ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายวิชา มหาคุณ article

นายวิชา มหาคุณคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒

นายวิชา มหาคุณ

 “เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เป็นคำขวัญที่ชอบกล่าวถึงอยู่เสมอ หากเด็กและเยาวชนไม่ดีก็จะสร้างปัญหาให้สังคมในวันหน้า ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเด็กที่ประพฤติปฏิบัติผิดพลาดไปแล้วให้กลับเป็นคนดี ผู้ที่จะดำเนินงานในเรื่องนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ยอมเสียสละทั้งเวลา กำลังกาย กำลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์ จึงหาผู้ที่จะปฏิบัติได้ยาก แต่ก็ยังมีผู้เสียสละอุทิศตนช่วยเหลือจนปรากฏผลดี บุคคลคนนั้นคือ “นายวิชา มหาคุณ”

 นายวิชา มหาคุณ อายุ ๔๓ ปี เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแพ่ง ส่วนงานทางสังคมนั้นเป็นนายกยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี กรรมการอำนวยการ และเหรัญญิกของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และยังมีตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ ในองค์การกุศลสาธารณะอีกหลายแห่ง ประสบการณ์ใน ระหว่างรับราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าเยาวชนที่กระทำผิดถูกศาลตัดสินลงโทษ ในระหว่างอยู่ในสถานพินิจเด็กและเยาวชน หรืออยู่ในระหว่างการคุมประพฤติของศาล ตลอดจนเมื่อปลดปล่อยออกไป หากไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างจริงจัง เป็นการยากที่จะให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น กลับประพฤติตัวเป็นพลเมืองที่ดีสืบต่อไป

 นายวิชาฯ ตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนทั้งหลายเป็นทรัพยากรอันล้ำค่า ควรจะได้ช่วยกันแก้ไขไม่ให้สูญเสียไป จึงได้คิดริเริ่มดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ โครงการแรกคือ การอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ นับเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้อาสาสมัครในท้องถิ่นทราบวิธีการที่จะช่วยเหลือเยาวชนระหว่างอยู่ในการคุมประพฤติของศาล โดยได้ทำการอบรมติดต่อกันมาเรื่อย ๆ ได้ ๔ รุ่นแล้ว และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพหลังปลดปล่อยในรูปบ้านกึ่งวิถี รวมทั้งจัดพี่พักให้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อให้มีการฝึกอาชีพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้เริ่มโครงการรณรงค์ต่อต้านยาและสารเสพติดต่าง ๆ

 จากการดำเนินการและการอุทิศตนอย่างแท้จริง ของนายวิชาฯ จึงได้รับการร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปอย่างดียิ่ง นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การ แตร์ เดอ ซอม ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ช่วยโครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนที่มีปัญหาบางประการอีกด้วย การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของนายวิชาฯ ที่ผ่านมาเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสงเคราะห์เด็กและเยาวชน โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรยกย่องให้ นายวิชา มหาคุณ
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๒”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org