ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายจวง เลิศไกร article

นายจวง เลิศไกรคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘

นายจวง เลิศไกร

 ตามปกติบุคคลโดยทั่วไป จะแบ่งเวลาในการดำเนินชีวิตเป็นระยะ คือ วัยเด็กมีการศึกษาเล่าเรียน เมื่อเป็นผู้ใหญ่ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว วัยสูงอายุพักผ่อน ทางราชการกำหนดให้เกษียณเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี แต่ยังมีบางคนหลังเกษียณอายุแล้ว ยังมีความปรารถนาดีต่อสังคม ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยไม่พักผ่อน บุคคลผู้นั้นคือ “นายจวง เลิศไกร”

 นายจวง เลิศไกร อายุ ๗๑ ปี เกิดที่ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาหลักสูตรครูพิเศษมูลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการศึกษาด้วยตนเอง ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ เป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลพิปูน เป็นกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากทางราชการ และองค์กรต่าง ๆ หลายตำแหน่ง และตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ คือ เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค้อม นายจวงฯ เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบงานส่วนรวมสูงมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับมอบหมายงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบจึงประสบผลสำเร็จ นายจวงฯ เริ่มรับราชการเป็นครูจัตวาโรงเรียนวัดยางค้อม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ จนได้เป็นอาจารย์ใหญ่และเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๒๗

 ตลอดเวลา ๔๔ ปี ในอาชีพครู ได้ใช้หลักความเป็นผู้ให้ ปกครองครูผู้น้อยและนักเรียนอย่างเต็มที่ ทำให้โรงเรียนมีความเจริญรุดหน้าทางด้านวิชาการ จริยธรรม และสุขอนามัย โรงเรียนวัดยางค้อมได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนดีเด่นในด้านต่าง ๆ

 เมื่อเกษียณอายุราชการ ได้หันมาช่วยสังคม โดยจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลพิปูน เพื่อให้เกษตรกรตำบลยางค้อม ได้ฝากบุตรหลานเข้ารับการศึกษา และในปี ๒๕๒๙ ได้รวบรวมเกษตรกรตำบลยางค้อม ตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค้อมขึ้น มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวมผลผลิตน้ำยางพาราของสมาชิกนำไปทำแผ่นยางอบแห้ง และส่งขายต่อผู้ส่งออกโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ราคายางสูงกว่าราคาตลาดท้องถิ่น จัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการ อาทิ ปุ๋ย วัสดุการเกษตร ยาปราบวัชพืช ฯลฯ มาจำหน่ายให้ โดยตั้งราคาต่ำกว่าท้องตลาด ๓๗ เปอร์เซ็นต์

 นอกจากนั้น ยังมีความมุ่งหมายในการส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตร หัตถศึกษา ส่งเสริมความรู้ในการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตลอดจนให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก เช่น ให้กู้ยืมเงินเป็นทุนโดยไม่เสียดอกเบี้ย การบริหารกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค้อม ภายใต้การบริหารงานของ นายจวง เลิศไกร มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ระดับภาค และล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานรางวัลกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค้อมมีทรัพย์สินรวม ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีโรงอบยาง ๑ โรง สามารถอบยางได้วันละประมาณ ๓,๕๐๐ กิโลกรัม และกำลังพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง

 นายจวง เลิศไกร เป็นผู้มีความปรารถนาดีต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพมากมายหลายประการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ถึงแม้ขณะนี้จะอยู่ในวัยสูงอายุ การปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมก็ไม่ลดน้อยลงไป กลับเพิ่มมากขึ้น

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายจวง เลิศไกร
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org