ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article

นายโกวิท วรพิพัฒน์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕

นายโกวิท วรพิพัฒน์

 ข้าราชการที่ได้รับทุนไปศึกษาต่างประเทศ เมื่อสำเร็จกลับมาแล้ว มักจะไม่ได้ใช้วิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาอย่างเต็มสติกำลัง ทั้งนี้ ก็เพราะการริเริ่มเสนอวิธีการใหม่ ๆ อาจมีอุปสรรคนานาประการ ต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาจนเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ใจ นอกจากนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจากรัฐบาล ก็ไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว เมื่อหมดสัญญาผูกพันก็หาโอกาสลาออกไปทำงานส่วนตัวหรือร่วมกับภาคเอกชนซึ่งมีโอกาสดีกว่า แต่ก็ยังมีข้าราชการท่านหนึ่ง สำเร็จการศึกษาชั้นสูงจากต่างประเทศ ยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งมีอยู่เดิม มีความเสียสละ มีความประสงค์ที่จะจรรโลงการศึกษาของชาติให้ดีขึ้น บุคคลผู้นั้นคือ “นายโกวิท วรพิพัฒน์”

 นายโกวิท วรพิพัฒน์ อายุ ๕๙ ปี เกิดที่ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด ประโยคครูมูลและศึกษาด้วยตนเอง จบประโยคครูพิเศษประถมศึกษา และครูมัธยมพิเศษ รับราชการเป็นครูประชาบาลอยู่หลายปี จึงรับทุนไปศึกษาปริญญาตรี โท และเอก เกี่ยวกับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา จึงนับได้ว่า นายโกวิท วรพิพัฒน์ เป็นผู้รอบรู้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง ของประเทศไทยเป็นอย่างดีคนหนึ่ง การปฏิบัติราชการระดับบริหารครั้งแรก ในตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา นายโกวิท วรพิพัฒน์ ได้ริเริ่มตั้งโครงการการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ (แบบไทย) ซึ่งมุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาระดับชาวบ้านได้รู้จักคิดแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพสถานะกำลังของตนและของกลุ่ม ที่เรียกว่า “คิดเป็น” ซึ่งเป็นแบบแผนการศึกษาที่องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ยอมรับและนำไปใช้ นอกจากนี้ นายโกวิท วรพิพัฒน์ ยังเห็นความสำคัญและประโยชน์ของ “การอ่าน” จึงตั้งโครงการอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลและประชาชน โครงการนี้เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ชาวบ้านขวนขวายในการรู้หนังสือจากการดูภาพแล้วอยากรู้เรื่องนั้น ๆ  เป็นการส่งเสริมให้คนรู้หนังสือง่ายขึ้น ปัจจุบันที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านมีมากกว่าสามหมื่นแห่ง

 นายโกวิท วรพิพัฒน์ ได้เห็นความสำคัญของการกระจายการศึกษาไปสู่ชนบท จึงได้จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาค ประจำจังหวัด โดยได้พัฒนาระบบโครงสร้างการศึกษานอกระบบให้เป็นระบบที่สามารถติดตาม นิเทศและพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งงานออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาข่าวสารข้อมูล และการศึกษาทักษะอาชีพ การจัดการกล่าวดังกล่าวถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่คิดริเริ่มจัดแบบนี้ นอกจากนั้น มีโครงการครูอาสาสมัครสอนประจำที่เดิมสอน สอนโดยระบบทางไกล และเรื่องอื่น ๆ อีกมาก ความคิดริเริ่มที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ “การทอดผ้าป่าหนังสือ” เป็นเหตุให้ที่อ่านหนังสือและห้องสมุดประชาชนตามท้องถิ่นต่าง ๆ ได้รับหนังสือเป็นจำนวนมาก

 ในตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการ นายโกวิท วรพิพัฒน์ ก็ได้นำแนวการศึกษาเรื่อง “คิดเป็น” มาจัดหลักสูตรใหม่ ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นให้นักเรียนรุ่นใหม่คิดเป็นทำเป็นให้เหมาะสมกับตัวเองและหมู่คณะ เป็นการมุ่งเพื่อประโยชน์ของชีวิตและสังคม มิได้มุ่งเรียนเพื่อสอบเอาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรอย่างเดียวเท่านั้น ผู้ศึกษายุคใหม่ต้องทำงานเป็นกลุ่ม มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้จักพึ่งตนเอง มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ โครงการอื่น ๆ ที่มีผลสำเร็จ คือ โครงการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยให้ “รักการอ่าน” โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมองเห็นช่องทางในการดำรงชีพในอนาคต งานบริหารในตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายโกวิท วรพิพัฒน์ ได้กำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า นักเรียนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงเรียน มีส่วนช่วยเสริมสร้างความคิดและคุณธรรมต่าง ๆ ได้ โรงเรียนที่ดีจะต้องไม่แปลกแยกจากชุมชน การร่วมคิด ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ทั้งด้านความคิดทรัพยากร ช่วยเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีสวัสดิการที่ดี จะทำให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา ๒ – ๓ ปี ที่หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาได้ยึดถือแนวทางดังกล่าวเป็นหลักปฏิบัติ ทำให้กิจการก้าวหน้าไปเป็นอันมาก

 นับตั้งแต่จบการศึกษาจากต่างประเทศ นายโกวิท วรพิพัฒน์ ได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติงานอย่างมีอุดมการณ์ ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดเป็นผลดีกับประเทศชาติอย่างเห็นได้ชัด ควรเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น ๆ ที่จะถือปฏิบัติสืบต่อไป

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายโกวิท วรพิพัฒน์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๕”

 

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org