ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายแสวง เอี่ยมองค์ article

นายแสวง เอี่ยมองค์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔

นายแสวง เอี่ยมองค์

 การทำงานให้บรรลุผลสำเร็จโดยเฉพาะงานด้านพัฒนานั้น จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่าย และที่สำคัญต้องมีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และเสียสละ คนไทยคนหนึ่งประสบความสำเร็จในงานด้านบริหารและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนของชาติ ทั้งนี้เพราะเป็นผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างจริงจังโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย สามารถทำให้บุคคล มวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความศรัทธาและร่วมใจให้การสนับสนุน จนกระทั่งงานทุกโครงการของคนไทยคนนี้ประสบความสำเร็จ ส่งผลดีต่อการศึกษาของเยาวชนเป็นอย่างดี คนไทยคนนั้นคือ “นายแสวง เอี่ยมองค์”

 นายแสวง เอี่ยมองค์ อายุ ๕๕ ปี เกิดที่ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เริ่มเข้ารับราชการเป็นครูตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ และได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาตลอด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และเป็นผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี อีกตำแหน่งหนึ่ง นายแสวง เอี่ยมองค์ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานด้านบริหาร และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ได้เป็นผู้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการทำงานให้ดีด้วยการสร้างให้ชุมชนเกิดความศรัทธากับโรงเรียน และดึงชุมชนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้านการก่อสร้างอาคารเรียน และวัสดุอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เป็นจำนวนมากถึง ๒๐ ล้านบาท ผลจากการบริหารงานอย่างเอาใจใส่และทุ่มเทกับการทำงานอย่างจริงจังของนายแสวง เอี่ยมองค์ ทำให้โรงเรียนพรหมานุสรณ์ มีชื่อเสียงด้านการบริหาร และการเรียนการสอนที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในแต่ละปีจะมีโรงเรียนต่าง ๆ มาขอศึกษาและขอดูงานด้านการบริหาร และการเรียนการสอนปีละประมาณ ๕๐ – ๗๐ โรงเรียน นอกจากนี้ ยังเป็นผลทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ๓ ปีซ้อน ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ ถึงปี ๒๕๒๘ และนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชนะเลิศด้านต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา และระดับชาติมากมาย

 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของอาชีพครู นายแสวง เอี่ยมองค์ เป็นครูผู้มีแต่ให้มาโดยตลอด ได้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์ทุกคนเป็นคนดี มีคุณภาพและคุณธรรม อีกทั้งยังให้การดูแลเอาใจใส่ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้อุทิศเวลา สติปัญญา กำลังกาย และกำลังทรัพย์ ให้กับงานพัฒนาชุมชน และสังคมในทุกด้าน โดยเฉพาะงานด้านการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือและร่วมเป็นคณะทำงาน ทั้งของหน่วยงานของรัฐและเอกชนจำนวนมาก โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ นอกจากปรารถนา จะเห็นเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาที่ดี และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเท่านั้น ความประพฤติดังกล่าวของ นายแสวง เอี่ยมองค์ จึงสมควรจะได้รับการสรรเสริญและยึดถือ เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติสำหรับครูและข้าราชการโดยทั่วไป

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายแสวง เอี่ยมองค์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๔”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org