ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article

พันเอกปรีชา วรรณรัตน์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔

พันเอกปรีชา วรรณรัตน์

 ภารกิจของทหาร คือการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ หน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ จะต้องฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของหน่วยให้เข้มแข็งพร้อมรบอยู่เสมอ “ครอบครัวทหาร” จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว เป็นการยากที่ผู้รับผิดชอบหน่วยทหารจะปฏิบัติได้ครบถ้วน มีนายทหารผู้หนึ่งสามารถทำหน้าที่ได้ดีเป็นพิเศษ นายทหารผู้นั้นคือ “พันเอกปรีชา วรรณรัตน์”

 พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ อายุ ๔๓ ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปี ๒๕๑๗ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเสนาธิการ กรมทหารราบที่ ๒๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดเวลา ๑๖ ปีในการรับราชการ มีการเลื่อนตำแหน่งอยู่ภายในกองพลที่ ๙ ตั้งแต่ผู้บังคับหมวด รองผู้บังคับกองร้อย นายทหารยุทธการและการฝึกผู้บังคับศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ รองผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับกองพัน และเสนาธิการกรมฯ การปฏิบัติราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ได้กระทำตามอุดมการณ์ มีความเสียสละ มานะ อดทน ดังเช่นการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้หาทางขจัดความขัดแย้งโดยใช้หลักจิตวิทยา นำพระพุทธศาสนาเข้าช่วยประสานความสัมพันธ์ ทำให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไม่สามารถแผ่อิทธิพลต่อไปได้ ในฐานะผู้บังคับศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ก็แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งขั้นรุนแรงของราษฎรได้สำเร็จ ช่วยเหลือประชาชนในการส่งผู้เจ็บป่วย และติดยาเสพติดไปรับการรักษา และให้กลับคืนสู่สังคม ในเวลาเดียวกัน ก็มีการพัฒนากำลังพลภายในหน่วยรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทหารกองประจำการ” ซึ่งเข้ามารับใช้ชาติตามหน้าที่ โดยได้เปิดโรงเรียนให้ศึกษาเพิ่มเติม เช่น สำเร็จชั้นประถม ๖ ก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และได้เสริมสร้างอาชีพตามถนัด เช่น ช่างตัดผม ช่างซ่อมรองเท้า ช่างเย็บ ช่างไม้ ช่างอ๊อกและเชื่อม ช่างเคาะพ่นสีรถยนต์ ช่างวิทยุโทรทัศน์ ฯลน การฝึกดังกล่าว ไม่เสียผลในการปฏิบัติภารกิจประจำวันของทหารแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกเพื่อทำการรบ เช่น รถครัวเคลื่อนที่ ที่รองในหมวดเหล็กทหาร ชุดฝักบัวอาบน้ำเคลื่อนที่ หลักบอกเขตการยิง การส่งเสริมอาชีพครอบครัวทหาร ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานหลายขั้นตอน เช่น ให้แม่บ้านทหารจัดหน่วยเย็บเสื้อผ้าให้ทหาร ให้บุคคลในครอบครัวทหารผลิตอิฐบล็อก เพาะเห็ด เลี้ยงสุกร เลี้ยงโคนม ปลูกผักสวนครัว ตลอดจนการทำไร่นาสวนผสม นอกจากนั้น ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงมอบหมายให้ พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างรายได้ของครอบครัวทั้งค่ายสุรสีห์ ผลิตสายไฟฟ้าประดิษฐ์ ทำให้ครอบครัวทหารมีรายได้เพียงพอ เมื่อรวมกับเงินเดือนของหัวหน้าครอบครัวก็สามารถจะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความสุขสมบูรณ์ หัวหน้าครอบครัวก็มีกำลังใจในการปฏิบัติราชการ

 การปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จตามอุดมการณ์ พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ ต้องประสบอุปสรรคและความยากลำบากนานัปการ แต่ก็ไม่ได้ย่อท้อและหมดสิ้นกำลังใจ กลับใช้สติปัญญาและความสามารถ อุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและอดทน จนบังเกิดผลดีแก่ทหารและครอบครัว ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ยึดแบบอย่างที่ดีสำหรับทหาร และข้าราชการโดยทั่วไป

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ พันเอกปรีชา วรรณรัตน์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๔”

 
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org