ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article

 โรคเรื้อน เป็นโรคติดต่อที่อันตรายเป็นที่รังเกียจของสังคม แม้แต่ญาติหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อนก็ไม่มีใครอยากอยู่ร่วมด้วย ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจึงเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ทั้งด้านภาวะร่างกายและจิตใจ และเป็นผลให้ผู้ป่วยจำต้องแยกตัวออกไปใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังร่วมกับผู้ป่วยที่ประสบเคราะห์กรรมด้วยโรคร้ายอย่างเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติก็ไม่ได้โหดร้ายจนเกินไป เพราะยังมีคนไทยคนหนึ่งที่เห็นใจในชะตากรรมของผู้ป่วยเหล่านี้ ได้พยายามทุ่มเท่ทั้งชีวิตต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการด้วยความเสียสละและอดทน เพื่อจะสร้างชีวิตใหม่ที่มีความหวังเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขา คนไทยคนนั้นคือ “นายชัยวัฒน์ แข่งขัน”

 นายชัยวัฒน์ แข่งขัน อายุ ๔๗ ปี เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาระดับพนักงานอนามัย จากศูนย์ฝึกอบรมพนักงานอนามัย จังหวัดชลบุรี เริ่มรับราชการครั้งแรกที่หน่วยควบคุมโรคเรื้อน จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่นิคมโรงเรื้อนอำนาจเจริญ ในเขตจังหวัดเดียวกัน และในปี ๒๕๒๕ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปกครองนิยมโรคเรื้อนแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กระทั่งปัจจุบัน

 ตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่ผู้ปกครองนิคมโรคเรื้อนแม่ลาว นายชัยวัฒน์ฯ ได้ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจ และกำลังความคิดให้กับงานของนิคมฯ ซึ่งรวมถึงงานพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม งานรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และให้การสงเคราะห์ดูแลเอาใจใสผู้ป่วยโรคเรื้อน โดยมิได้มีความรังเกียจแต่ประการใด นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชุมชมนิคมโรคเรื้อนแห่งนี้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องตกเป็นภาระของสังคมและรัฐบาลมากเกินไป จึงได้ดำเนินงานด้านส่งเสริมอาชีพ งานออมทรัพย์และงานสร้างศูนย์สาธิตการตลาด จากผลงานที่มากด้วยคุณภาพและปริมาณ ทำให้นิคมโรคเรื้อนแม่ลาว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิคมดีเด่นอันดับที่ ๑ ของประเทศในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ และจากความรัก ความศรัทธา และความร่วมแรงร่วมใจที่ชาวนิคมฯ มอบให้ นายชัยวัฒน์ แข่งขัน ได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนานิคมแม่ลาวแห่งนี้ ให้เป็นนิคมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองให้จงได้

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้ นายชัยวัฒน์ แข่งขัน
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๑”

นายชัยวัฒน์ แข่งขัน

คำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
 

นายชัยวัฒน์ แข่งขัน
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org