ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นางทองดี โพธิยอง article

นางทองดี โพธิยองคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒

นางทองดี โพธิยอง

 ปัญหาในการพัฒนาชนบทให้เจริญก้าวหน้า ไม่ใช่อยู่ที่การขาดปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล แต่อยู่ที่การขาดผู้นำที่มีความเสียสละ มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดขึ้นแก่สังคมและหมู่คณะ ที่บ้านดอนแก้ว มีผู้นำสตรีชนบทซึ่งมีคุณสมบัติดังที่กล่าว หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้เจริญรุดหน้า ผู้นำสตรีผู้นั้นคือ “นางทองดี โพธิยอง”

 นางทองดี โพธิยอง อายุ ๓๙ ปี ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ ๕ (บ้านดอนแก้ว) ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ ก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่ง นางทองดีฯ เป็นเพียงแม่บ้านของเกษตรกรธรรมดาผู้หนึ่ง ซึ่งมีโอกาสได้เรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แต่ด้วยความเป็นคนมุมานะไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่ จึงได้ศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างงานเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว ตลอดจนพยายามค้นคว้าหาวิทยาการใหม่ มาพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ

 เมื่อประสบความสำเร็จในครอบครัวของตนแล้ว ก็ปรารถนาจะเผยแพร่ความคิดและแนวปฏิบัติออกไปยังสตรีเพื่อนบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพการงานใด นอกจากการเป็นแม่บ้าน จึงได้ชักชวนสตรีเพื่อนบ้าน จัดตั้งกลุ่มสตรีแม่บ้านขึ้น และได้เริ่มดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านตามความถนัดของแต่ละคน รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และจัดหาตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่ม

 จากการดำเนินงานอย่างจริงจัง ในระยะเวลาเพียงปีเดียวคือ ในปี ๒๕๒๓  ผลงานของกลุ่มก็สามารถส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานกลุ่มสตรีระดับจังหวัด และในปี ๒๕๒๔ ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ของกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ ผลจากการนำพัฒนาของนางทองดีฯ ทำให้หมู่บ้านดอนแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ในการประกวดหมู่บ้านพัฒนา ในปี ๒๕๒๖ ปัจจุบัน หมู่บ้านดอนแก้วได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศมาขอศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ

 นอกเหนือจากผลงานดังกล่าว นางทองดีฯ ยังได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานพัฒนาชนบทและการพัฒนาอาชีพแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการช่วยจัดตั้งองค์การสตรีเพื่อพัฒนาทั้งในท้องถิ่นและต่างจังหวัด และริเริ่มโครงการรับสตรีในพื้นที่ยากจนเขตภาคเหนือตอนบน มาฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่บ้านโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้สตรีเหล่านั้นนำความรู้กลับไปเผยแพร่แก่สตรีในหมู่บ้าน  การปฏิบัติตนและการทำงานด้วยความเสียสละ ปรารถนาจะเห็นเพื่อนมนุษย์มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของนางทองดีฯ นับเป็นการกระทำที่ควรแก่การสรรเสริญ และเป็นแบบอย่างอันดีที่บุคคลในชาติจะได้ถือปฏิบัติตามสืบต่อไป

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องให้ นางทองดี โพธิยอง
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๒”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org