ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียรคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร

 “วิชากายวิภาคศาสตร์” เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งผู้ที่จะเป็นแพทย์ ต้องศึกษาก่อนที่จะศึกษาวิชาว่าด้วยการตรวจ รักษา และป้องกันโรค วิชานี้หาแพทย์เป็นอาจารย์สอนยาก เพราะผู้สอนจะต้องเป็นผู้เสียสละ อดทน อุทิศตนเพื่องาน ต้องปฏิบัติงานในห้องซึ่งมีศพดองวางเรียงราย หาสิ่งเจริญตาเจริญใจไม่ได้ คนไข้ที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ก็จะระลึกถึงแต่แพทย์เวชปฏิบัติ แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะโรคที่ทำการรักษาตนเท่านั้น ไม่มีใครระลึกถึงอาจารย์ผู้ทำการสอนวิชาพื้นฐานอันสำคัญยิ่ง แต่ก็ยังมีแพทย์ผู้เสียสละ อุทิศทั้งกำลังกายและจิตใจ ตลอดจนความสุขทั้งมวล เพียรพยายามสั่งสอนวิชานี้เป็นเวลายาวนาน เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์แห่งประเทศไทยอย่างมหาศาล คนไทยคนนั้นคือ “ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร”

 ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร อายุ ๘๐ ปี เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๒ บรรจุเป็นอาจารย์ผู้ช่วยในแผนกกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ ปฏิบัติงานเรื่อยมา จนเลื่อนเป็นศาสตราจารย์หัวหน้าภาควิชา และเกษียณอายุในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อุปการะคุณและคงปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งปัจจุบัน ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร นอกจากจะทำการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ให้นักศึกษาหลายสถาบันแล้ว ยังได้ริเริ่มผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนขึ้นใช้เอง โดยไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากมาย เขียนรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยค้นคว้าวิชากายวิภาคศาสตร์ ลงพิมพ์ในวารสารและหนังสือต่าง ๆ มากกว่า ๒๕๐ เรื่อง นอกจากนั้น ยังได้ทำการวิจัยเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยาของไทย ตลอดจนสร้างพิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการก่อนประวัติศาสตร์ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร ทำงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ กระทั่งปัจจุบันเป็นเวลา ๕๕ ปีแล้ว โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ นอกจากเงินเดือน บำนาญตามปกติ จึงนับได้ว่าเป็นผู้อุทิศตนเพื่องาน อันเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๐”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org