ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายแพทย์ธาดา ชาคร article

นายแพทย์ธาดา ชาครคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔

นายแพทย์ธาดา ชาคร

 ปัจจุบันนี้ แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของปวงชนโดยไม่หวังลาภ ยศ สรรเสริญ มีไม่มากนัก แต่ก็ยังมีแพทย์คนหนึ่งที่ได้อุทิศตน ทุ่มเทเวลา และความสามารถทางวิชาการการบริการและบริหารโรงพยาบาลในความรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้าไปเป็นอันมาก นายแพทย์ผู้นั้น คือ “นายแพทย์ธาดา ชาคร”

 นายแพทย์ธาดา ชาคร อายุ ๕๙ ปี จบการศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม (นายแพทย์ ๙) และรักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรวงอก กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข อีกตำแหน่งหนึ่ง เข้ารับราชการที่โรงพยาบาลโรคทรวงอก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ในสมัยที่มีชื่อเรียกว่า “กองโรงพยาบาลวัณโรค” มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่น่ากลัวมากในสมัยนั้น เพื่อปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ นายแพทย์ธาดา ชาคร จึงรับทุน British Council ไปศึกษาเรื่อง วัณโรคและโรคทรวงอก ที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา ๑ ปี เสร็จแล้วได้เข้าทำงานทางอายุรศาสตร์ทรวงอก โรคหัวใจ และหลอดเลือด ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ เป็นเวลาร่วม ๕ ปี จนสามารถสอบเป็น Member-ship of Royal College Of  Physicians Of Edinburgh ได้ ซึ่งมีศักดิ์เทียบเท่าปริญญาเอก เมื่อได้ความรู้และมีความสามารถบริบูรณ์แล้ว ก็รีบกลับมาทำงานโรงพยาบาลโรคทรวงอกทันที

 การปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ ทุ่มเทเวลา ยอมเสียสละความสุขส่วนตัว ทำให้กิจการของโรงพยาบาลโรคทรวงอกเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก เปิดบริการตรวจรักษาโรคทรวงอกทุกชนิด เช่น วัณโรค โรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดจนรับตรวจและบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ส่งมาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในระดับที่ 3 (Tertiary Care) มีการศึกษาวิจัยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมความรู้แพทย์เฉพาะทาง สนับสนุนงานศัลยศาสตร์ทรวงอก สอนเจ้าหน้าที่แพทย์ของโรงพยาบาลและแพทย์ประจำบ้านหลังปริญญา ซึ่งส่งมาจากโรงพยาบาลอื่น การผ่าตัดหัวใจในโรงพยาบาลนี้ ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายเท่า ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการรักษาได้ นายแพทย์ธาดา ชาคร ได้ริเริ่มจัดทำเครื่องกระตุ้นหัวใจ “Pace Maker” ราคาต่ำกว่าที่สั่งจากต่างประเทศ การบริการของโรงพยาบาลดำเนินการอย่างดี เป็นที่นิยมของประชาชนคนไทยและชาวต่างประเทศ ขณะนี้ต้องขยายเตียงเป็น ๖๐๐ เตียง

 ความก้าวหน้าทางวิชาการของโรงพยาบาลโรคทรวงอก โดยเฉพาะด้านโรคหัวใจและโรคปอด สามารถทัดเทียมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนภายในประเทศ ทั้งนี้ก็เพราะนายแพทย์ธาดา ชาคร เป็นผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการรักษาพยาบาล ไม่สนใจที่จะลาออกไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนที่ให้ค่าตอบแทนสูง ๆ หรือ ไปดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารที่ไม่มีโอกาสทำการรักษาพยาบาล ความตั้งใจและการดำรงตนของนายแพทย์ธาดา ชาคร ที่กล่าวมาโดยย่อ สมควรจะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับแพทย์และข้าราชการโดยทั่วไป

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นายแพทย์ธาดา ชาคร
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๔”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org