ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article

นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘

นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ

 ความพิการของร่างกาย เป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะไม่อาจทำกิจกรรมทั้งหลายได้เสมอเหมือนคนอื่น เกิดความท้อแท้ น้อยเนื้อต่ำใจ บางครั้งคิดที่จะหนีชีวิตไปเสียจากโลกนี้ แต่ก็ยังมีบุคคลบางคนยอมรับความพิการ ปรับปรุงร่างกาย เพิ่มพูนสติปัญญา จนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ และยังปฏิบัติการต่าง ๆ ต่อสู้เพื่อคนพิการทั่วประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น บุคคลผู้นั้นคือ “นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ”

 นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ อายุ ๖๑ ปี เกิดที่จังหวัดพิษณุโลก จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการห้องสมุดคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ และเป็นเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ นอกจากนั้น ยังเป็นกรรมการและทำงานเกี่ยวกับเรื่องคนพิการทั้งในและนอกประเทศหลายตำแหน่ง เช่น กรรมการก่อตั้งและกรรมการบริหาร มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ ในวัยการศึกษา ขณะศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ ๒ นายณรงค์ฯ ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อาไธรติส หลังจากผ่าตัดมีโรคแทรกซ้อน ข้อสะโพกติดเดินไม่ได้ ถูกปลดพิการในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ ๒ ปีเศษจึงเกิดพิการถาวร ในขณะที่เพื่อนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ ๕ ซึ่งเรียนมาด้วยกัน สำเร็จการศึกษา รับพระราชทานกระบี่

 ด้วยความเป็นนักสู้ นายณรงค์ฯ ได้เริ่มปรับปรุงตัวเอง หัดวาดรูป อ่านหนังสือ ศึกษาโดยทางไปรษณีย์ ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้มีเวลาว่างจนเกิดความคิดฟุ้งซ่าน หารายได้โดยรับจ้างสอนหนังสือเด็กข้างบ้าน มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการซึ่งตั้งขึ้นใหม่ ได้เขามาช่วยเหลือแนะนำรับภาพเขียนสีน้ำมันไปช่วยจำหน่าย ให้ทุนในการศึกษากฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นมหาวิทยาลัยเปิดอยู่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เข้าทำงานเป็นพนักงานพิมพ์อักษรเบรลล์ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ และด้วยความรู้ความสามารถ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจึงได้รับให้เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมตอนปลาย ต่อมาโรงพยาบาลเลิดสินขอให้นายณรงค์ฯ เข้ารับการผ่าตัดข้อสะโพกใหม่อีกครั้ง หลังผ่าตัดมีอาการดีขึ้นเล็กน้อย แต่จำเป็นต้องออกจากงาน หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สงเคราะห์ให้ไปทำงานที่บริษัท ฉัตราการพิมพ์ อยู่ระยะหนึ่ง

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้กลับมาเป็นนักปกครองศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ริเริ่มตั้งห้องสมุดสำหรับคนตาบอด มีโรงพิมพ์อักษรเบรลล์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ห้องสมุดนี้ยังผลิตเทปให้บริการฟรีแก่คนตาบอด และโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ นายณรงค์ฯ เป็นผู้บริหารโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และโครงการโรงพิมพ์ออฟเซ็ท โดยคนพิการเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด นายณรงค์ฯ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิก ๑,๖๐๐ คน นอกจากนั้น ยังได้ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนพิการมากมาย ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติคนพิการ ประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามกฎกระทรวงที่ออกในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ คนพิการจะได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น ขณะนี้ก็ได้เพียรพยายามทำงานเพื่อคนพิการโดยไม่หยุดยั้ง ในทางส่วนตัวก็ได้เก็บหอมรอมริบเงินเดือน จนสามารถซื้อบ้านและที่ดินเลี้ยงครอบครัวให้อยู่ด้วยความสุข
 จากผลของการปฏิบัติงาน นายณรงค์ฯ ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องมากมาย ถึงแม้ร่างกายจะพิการ ก็ได้พยายามศึกษาหาความรู้ ต่อสู้ปัญหาชีวิตจนสามารถช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org