ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายประสาท ภู่ทองคำ article

นายประสาท ภู่ทองคำคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔

นายประสาท ภู่ทองคำ

 การจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ราษฎรยากจนและขาดความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนา มักประสบปัญหาและอุปสรรคในหลาย ๆ ด้าน  ที่ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีคนไทยคนหนึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นสามารถเอาชนะได้ ทั้งนี้ ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ เสียสละ อดทน ร่วมแรงร่วมใจและรู้จักขวนขวายหาความรู้และวิธีใหม่ ๆ มาปรับปรุงพัฒนางานและอาชีพอยู่เสมอ จึงทำให้ราษฎรในตำบลบ้านแยงและตำบลใกล้เคียงในอำเภอนครไทย มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างของการพัฒนาให้กับตำบลอื่นได้ คนไทยคนนั้น คือ “นายประสาท ภู่ทองคำ”

 นายประสาท ภู่ทองคำ อายุ ๕๑ ปี เกิดที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจ่าทหารเรือ จากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้เข้ารับราชการ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ และได้ลาออกจากราชการขณะได้รับยศจ่าโท ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อมาประกอบอาชีพการเกษตร ที่บ้านถ้ำพริก ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านถ้ำพริก และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบลบ้านแยงจนกระทั่งปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ นายประสาท ภู่ทองคำ ได้รับเลือกเป็นผู้นำชุมชน ได้เป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับงานพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน โดยเน้นการพัฒนาคนและดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ในด้านเศรษฐกิจ นายประสาท ภู่ทองคำ ตระหนักดีว่าท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีได้ ต้องพัฒนาที่เศรษฐกิจของประชาชนก่อน จึงได้พยายามส่งเสริมอาชีพราษฎรในทุก ๆ ด้าน ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และทดลองหาวิธีการใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้กับราษฎร เพื่อนำไปปรับปรุงงานและพัฒนาอาชีพอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนหาตลาดเพื่อการจำหน่ายสินค้าให้ ในด้านการปกครอง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น “คุ้ม” ภายในหมู่บ้าน เพื่อกระจายอำนาจการบริหารหมู่บ้านทุก ๆ หมู่บ้านในตำบลบ้านแยง ทำให้สามารถดูแลทุกข์สุขของราษฎรในทุกหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มจัดให้มีโครงการประชุมคณะกรรมการสภาตำบลเคลื่อนที่ เพื่อรับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นระดับตำบล ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นได้จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์และช่วยเหลือราษฎร อาทิ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศูนย์สาธิตการตลาด ธนาคารข้าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบลและระบบสาธารณสุขมูลฐาน จัดตั้งชมรมผู้เสียสละ จัดสร้างถนน ไฟฟ้า น้ำประปา และก่อสร้างโรงเรียนโดยไม่ใช้งบทางราชการ

 นอกจากผลงานดังกล่าวแล้ว นายประสาทฯ ยังได้เสียสละเวลาโดยรับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนและการเกษตรกรรมให้กับนักศึกษาและประชาชนในเขตอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกอย่างสม่ำเสมอ
 ผลจากการทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละของนายประสาท ภู่ทองคำ ทำให้ราษฎรตำบลบ้านแยง มีฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีและจากผลงานทำให้ นายประสาท ภู่ทองคำ ได้รับรางวัลแห่งคุณความดีมากมายหลายรางวัล อาทิ รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ของจังหวัดพิษณุโลก ในปี ๒๕๒๕ รางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้าดีเด่น ของเขต ๖ จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในปี ๒๕๓๒ และในปีเดียวกัน ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาชุมชน) จากสภาการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ผลงานดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ และเป็นตัวอย่างอันดีสำหรับบุคคลที่จะได้ถือปฏิบัติตามสืบต่อไป


มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายประสาท ภู่ทองคำ
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๔”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org