ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article

แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตรคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖

แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่ง มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ช่วยเหลือคนไข้ให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีใครบังคับหรือหวังผลตอบแทนใด ๆ สมดังพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ 6 “อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน” แพทย์ผู้มีความกรุณาปรานีตามพระราชนิพนธ์ที่อัญเชิญมานี้ คือ “แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร”

 แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร อายุ ๔๖ ปี เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิก ตา หู คอ จมูก จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาโรคตาต่อที่สหรัฐอเมริกา ได้อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญทางจักษุวิทยา และเป็นภาคีสมาชิกเกี่ยวกับม่านตาสองสถาบัน ปัจจุบันเป็นนายแพทย์ระดับ ๘ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ฯ นับตั้งแต่เข้าทำงานในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้นำความรู้ความชำนาญ ช่วยเหลือคนไข้ที่เจ็บป่วยทางตาซึ่งยากจนจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือจำนวนมาก ทำการผ่าตัดโรคตาทุกชนิด จนถึงการผ่าตัดจอประสาทตา เครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการไม่เพียงพอ ได้ขอความร่วมมือจากประชาชน ที่เคารพนับถือรวมกับเงินค่าผ่าตัดคนไข้ที่คลินิกส่วนตัว จนสามารถซื้อเครื่องมือที่ขาดแคลนโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ เครื่องมือสำคัญที่หามาได้ เช่น เครื่องมือผ่าตัดน้ำวุ้น เครื่องเลเซอร์ โรงพยาบาลลำปางผ่าตัดตาปีละ ๕๐๐ ราย หากเฉลี่ยตามจำนวนแพทย์แล้ว เป็นโรงพยาบาลที่ผ่าตัดมากที่สุดในบรรดาโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข

 ด้วยความห่วงใยประชาชนผู้ยากไร้ในชนบท แพทย์หญิงวัฒนีย์ฯ จึงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษาโรคตามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ จนกระทั่งปัจจุบันทำมาแล้ว ๔๖ ครั้ง และได้ถือโอกาสอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ให้รู้จักการดูแลรักษาตาเบื้องต้นทุกหมู่บ้าน และเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้โรคตาที่ยากจน จึงได้จัดตั้ง “มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” ขึ้น โดยตนเองและญาติผู้ใหญ่บริจาคเงินเป็นทุนเริ่มต้น นอกจากนั้น ขณะนี้แพทย์หญิงวัฒนีย์ฯ กำลังดำเนินโครงการ “ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดภาคเหนือ” ที่จังหวัดลำปาง มีผู้บริจาคที่ดินให้ ๔ ไร่ และมีเงินที่จะดำเนินโครงการ ได้ส่งนักเรียนตาบอดรุ่นแรก จำนวน ๘ คน ไปศึกษาเพื่อกลับมาเป็นครู ด้วยความพยายามของแพทย์หญิงวัฒนีย์ฯ ทำให้เกิด “ศาสาสุขสัมผัส” ซึ่งเป็นสถานบริการนวดแผนโบราณโดยคนตาบอดขึ้น

 ผลงานด้ายวิชาการ ได้ร่วมก่อตั้ง “มูลนิธินายน้อย – นางลางสาด คมสัน” เพื่อใช้ดอกผลสนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ต่างประเทศ แพทย์หญิงวัฒนีย์ฯ ได้เป็นผู้สอนและฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อยู่เสมอ ได้เขียนบทความทางวิชาการเพื่อเป็นวิทยาทานลงในวารสารทั้งในและนอกประเทศมากกว่า ๔๒ เรื่อง มีนักศึกษาและจักษุแพทย์จากต่างประเทศมาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่โรงพยาบาลลำปางกับแพทย์หญิงวัฒนีย์ฯ อยู่เสมอ

 ความเพียรพยายามสร้างสรรค์ และทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ของแพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากของตนเอง เป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อคนอื่นด้วยความเมตตากรุณา ทำให้คนจำนวนมากพ้นจากความมืดมนไปสู่ความสว่าง พ้นจากความทุกข์ทรมาน ทำให้คุณภาพชีวิตสดใสขึ้น เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง


มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖”


 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org