ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายพรหม พักตร์จันทร์ article

นายพรหม พักตร์จันทร์คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
นายพรหม พักตร์จันทร์

 อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประเทศไทย เพราะคนไทยส่วนมากดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยผลผลิตจากการเกษตร แต่แม้กระนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ผู้เป็นเจ้าของอาชีพนี้ ก็ยังมีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจน ทั้งนี้เพราะเกษตรกรไทยขาดผู้นำที่ดี ที่ตำบลควนเมา จังหวัดตรัง เกษตรกรในตำบลมีฐานะความเป็นอยู่ดี เพราะมีผู้นำกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง เสียสละ และมีความรู้ความสามารถทางการเกษตรสูง ผู้นำเกษตรกรคนนั้นคือ “นายพรหม พักตร์จันทร์”

 นายพรหม พักตร์จันทร์  อายุ ๔๖ ปี เกิดที่ตำบลควนเมา จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๕ ได้เริ่มเข้าทำการรวมกลุ่มเกษตรกร ตำบลควนเมา และรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ กระทั่งปัจจุบัน

 ภายใต้การนำของนายพรหมฯ กิจการของกลุ่มเกษตรกรควนเมาได้ดำเนินไปอย่างก้าวไกล ทางด้านการทำนา มีการแนะนำส่งเสริมพันธุ์ข้าว ปุ๋ย และเทคโนโลยีให้กับสมาชิก ตลอดจนมีการรับซื้อและรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางมาสีเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่าย  โดยทางกลุ่มเกษตรกรควนเมา ได้จัดตั้งโรงสีข้าวของกลุ่มขึ้นเอง ทางด้านการทำสวนยางได้ร่วมกับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสนับสนุนให้สมาชิกปลูกยางพันธุ์ดี มีการจัดตั้งโรงงานยางแผ่นอบแห้งของกลุ่มขึ้น เพื่อรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก ทำการแปรรูปเป็นยางอบแห้งชั้นดี จำหน่ายได้ในราคาสูง นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้ดำเนินการด้านธุรกิจออมทรัพย์  ธุรกิจเครดิตสินเชื่อและธุรกิจบริการให้กับสมาชิก

 ผลจากความสำเร็จดังกล่าว ทำให้กลุ่มเกษตรกรควนเมาได้รับการยกย่องให้เป็น “กลุ่มเกษตรกรชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕” จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (F.A.O) ประจำกลุ่มเอเชียและแปซิฟิค ความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรควนเมานี้ กล่าวได้ว่าเป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มเกษตรกรภายใต้การนำของ นายพรหมฯ ผู้นำเกษตรกรซึ่งมีความเสียสละ ความอุตสาหะ และความรู้ความสามารถอย่างดียิ่ง


มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้ นายพรหม พักตร์จันทร์
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๑”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org