ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายเทียน ธีระกนก article

นายเทียน ธีระกนกคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕

นายเทียน ธีระกนก

 นักธุรกิจที่ประกอบอาชีพส่วนตัวพร้อมกับการช่วยเหลือสังคม เป็นเรื่องที่กระทำได้ยากที่จะให้ประสบผลสำเร็จทั้งสองประการ แต่ก็ยังมีบุคคลผู้หนึ่งที่สามารถประกอบอาชีพค้าขายพร้อมกับงานสังคมสงเคราะห์ บังเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งธุรกิจส่วนตัว และการช่วยเหลือสังคม บุคคลผู้นั้นคือ “นายเทียน ธีระกนก”

 นายเทียน ธีระกนก อายุ ๖๐ ปี เกิดที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันเป็นเจ้าของและผู้จัดการ “ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวเป็งเฮง” ซึ่งตั้งอยู่ในตลาดอำเภอบ้านไผ่ เป็นห้างหุ้นส่วนที่เจริญก้าวหน้ามีฐานะมั่นคง เป็นที่นิยมของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง นายเทียนฯ จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนเพิ่มพิทยา อำเภอบ้านไผ่ และได้ไปศึกษาที่โรงเรียน “หนานยางวิทยา” กรุงเทพมหานคร เป็น เวลา ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ กลับมาช่วยงานค้าขายกับครอบครัว ด้วยความขยันขันแข็ง มานะอดทน กิจการค้าเจริญขึ้นเป็นลำดับ แต่ก็ประสบโชคร้าย เมื่อเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เพลิงเผาผลาญตลาดการค้าของอำเภอบ้านไผ่จนหมดสิ้น รวมทั้งกิจการของครอบครัวนายเทียน ธีระกนก ด้วย

 นายเทียนฯ ได้พยายามดำเนินการในเรื่องการค้าขายต่อไป มีเพื่อนพ่อค้าหลายคนแนะนำให้นายเทียนฯ ขอลดหย่อนหนี้สินจากบริษัทห้างร้านที่ส่งสินค้ามาจำหน่าย เพราะการเกิดเพลิงไหม้เป็นเหตุสุดวิสัย แต่นายเทียนฯ ไม่ยินยอม โดยบอกกับเพี่อน ๆว่า เป็นความทุกข์ของเรา จะให้คนอื่นรับผิดชอบได้อย่างไร จากการดำเนินการต่อมา นายเทียนฯ สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ ทำให้บริษัททั้งหลายที่ส่งสินค้าไปจำหน่ายเห็นว่า นายเทียน ธีระกนก เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต จึงตั้งให้ นายเทียนฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของตน เป็นเหตุให้กิจการค้าของนายเทียนฯ เจริญมั่นคงขึ้น

 ตามปกติ นายเทียน ธีระกนก มีความรักและผูกพันกับสังคมท้องถิ่นบ้านไผ่อย่างแน่นแฟ้นมาเป็นเวลานานแล้ว ได้ร่วมงานสังคมสงเคราะห์อยู่เสมอ เมื่อฐานะดีขึ้นก็เริ่มช่วยเหลือสังคมทันที ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ มุ่งช่วยเหลือการศึกษาของเยาวชนเป็นหลัก เพราะเด็กที่ได้รับการศึกษาดี โตขึ้นก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ได้เริ่มมอบทุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมุ่งเน้นในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลเป็นอันดับแรก จากการที่คลุกคลีอยู่กับโรงเรียนต่าง ๆ นายเทียนฯ เห็นว่าอาคารเรียนหลังหนึ่งของโรงเรียนบ้านนาโปงชำรุด หมดสภาพการใช้งาน จึกชักชวนบริษัทการค้าแห่งหนึ่งมาช่วยสร้างให้จนเป็นที่เรียบร้อย (ต่อมาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “จตุรมิตร”) นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว นายเทียนฯ ยังได้บริจาคโสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นแก่การสอนให้โรงเรียนต่าง ๆ ที่ขอความช่วยเหลือ และยังได้ชักชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ช่วยกันสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาจนสำเร็จเรียบร้อย

 นายเทียน ธีระกนก รับทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความช่วยเหลือ ระหว่างโรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่กับบริษัทห้างร้านต่าง ๆ เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องกีฬา นายเทียนฯ เป็นผู้หนึ่งที่ริเริ่มก่อตั้ง “มูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์” และ “พุทธมูลนิธิ” เพื่อเป็นศูนย์กลางรวมน้ำใจประชาชน ช่วยเหลือสังคมและการกุศล และยังได้รวบรวมน้ำใจจากประชาชน สร้างสาธารณสมบัติอื่น ๆ เช่น ศาลาอเนกประสงค์วัดจันทร์ประสิทธิ์ ในด้านสาธารณสุข นายเทียนฯ ได้ร่วมอยู่ด้วยเสมอ เช่น ช่วยเหลือหาทุนเพื่อจัดซื้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลบ้านไผ่ โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจซึ่งที่ดินมีราคาแพง มีความประสงค์จะสร้างบ้านพักแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้อยู่ใกล้โรงพยาบาล เพื่อตามตัวได้ทันทีเวลามีเหตุฉุกเฉิน แต่หาที่ไม่ได้ นายเทียนฯ เห็นความจำเป็นในเรื่องนี้ จึงบริจาคที่ดินส่วนตัวซึ่งอยู่ใกล้โรงพยาบาลให้ จำนวน ๒ ไร่ การที่นายเทียน ธีระกนก สามารถประสานงานการช่วยเหลือสังคมได้ผลดี ก็เพราะทำตัวให้เป็นที่เชื่อถือและนิยมชมชอบของชาวบ้านโดยทั่วไป ตลอดจนในวงธุรกิจการค้า และตัวเองก็ได้สละทรัพย์สินส่วนตัวร่วมด้วย ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัว และงานสังคมสงเคราะห์ส่วนรวมเป็นเวลาติดต่อกันมานานกว่า ๒๐ ปี

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายเทียน ธีระกนก
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๕”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org