ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article

นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒

นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์

 เมื่อ ๒๐ กว่าปีก่อน ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ติดชายแดน ณ ตำบลหาดขาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ต้องต้อสู้กับความยากลำบากภายใต้สภาพแวดล้อมที่ทุรกันดารและด้อยพัฒนา ทั้งด้านคุณภาพชีวิตและการศึกษา อีกทั้งยังต้องประสบกับความเดือดร้อนจากกการแทรกแซงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในขณะนั้นมีคนไทยคนหนึ่ง ได้ทุ่มเทชีวิตต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค ความยากลำบากนานัปการ เพื่อพัฒนาสภาพท้องถิ่นให้ดีขึ้น นำความเป็นอยู่ที่ดีและสันติสุขมาสู่ราษฎร คนไทยคนนั้นคือ “นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์”

 นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ อายุ ๕๙ ปี ปัจจุบันเป็นกำนันของตำบลหาดขาม ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำบลกุยบุรี แต่ต่อมาในปี ๒๕๑๗ ได้รับอนุมัติจากกรมการปกครอง ให้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลใหม่คือตำบลหาดขาม สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านในตำบลหาดขามซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดประเทศพม่า เมื่อสมัย ๒๐ กว่าปีก่อนเป็นป่าทึบ ราษฎรแผ้วทางบุกรุกทำลายป่า โจรขโมยชุกชุม การคมนาคมเป็นทางเกวียน การศึกษาล้าหลังและไม่เจริญเพียงพอ หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้า เมื่อราษฎรเจ็บป่ายก็ไม่มีหมอรักษา ทั้งยังได้รับความเดือดร้อนจากการรุกรานของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ราษฎรเกิดความระส่ำระส่าย กำนันอุดมฯ ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนของอำเภอกุยบุรี จึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านในปี ๒๕๑๑ เพื่อที่จะมาพัฒนาหมู่บ้าน โดยได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และชักจูงให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านอย่างจริงจัง ซึ่งต้องต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย แต่อาศัยความอดทน เป็นคนที่มีใจจริงต่องานพัฒนา และความร่วมแรงร่วมใจจากราษฎร จึงทำให้งานที่ยากลำบากสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จนกระทั่งในปี ๒๕๑๗ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหาดขาม
 
 กำนันอุดมฯ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษา การเกษตร และการสาธารณสุขของราษฎร รวมทั้งจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เยาวชนตำบล ศูนย์ออมทรัพย์ จัดตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ์ เปิดเขตการไฟฟ้าภายในตำบล ส่งเสริมอาชีพราษฎร ฯลฯ ผลจากการปฏิบัติงาน ทำให้หมู่บ้านในตำบลหาดขาม ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านเกษตรกร มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดในปี ๒๕๒๓ และเป็นหมู่บ้านดีเด่นของสาธารณสุขมูลฐานประจำตำบล ในปี ๒๕๒๘ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านพัฒนาระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศศูนย์เยาวชนตำบล และผู้นำศูนย์เยาวชนตำบลระดับจังหวัด เป็นต้น

 จากผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลชนอย่างมหาศาล ทำให้กำนันอุดมฯ ได้รับความเคารพ รักใคร่และศรัทธาในความเป็นผู้นำนักพัฒนาจากประชาชนตลอดมา

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรยกย่องให้ นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๒”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org