ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article

นางนงโภช วงศ์ตระกูลคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑

นางนงโภช วงศ์ตระกูล

 ชุมชนวัดไผ่เงินเป็น “ชุมชนแออัด” แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ครอบครัวที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนแออัดเป็นครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน ไม่สามารถจะย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ จึงจำต้องอดทนเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เป็นอันมากในการดำรงชีพ อาทิ ปัญหาด้านสังคม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังมีคนไทยคนหนึ่ง ที่มุ่งทำงานแบบทุ่มสุดตัว เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนแออัดให้ดีขึ้น จนเห็นได้ชัดเจน คนไทยคนนั้นคือ “นางนงโภช วงศ์ตระกูล”

 นางนงโภช วงศ์ตระกูล อายุ ๕๔ ปี เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาโดยสอบเทียบความรู้ชั้น ม.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ สมรสกับนายประสพ วงศ์ตระกูล และได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ชุมชนแออัดวัดไผ่เงิน นางนงโภชฯ มีจิตใจที่จะช่วยเหลือสังคมมานานแล้ว แต่ไม่อาจทำได้มากนักเพราะฐานะทางเศรษฐกิจไม่อำนวย เมื่อครอบครัวมีฐานะดีขึ้น สามีจึงอนุญาตให้ช่วยงานสังคมได้เต็มที่ โดยเหตุที่ชุมชนแออัดวัดไผ่เงิน อยู่ใกล้กับบ้านพัก นางนงโภชฯ เห็นความจำเป็นและจุดบกพร่องที่จะต้องช่วยแก้ไข จึงได้ช่วยเหลือวัดโชตนารามและโรงเรียนวัดไผ่เงิน ซึ่งอยู่ใกล้ชุมชน รวมทั้งวัดและโรงเรียนอื่น ๆ อีกหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนได้ช่วยเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียน ต่อมาได้รับเลือกเป็นประธานชุมชนแออัดวัดไผ่เงินและชุมชนแออัดของเขตยานนาวา ในการพัฒนาชุมชนนั้น นางนงโภชฯ ได้ติดต่อกับสำนักงานต่าง ๆ ให้เข้ามา ร่วมดำเนินงาน ได้สละสิทธิ์การเช่าที่ดินเพื่อตั้งเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชน และศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน นำหน่วยแพทย์อาสาสมัครเข้ามาตรวจรักษา ช่วยในการดำเนินงานให้ชุมชนปราศจากผู้ติดยาเสพติด การรักษาความสะอาดสถานที่ ตลอดจนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้ดีขึ้น จนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การเคหะแห่งชาติ สภาสตรีแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการเขตยานนาวา องค์การยูนิเซฟ และอื่น ๆ ว่าชุมชนแออัดวัดไผ่เงิน เป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าอาศัย ทั้งนี้ ก็เป็นเพราะ นางนงโภชฯ ได้เสียสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ สนับสนุนติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๑๐ ปี จึงนับได้ว่า นางนงโภชฯ เป็นผู้อุทิศตนเพื่องานอันเกิดประโยชน์แก่สังคมแออัดและประเทศชาติอย่างแท้จริง

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้ นางนงโภช วงศ์ตระกูล
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๑”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org