื่น ๆ มาหลายต่อหลายรางวัล รวมทั้งรางวัลโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่และลูกเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานีด้วย แพทย์หญิงอรไทฯ มีความสุขกับการทำงาน ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการแพทย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรขึ้นอีกหลายอย่าง เช่น โครงการคลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพครบวงจร โครงการเลิกยาเสพติด โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการอาหารผู้ป่วย โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้าน และผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ร่วมานเป็นอย่างดี

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้เชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเวชศาสตร์ชุมชนแก่นักศึกษาแพทย์ ต่อเนื่องกันมาถึง ๑๐ รุ่น ซึ่งแพทย์หญิงอรไทฯ ในฐานะศิษย์เก่าก็มีความยินดีที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงเป็นแนวทาง และกำลังใจแก่แพทย์รุ่นหลังต่อไป เช่นเดียวกับการทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ในการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ทั้งระดับอำเภอและจังหวัดอย่างต่อเนื่องเสมอมา ผลงานของแพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ นั้น ไม่เพียงด้านการบริการทางการแพทย์ การบริหารโรงพยาบาลที่โดดเด่น ยังงานด้านวิชาการที่มีการค้นคว้าวิจัยและไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยตระหนักอยู่เสมอว่าหนองวัวซอนั้นอยู่ห่างความเจริญ อยู่ไกลจากเมืองหลวง คนหนองวัวซอเองควรจะต้องตื่นตัวในการดูแลพัฒนาท้องถิ่นของตน เมื่อมีบทบาทหน้าที่เป็นแพทย์ ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเมตตา เสียสละ และซื่อตรง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนสืบไป

 ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และตลอดระยะเวลาที่มีบทบาทเป็นคนท้องถิ่น แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ คือแบบอย่างของคนที่ทำงานหนักและเสียสละ เป็นความภูมิใจของชาวอำเภอหนองวัวซอ และวงการแพทย์โดยแท้จริง

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙”


 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org