ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article

นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔

นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ

 หน้าที่ของครูไม่เพียงแต่เป็นผู้สอนนักเรียนในระบบโรงเรียนอย่างเดียวเท่านั้น ควรจะได้อุทิศตนสั่งสอนบุคคลต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ความสามารถทางการศึกษาและงานอาชีพแก่ผู้มีโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญ เพื่อให้เขาเหล่านั้นดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีครูคนหนึ่งสามารถปฏิบัติการดังกล่าวมาแล้วเป็นผลดีมาก ครูคนนั้นคือ “นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ”

 นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ อายุ ๔๐ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์หัวหน้าโครงการพิเศษโรงเรียนสารพัดช่างเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับราชการครั้งแรกในปี ๒๕๑๗ เป็นครูสอนศิลปศึกษาที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และปฏิบัติหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ขาดครูสอนศิลปศึกษา เนื่องจากเป็นจังหวัดกันดาร จึงได้พบเห็นผู้ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนจำนวนมาก นับเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งของสังคม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ มีปณิธานอันแรงกล้า มุ่งมั่นที่จะนำการศึกษาวิชาชีพมาตอบสนอง เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นนำไปทำมาหาเลี้ยงชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ในปี ๒๕๒๕ นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ โอนไปรับราชการเป็นครูประจำแผนกเพ้นท์สีและของที่ระลึกโรงเรียนสารพัดช่างเชียงใหม่ สังกัดกรมอาชีวศึกษา มีโอกาสได้ทำงานตามอุดมการณ์ที่วางไว้ โดยทำงานสาขาวิชาที่ถนัด คือ งานวิชาชีพทางด้านศิลปศึกษา สอนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน เพื่อนำความรู้ไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัว ผู้รับการศึกษาเกือบทั้งหมดเป็นผู้ขาดโอกาสรับการศึกษาระบบโรงเรียน ยากจน บ้างก็ร่างกายพิการ หรือประสบปัญหาสังคม ฯลฯ เมื่อได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการพิเศษของโรงเรียนสารพัดช่างฯ สามารถขยายขอบเขตการจัดการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เดิมสอนเฉพาะผู้มารับการศึกษาที่โรงเรียนสารพัดช่างฯ เท่านั้น ตอนหลังด้วยการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการศึกษาวิชาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล อาทิ โครงการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดการฝึกหัดอาชีพให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนการสอน วิชาชีพในโครงการศิลปาชีพแก่สมาชิกในกลุ่มภูพิงค์ราชนิเวศน์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการศึกษาอบรมวิชาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่อพยพ ตลอดจนการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนทั่วไปทุกอำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

 ตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพครู นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ ได้เสียสละอุทิศเวลาให้กับการพัฒนางานอาชีพให้กับประชาชนโดยทั่วไป มิย่อท้อต่ออุปสรรค และไม่คำนึงถึงสิ่งตอบแทนที่ตนพึงจะได้รับ อีกทั้งบางครั้งโครงการบางแห่งขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินงาน ก็ยินดีเสียสละเงินส่วนตัวเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ การปฏิบัติงานของ นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและข้าราชการโดยทั่วไป


มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๔”


 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org