ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article

ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒

ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ

 การช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนการพัฒนาสังคมให้กลุ่มชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ผู้ที่จะทำได้จะต้องมีอุดมการณ์อันมั่นคง ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวทุกประการ แต่ก็ยังมีบุคคลที่ดำเนินงานในเรื่องนี้จนประสบผลดีมาแล้ว บุคคลคนนั้นคือ "ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ”

 ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ อายุ ๒๙ ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปัจจุบันเป็นผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘ จังหวัดเลย นายทหารผู้นี้มีอุดมการณ์ที่จะปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนนายร้อย ได้ชักชวนเพื่อนนักเรียนตั้งกลุ่มขึ้น ชื่อว่า “กลุ่มพัฒนาและช่วยชนบท จปร.” เพื่อหาทุนดำเนินงาน โดยใช้เวลาว่างระหว่างโรงเรียนปิดภาคการศึกษา ออกไปปฏิบัติงานที่บ้านชำทอง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ชายแดน และถูกแทรกซึมจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เพื่อช่วยเหลือสร้างฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น และช่วยแก้ปัญหาสำคัญต่าง ๆ เช่น ปัญหาการขาดแคลนข้าว โดยจัดตั้งธนาคารข้าวขึ้น นำราษฎรถากถางพื้นที่ทำแปลงเกษตรกรรม ปลูกผัก ไม้ผล เพาะเห็ดหอม สำหรับโรงเรียนบ้านชำทอง ก็ช่วยจัดหาทุนหมุนเวียนสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน

 ในต้นปี ๒๕๓๗ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ร้อยเอกอรรฐพรฯ ได้อาสาไปรับราชการอยู่ในหน่วยที่จังหวัดเลย เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานที่ดำเนินการไว้แล้วต่อไป และเมื่อได้มาอยู่กองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘ แล้ว ก็พบว่าในหน่วยทหารนั้น มีเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือและพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ จึงได้เริ่มโครงการต่าง ๆ เริ่มด้วยการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ เพื่อให้ทหารที่ปลดออกไปแล้วมีความรู้ความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง สำหรับครอบครัวของทหารได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านช่วยกันทำงานเพื่อเสริมรายได้ ตลอดจนได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อผลิตอาหารสำหรับกำลังพลภายในหน่วย ตั้งโรงสีข้าว และตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

 ในทางทหาร ร้อยเอก อรรฐพรฯ ก็ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว จนประสบผลสำเร็จตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เช่น การปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่รอยต่อ ๔ จังหวัด เพื่อเร่งสร้างความมั่นคง ร้อยเอก อรรฐพร โบสุววรณ มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร พัฒนากำลังพลภายในหน่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทนสำหรับตัวเอง แต่ปรารถนาเพื่อความเจริญของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวมเท่านั้น

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรยกย่องให้ ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๒”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org