ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article

นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุลคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘

นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล

 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือรู้จักกันโดยทั่วไปคือ “โรคเอดส์” เป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาด ในปัจจุบัน ผู้เป็นโรคนี้ส่วนมากมักจะเสียชีวิต โรคเอดส์จึงเป็นโรคซึ่งสังคมรังเกียจและเกลียดกลัว แพทย์เองก็ไม่อยากปฏิบัติงานในแผนกที่ทำการรักษาโรคร้ายนี้ แต่ยังมีแพทย์ผู้หนึ่ง ยอมเสียสละ อุทิศตนดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก ด้วยความเมตตาสงสาร โดยปราศจากความรังเกียจมาเป็นเวลานาน นายแพทย์ผู้นั้นคือ “นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล”

 นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล อายุ ๔๗ ปี เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี จบแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และได้รับวุฒิบัตรทางอายุรกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โอนมาทำงานที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับ ๘ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม นายแพทย์สมสิทธิ์ฯ มีโอกาสได้รักษาผู้ป่วยโรคเอดส์รายแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อมามีผู้ป่วยมาขอรับการรักษา และส่งมาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนี่องด้วยยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์จึงหมดกำลังใจ ผู้คนรังเกียจ ญาติมิตรทอดทิ้ง ได้แต่รอความตาย

 นายแพทย์สมสิทธิ์ฯ ได้พยายามค้นคว้าการดูแลรักษา อุทิศตนให้คนไข้โรคเอดส์ด้วยความเมตตาสงสาร ไม่มีความรังเกียจ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยม ได้รับคำสรรเสริญจากผู้ป่วยและญาติเสมอมา ในระยะแรกบุคลากรอื่น ๆ เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานทำความสะอาด มีความรังเกียจไม่สมัครใจที่จะดูแลผู้ป่วยประเภทนี้ นายแพทย์สมสิทธิ์ฯ ได้พยายามชี้แจงทำความเข้าใจให้เห็นว่าโรคนี้ไม่ติดต่อกันโดยง่าย ให้ดูตนซึ่งคลุกคลีอยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาเป็นแบบอย่าง บุคลากรทั้งหลายจึงให้ความร่วมมือด้วยดี

 นอกจากนั้น นายแพทย์สมสิทธิ์ฯ ยังใช้เวลาส่วนมาก ในการค้นคว้าวิจัยการดูแลรักษาโรคเอดส์ ไม่ประกอบอาชีพแพทย์เพื่อหารายได้ส่วนตัว การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้งในและนอกประเทศ จนได้รับเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปเป็นวิทยากรร่วมประชุมกับนานาชาติหลายครั้ง นายแพทย์สมสิทธิ์ฯ ได้นำความรู้จากประสบการณ์และการศึกษา ไปเผยแพร่ในที่ประชุมองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนองค์การอนามัยโลกฯ ให้นายแพทย์สมสิทธิ์ฯ อยู่ในคณะผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดมาตรฐานการรักษาพยาบาลโรคเอดส์

 นายแพทย์สมสิทธิ์ฯ เป็นแพทย์ผู้ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์จำนวนมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร มีผู้ป่วยมาขอรับการรักษาเดือนละประมาณ ๑,๓๐๐ ราย ความจริงโรคเอดส์เป็นโรคที่รักษาไม่หาย ควรหาทางป้องกัน ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาล สภากาชาดไทยและองค์การกุศล ได้พยายามดำเนินการอยู่แล้ว ส่วนการดูแลรักษาผู้โชคร้ายที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน ก็จะต้องดำเนินการต่อไป นายแพทย์สมสิทธิ์ฯ ได้เพียรพยายามปฏิบัติงานมาอย่างสม่ำเสมอด้วยความเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมของการแพทย์โดยแท้จริง

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org