ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายอรัญ อินทร์แย้ม article

นายอรัญ อินทร์แย้มคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗

นายอรัญ อินทร์แย้ม

 การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประชาชนในท้องถิ่น “กินดี อยู่ดี มีสุข” เป็นยอดแห่งความปรารถนาของนักพัฒนาทุกระดับ แต่การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าจะต้องประสบกับปัญหา และอุปสรรคนานัปการ นักพัฒนาจะต้องไม่ย่อท้อในการฟันฝ่าอุปสรรค ต้องทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน และเสียสละ ขวนขยายเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่นของตน ดังเช่นนักพัฒนาตัวอย่าง ที่ทำงานอย่างทุ่มเท จนได้รับการยกย่องในระดับอำเภอและจังหวัด นักพัฒนาผู้ประสบความสำเร็จผู้นั้นคือ “นายอรัญ อินทร์แย้ม”

 นายอรัญ อินทร์แย้ม อายุ ๕๕ ปี เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ถูกเกณฑ์เป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก เมื่อปลดจากประจำการแล้วได้สมัครเป็นอาสาป้องกันตนเองตามโครงการของกองทัพบกหลายปี นอกจากนั้นได้ช่วยเหลืองานของผู้ใหญ่บ้านคนก่อนในการจัดทำโครงการสาธารณะต่าง ๆ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน นายอรัญ อินทร์แย้ม ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อนำความเจริญและความผาสุกมาสู่หมู่บ้านอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยความวิระยะอุตสาหะได้พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา สนใจที่จะเข้ารับการศึกษา อบรมดูงาน ทั้งยังสนับสนุนผู้ร่วมงานให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ โดยการส่งไปฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ และยังนำกลับมาถ่ายทอดให้กับคนอื่น ๆ ต่อไป ทำให้เกิดโครงการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งในด้านความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ โครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมปลอดสารเคมี เพื่อส่งออกให้กับสหกรณ์โตโต้ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ท่ายาง เมื่อปี ๒๕๓๖ สามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง ๗,๐๐๐ บาทต่อไร่/ปี โครงการรวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร โครงการกลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองเตียน โครงการก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านโดยไม่ใช้งบของทางราชการ โครงการจัดสร้างอาคารเรียน โครงการจัดหากองทุนให้โรงเรียนบ้านหนองเตียน โครงการสร้างสถานีอนามัยในหมู่บ้าน โครงการชมรมชาวฌาปนกิจสงเคราะห์ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านหนองเตียน เป็นต้น

 นอกจากนี้ นายอรัญฯ ยังเสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของทางราชการ โดยร่วมกับลูกบ้าน พัฒนาหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โครงการปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและเข้าร่วมชมรมลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น

 ด้วยจิตสำนึกที่แน่วแน่ในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง ทำให้ราษฎรบ้านหนองเตียนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนทำให้หมู่บ้านหนองเตียนได้รับรางวัลที่ ๑ ในการประกวดระดับอำเภอ รางวัลที่ ๒ ในระดับจังหวัด และกลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองเตียน ได้รับรางวัลที่ ๑ ในการประกวดระดับจังหวัด

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายอรัญ อินทร์แย้ม
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org