ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายจอม นักฆ้อง article

นายจอม นักฆ้องคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑

นายจอม นักฆ้อง

 คุณธรรม อุดมการณ์ และความเสียสละ เป็นหัวใจสำคัญของผู้นำนักพัฒนา ท้องถิ่นใดมีผู้นำนักพัฒนาที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ท้องถิ่นนั้นย่อมมีความเจริญ ราษฎรมีความอยู่ดีกินดี ที่ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี มีคนไทยคนหนึ่งเป็นผู้นำนักพัฒนา ซึ่งมีคุณสมบัติดังที่กล่าว พร้อมกับได้ทุ่มเทชีวิตให้กับงานพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย คนไทยคนนั้นคือ “นายจอม นักฆ้อง”

 นายจอม นักฆ้อง อายุ ๕๗ ปี เป็นชาวตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีโดยกำเนิด จบการศึกษาชั้น ม.๒ เริ่มเข้ารับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลวิหารขาว ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ และในปีเดียวกัน ได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันตำบลวิหารขาว ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้เรื่อยมาจนปัจจุบัน

 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการเป็นผู้นำท้องถิ่น กำนันจอมฯ ได้อุทิศทั้งกำลังกายและกำลังความคิดให้กับงานพัฒนาตำบล เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ราชการตำบลวิหารขาวรวมงาน ๔ กระทรวงหลักให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนและเป็นสถานที่รองรับหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้กำนันจอมฯ ยังมีผลงานด้านการพัฒนาการสาธารณสุข การปกครอง และการป้องกันปราบปราม สามารถทำให้พื้นที่ปกครองมีความสงบเรียบร้อย ปลอดอาชญากรรม ตลอดจนเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา ศาสนา และเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรมและความเสียสละ ให้เกิดขึ้นในใจของราษฎร ให้หันมาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 จากผลงานและคุณความดีที่ได้เพียรปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ทำให้กำนันจอมฯได้รับรางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ มากมาย จนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า กำนันจอม นักฆ้อง เป็นผู้นำนักพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้ นายจอม นักฆ้อง
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๑”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org