ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article

นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕

นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์

 แพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทยในขณะนี้ หากเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด จะเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้นแพทย์ส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ๆ ในชนบทที่ห่างไกลออกไปยังขาดแคลนแพทย์มาก ทั้งนี้ เพราะแพทย์ที่ออกไปประกอบอาชีพ ต้องผจญกับความยากลำบากนานาประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ยิ่งกว่านั้น เมื่อ ๑๔ ปีมาแล้ว ยังมีอันตรายจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จึงหาแพทย์สมัครใจไปอยู่ยาก แต่ก็พอมีแพทย์ผู้เสียสละ อุทิศตนไปช่วยเหลือเพี่อนร่วมชาติในถิ่นทุรกันดาร ยอมผจญกับความยากลำบากและภยันตรายทั้งปวง แพทย์ผู้นั้นคือ “นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์”

 นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ อายุ ๓๘ ปี เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเวชกรรมป้องกัน (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) จังหวัดขอนแก่น จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เมื่อจบแล้วทำหน้าที่แพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์เป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากนั้นก็อาสาไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ทันที ซึ่งที่นี่ต้องประสบกับปัญหามากมาย โดยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีแพทย์เพียงคนเดียว พยาบาลคนเดียว เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออีก ๒๐ คน จึงต้องทำหน้าที่วางแผน ออกคำสั่ง และปฏิบัติด้วยตนเอง ขณะนั้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บริเวณนั้นรุนแรงมาก แต่ก็ได้ใช้ความพยายามปรับปรุงกิจการของโรงพยาบาลจนสามารถผ่าตัดนิ่วและผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้องได้ นอกจากนั้นได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ กรป.กลาง และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระบรมราชชนนี ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้จำนวนมาก ปฏิบัติงานอยู่ ๒ ปี ถึงได้รับคำสั่งให้ย้ายไปเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี ซึ่งอยู่ภายในจังหวัดขอนแก่น

 ด้วยความขยันขันแข็งและมานะอดทน ประกอบกับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ร่วมงาน และดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างสม่ำเสมอ จึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ปรับปรุงกิจการของโรงพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก รับราชการที่โรงพยาบาลมัญจาคีรีเป็นเวลา ๒ ปี นายแพทย์วีระพันธ์ฯ ได้รับทุนของโรงพยาบาลอำเภอเป็นรุ่นแรก ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อจบการอบรมและสอบได้เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปแล้ว ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่  ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ นายแพทย์วีระพันธ์ฯ นอกจากทำหน้าที่ผู้อำนวยการแล้ว ยังทำหน้าที่ศัลยแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของโรงพยาบาลด้วย ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ ได้ปรับปรุงกิจการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเป็นอันมาก เช่น ปรับปรุงงานทางด้านผ่าตัด จนสามารถบริการด้านศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ถุงน้ำดี ต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม และต่อมไทรอยด์ เป็นต้น ทำให้ชาวอำเภอบ้านไผ่และอำเภอใกล้เคียงมีความเลื่อมใสมารับบริการกันมาก มีการผ่าตัดใหญ่ ๔๐๐ – ๕๐๐ รายต่อปี

 ด้วยความนิยมชมชอบของประชาชนในท้องถิ่น นายแพทย์วีระพันธ์ฯ สามารถสร้างตึกอุบัติเหตุขึ้นใหม่โดยไม่ต้องใช้งบประมาณทางราชการ รวมทั้งจัดตั้งสิ่งที่ช่วยในการปฏิบัติงานทางแพทย์อีกหลายอย่าง พัฒนาโรงพยาบาลบ้านไผ่เป็นสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นอกจากนั้นยังได้เริ่มงานด้านอื่น ๆ อีก เช่น จัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับตามหมู่บ้านต่าง ๆ จัดโรงพยาบาลบ้านไผ่ให้เป็นคลังเวชภัณฑ์ระดับอำเภอ เพื่อบริการสถานีอนามัย ๒๑ แห่ง ในเขตอำเภอบ้านไผ่ จัดกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลนักเรียนในเขตอำเภอบ้านไผ่ ดำเนินการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการในเขตอำเภอบ้านไผ่ และได้สนับสนุนและร่วมจัดตั้ง “ศูนย์นักบุญเยราร์ด” ซึ่งเด็กพิการได้รับบริการเป็นจำนวนมาก

 นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาแพทย์เป็นต้นมา นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือชาวชนบทมาโดยตลอด ทำให้การสาธารณสุขของคนชนบทได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีมาตรฐานเช่นเดียวกับคนในเมือง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับแพทย์ที่จะถือปฏิบัติสืบไป

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕”

 

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org