ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article

นายชำนาญ ท้วมจันทร์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖

นายชำนาญ ท้วมจันทร์

 การประกอบอาชีพต่าง ๆ ในสมัยปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันกันเพื่อหาหนทางไปสู่ความสำเร็จคือ ผลประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นเมื่อใครคิดค้นวิธีการที่ดีในการดำเนินงานได้ ก็จะสงวนไว้เป็นความลับเพื่อตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ก็ยังมีบุคคลผู้หนึ่งมีน้ำใจเผื่อแผ่รักเพื่อนร่วมอาชีพ นำเรื่องที่ทดลองทำเป็นผลสำเร็จแล้ว เผยแพร่ให้ปฏิบัติตามจนบังเกิดผลดีทั่วกัน บุคคลคนนั้นคือ “นายชำนาญ ท้วมจันทร์”

 นายชำนาญ ท้วมจันทร์ อายุ ๕๐ ปี เป็นชาวสุพรรณบุรี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันเป็นประธานชมรมผู้พัฒนามะม่วงสุพรรณบุรี เป็นผู้ซึ่งมีชีวิตผูกพันกับการเกษตรมาโดยตลอด มีความสนใจศึกษาทดลองการเกษตรและเทคโนโลยีแผนใหม่อยู่เสมอ เริ่มด้วยการทำนาสืบทอดกันมา เห็นว่าราคาข้าวมีความไม่แน่นอน ค่าแรงสูง ต้องประสบกับการขาดทุน จึงคิดหาทางอื่นมาเพิ่มเติม ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ริเริ่มทดลองปลูกมะม่วงขึ้นเป็นครั้งแรก ต้องพบอุปสรรคนานัปการ แต่ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ การปลูกมะม่วงจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ นายชำนาญฯ จึงได้พยายามเผยแพร่ความคิด แนะนำเพื่อนบ้านให้หันมาปลูกมะม่วง ซึ่งต้องเรียกร้องความสนใจโดยให้หยิบยืมพันธุ์มะม่วงไปปลูก จึงมีผู้เริ่มทำตาม เรื่องการทำนาก็ยังไม่ละทิ้ง ได้ทดลองทำนาปรัง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ผลผลิตดีกว่าเดิม ได้แนะนำให้ชาวนาข้างเคียงทำตามอย่างกว้างขวาง จนถึงปี ๒๕๒๓ ได้นำวิธีทำนาหว่านน้ำตมแทนการปักดำ ได้ผลผลิตสูงกว่านาปรัง ชาวนาก็หันมาทำนาหว่านน้ำตมกันมาก

 อย่างไรก็ดี ในเรื่องมะม่วงซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นายชำนาญฯ ก็ดำเนินการเรื่อยมา โดยได้แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ มาปรับปรุงอยู่เสมอ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้นำเทคโนโลยีแผนใหม่บังคับให้มะม่วงออกผลนอกฤดูเป็นคนแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรทำรายได้สูงขึ้น มีเกษตรกรจำนวนมากนิยมปลูกมะม่วง จึงได้รวมกลุ่มจัดตั้ง “ชมรมผู้พัฒนามะม่วงจังหวัดสุพรรณบุรี” ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ชมรมนี้เริ่มต้นด้วยสมาชิกเพียง ๘๐ ราย ถึงปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ ๕๐๐ ราย มีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณหนึ่งหมื่นไร่ นายชำนาญฯ ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา ๔ ปีแล้ว ชมรมฯ ให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องทุกแง่มุม เมื่อมีปัญหาขาดแคลนน้ำก็ได้นำระบบน้ำหยดมาใช้ เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ บัดนี้การปลูกมะม่วงได้ขยายไปทั่วทุกอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทำรายได้ปีละประมาณ ๑๘๐ – ๒๐๐ ล้านบาท ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นายชำนาญฯ ได้ประสานงานจัดกิจกรรมวันตลาดนัดมะม่วงสุพรรณบุรี เกษตรกรสามารถขายมะม่วงได้ ๑๐๐ – ๒๐๐ ตันต่อวัน นายชำนาญฯ เป็นผู้แนะนำและกระตุ้นให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตมะม่วงแหล่งใหญ่ ที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และได้พยายามศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ มาเผยแพร่อยู่เสมอ นอกจากการปลูกมะม่วงแล้ว มีเรื่องการเกษตรอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เมื่อดำเนินการเป็นผลดีก็เผยแพร่ให้เพื่อนเกษตรกรนำไปปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์แบ่งปันกันในหมู่เพื่อนเกษตรกรโดยทั่วหน้า ทำให้เศรษฐกิจของส่วนรวมดีขึ้นเป็นอย่างมาก


มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายชำนาญ ท้วมจันทร์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖”


 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org