ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์

 การนำบริการแพทย์แผนปัจจุบันไปสู่ประชาชนในชนบทซึ่งด้อยพัฒนา หากประสงค์จะให้ได้รับผลสำเร็จ จะใช้วิชาชีพแพทย์เพียงอย่างเดียวไม่เป็นการเพียงพอ ผู้บริหารจำเป็นจะต้องใช้มนุษยสัมพันธ์ปฏิบัติงานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยแพทย์ออกไปค้นหาผู้ป่วยในหมู่บ้าน ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติจนกิจการต่าง ๆ สำเร็จลงด้วยดี ผู้บริหารทางการแพทย์ซึ่งประสบผลสำเร็จดังกล่าวมาแล้วคือ “นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์”

 นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ อายุ ๓๑ ปี เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี จบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อจบการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้เข้ารับราชการเป็นแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลภูเรือ ได้ออกปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เสมอ มีโอกาสได้พบกับชาวบ้านเกือบทุกหมู่บ้าน ทราบความต้องการของชาวบ้านเป็นอย่างดี ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ นับเป็นผู้อำนวยการ ซึ่งมีอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งหมด

 นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ได้วางโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมถึง ๒๒ โครงการ มีการสัมผัสกับงานชุมชนโดยใกล้ชิด เริ่มงานสาธารณสุขในเชิงรุก โดยค้นหาผู้ป่วยในหมู่บ้าน เริ่มพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบจริงจัง ทำตัวเป็นกันเองกับชาวบ้าน จัดเจ้าหน้าที่ร่วมทำงานเป็นชุดที่ร่วมทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว อบรมให้ทุกคนทำงานตามหน้าที่ มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยด้วยความเต็มใจ ทำให้บริการแพทย์ของรัฐเป็นบริการสาธารณะโดยแท้จริง สร้างโอกาสให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส งานต่าง ๆ ที่ประสบผลดีมาแล้ว เช่น การรักษาพยาบาลผู้สูงอายุและเด็กโดยไม่คิดมูลค่า รักษาพยาบาลประชาชนผู้มีรายได้น้อยในมาตรฐานที่เท่าเทียมกันกับผู้มีเงิน แก้ไขปัญหาด้านโภชนาการให้โรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอด่านซ้าย ประมาณ ๔๐ โรงเรียน จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังตามหมู่บ้าน อบรมญาติพี่น้องของผู้ป่วยให้รู้จักดูแลกันเองในเบื้องต้น พัฒนาสถานีอนามัยในเขตอำเภอด่านซ้าย ให้สามารถบริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น จัดตั้ง “มูลนิธิรวมใจชาวด่านซ้าย” เพื่อนำดอกผลมาพัฒนาโรงพยาบาล และยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้นำมากล่าวอีกหลายโครงการ นายแพทย์ภักดีฯ มีคติประจำใจว่า “ทุกอย่างที่ทำเป็นหน้าที่ไม่ใช่การเสียสละ และมีความสุขใจ พอใจในหน้าที่ที่กำลังทำอยู่”
 
 จากผลการปฏิบัติงานของ นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ดังกล่าวมาแล้ว

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org