ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletที่มาของมูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้ง
bulletคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
bulletบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร article

นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมรคำประกาศเกียรติคุณคนไทยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร

 การพัฒนาชนบทให้เจริญ ราษฎรมีปัจจัยสี่เพียงพอแก่การดำรงชีวิต จำเป็นต้องอาศัยส่วนประกอบที่สำคัญหลายประการ อาทิ สภาพพื้นที่ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติต้องอำนวย ราษฎรต้องมีความประพฤติขั้นพื้นฐานดี มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นให้เจริญงอกงาม และที่สำคัญ ต้องมีผู้นำที่เข้มแข็ง มีอุดมการณ์และความสามารถในการรวบรวมใช้ปัจจัยที่มีคุณค่าเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาได้อย่างเต็มที่ หากท้องถิ่นใดมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแต่ขาดผู้นำที่ดี การพัฒนาก็จะเป็นไปอย่างยากยิ่ง

 หมู่บ้านเชี่ยวหลอด ตำลบลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเดิมมีสภาพล้าหลัง ไม่เพียงแต่ขาดปัจจัยรองรับการพัฒนา หากกลับมีส่วนประกอบที่คอยแต่จะฉุดรั้งความเจริญ อย่างไรก็ดีภายใต้การนำของผู้นำที่เสียสละ บากบั่น หมั่นเพียร ต่อสู้อุปสรรคนานัปการ ด้วยคุณธรรมความดี หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้รับการพัฒนามาเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการพัฒนาครบทุกด้าน จนกระทั่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เดินทางมาชมด้วยตนเองในปี ๒๕๒๘ คนไทยคนนั้นคือ “นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร”

 กำนันวีรศักดิ์ วรรณวนอมร อายุ ๔๑ ปี เริ่มต้นชีวิตนักพัฒนา ณ หมู่บ้านเชี่ยวหลอด ซึ่งขณะนั้นจัดได้ว่าเป็นดินแดนคนเถื่อน เพราะเป็นนิคมสร้างตนเอง ผู้คนปะปนกันหลายจังหวัดด้วยการพัฒนาตัวเองก่อน โดยเลิกอบายมุขทั้งปวง ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย ขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ลูกบ้าน จนกระทั่งลูกบ้านเกิดความศรัทธาต่อตัวผู้นำ หันมาปฏิบัติตามและช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญตามลำดับจนปัจจุบัน จากดินแดนที่มีสภาพด้อยพัฒนา มาเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง การปฏิบัติงานโดยไม่ย่อท้ออุปสรรค มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาตำบลลำภีทั้งตำบลให้เป็นตำบลแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของนายวีรศักดิ์ฯ นั้น เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นเสมือนสัญญาณถึงผู้นำชนบทอื่น ๆ ให้รู้ว่า ท้องถิ่นใด แม้มีสภาพไม่เอื้ออำนวยหรือหวังความเจริญได้ยาก หากแต่ผู้นำท้องถิ่นนั้นมีความตั้งใจจริง จริงจังกับงานพัฒนา และเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อสังคมส่วนรวมแล้วไซร้ ย่อมหวังผลแห่งความเจริญในท้องถิ่นนั้นได้อย่างแน่นอน

มูลนิธิธารน้ำใจได้พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้ นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร
“เป็นคนไทยตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๐”
ทำเนียบคนไทยตัวอย่าง

นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ article
นายเทพนิมิตร ศรีปัญญา article
นางชุลีมาสก์ พานนท์ article
นายสุชีพ ปุญญานุภาพ article
นางสมบูรณ์ เสรีเวสารัตน์ article
นางทิวาพร ศรีวรกุล article
แพทย์หญิงอรไท นิตย์คำหาญ article
พันตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี article
นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล article
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ article
นายจวง เลิศไกร article
นายอรัญ อินทร์แย้ม article
พันตำรวจโทยงยุทธ เจริญวานิช article
นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ article
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ article
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร article
นายชำนาญ ท้วมจันทร์ article
นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ article
นายพิศาล บุญผูก article
นายเทียน ธีระกนก article
นายโกวิท วรพิพัฒน์ article
นายแสวง เอี่ยมองค์ article
นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ article
พันเอกปรีชา วรรณรัตน์ article
นายประสาท ภู่ทองคำ article
นายแพทย์ธาดา ชาคร article
นายอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ article
ร้อยเอก อรรฐพร โบสุวรรณ article
นายวิชา มหาคุณ article
นางทองดี โพธิยอง article
นายพรหม พักตร์จันทร์ article
นางนงโภช วงศ์ตระกูล article
นายชัยวัฒน์ แข่งขัน article
นายจอม นักฆ้อง article
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร article
นายดิเรก ถึงฝั่ง article
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ article
นายศิริ มัตตะเดช article
นายวรรณ ขุนจันทร์ article
นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ article
นายหะยีอาหะมะ อาแวบือซา article
นายประหยัด ภูหนองโอง article
นางบุญเอื้อ สุภาพรเหมินทร์ article
ร.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว article
นายสังคม ทองมี article
นายประยุทธ สุวรรณโกตา article
นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ article
นายอธึก สวัสดีมงคล article
นายปชา ลาภานันท์ article
นายสุธี จอนเจิม article
นายถวิล เดชจินดา article
นายเกษม พลวัน article
นายเฉลิม แก้วศรีงาม article
นายเกียรติ วงศ์กสิกิจ article
นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล article
นายเปล่ง ศรีดาน้อย article
พ.ต.ต.เสรี เตมียเวส article
นายแพทย์ชิน ยุวชิต article
นายจรวย พงษ์ชีพ article
นายวิบูลย์ มาลิเสน article
นายทิวา พูลสมบัติ article
พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก article
นายประพันธ์ กองหาโคตร article
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร article
นายเต้า ณ ลำปาง article
อาจารย์ลาวัลย์ ถนองจันทร์ article
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิธารน้ำใจ 107 – 115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2721-3999 ต่อ 222, 223, 08-9983-8091, 08-0986-8398 โทรสาร 0-2721-3788 E-mail: info@tarnnamjai.org